Seniň üçin ölerin (soňy)Agşam adamsy öýe gelende kä aglap kä ýumruklap kä gaharlanyp kä sessiz oturyp hemme görenlerini aytdy. Adamsy garşylyk görkezmedi. Wagt geçdikçe adamlar üýtgeyändigini aýdyp goşlaryny toplady, gitdi ol öýden adamsy. Gapydan çykyan wagty seni soňky gezek gujaklamak isleýän diýmek isledi ýöne aýaly “ýok bol, git çaltrak” diýip gygyrdy...

Dowamy »

1438 14
Köneler, 7 years ago


Senin ucin olerinBir awtobus duralgasynda dusupdylar ilkinji gezek. Biri lukmancylyk okayardy beylekisi arhitektura. Sol garsylasmadan sonra yene yene yene-de bir-birlerini gormek ucin sol duralgany, sol awtobusy, sol wagty ulandylar. Yashdylar, bir-birleri bilen gurleshmek kyn boldy yone ahyr sonunda bashardylar. Ikisininem oyi sol duralga uzakdy,...

Dowamy »

1172 5
Köneler, 7 years ago


Serden gec

Ysk basda uranda,ucmajak bolsan
Asmandan gec,ganatdan gec,perden gec
Gorogly dek esrap,gocmejek bolsan
Aguynus periden gec,huyrden gec

Gara dasdan gaytma ok dey atylsan
Bal bile yag bolgun ile gatylsan
Bina galdyr ynsap bile akyldan
Hazynanda altyndan gec,zerden gec

Bir yanda H...

Dowamy »

1647 25
Köneler, 7 years ago


Soygulim

test , test, test

Dowamy »

1261 56
Köneler, 7 years ago


Suratlar

ertiriniz hayyrly bolsun talyplar. shu suratlara bir goz atyn....

Dowamy »

2435 11
Köneler, 7 years ago


Logika

gynancly we men pikirimce dogry idea...
ashakdaky ylmy dushundirish belki sizem gyzyklandyrar...
Logika!...Bilim!...pul!...

mekdebi zordan gutaran kabir adamlar nahili bolyada professorlardan kop pul gazanyarlar.

seredin nahili!?

Birinji kanunym: bilgi (ylym) guycdir.

ikinji...

Dowamy »

832 11
Köneler, 7 years ago


Degishdim...

general polkovniga:-ertir gun tutulmasy boljakdy, bu hemme wagt gorulyan zat daldir. kapitanlary sowesh eshikleri bilen sho yere eltin wakany gorsunler. menem sho yere baryp gerek bolan zatlary aydaryn. eger yagysh yagaysa, elbetde hic zat gorup bilmeris. onda kapitanlary usti yapyk cadyrlara eltin. polkovnik pod-polkniga:- generalyn karary
...

Dowamy »

759 5
Köneler, 7 years ago


Janlanma

salam talyplar. umuman su yerik registracianyz bar bolsa talyp bolyanyz. son ucin talyplar. yagdaylarynyz, ishler-guycler, oydakiler, okara-canak, loshka, vilka hemmesi gowudyr diyip umyt etyan. kellame sugun gowy zat gelmesede gyzykly bir tema acayyn diydim. men gozumde kabir agzalaryn janlanyshy. muny pishikler bn etjek bolyan. pishik dunyadaki i...

Dowamy »

2700 84
Köneler, 7 years ago


Begenjimin cagi yok 4(soňy)begenjimin cagi yok: dem alyan.
begenjimin cagi yok: ejem kakamyn saglygy yerinde.
begenjimin cagi yok: doglanlarymyn saglygy yerinde.
begenjimin cagi yok: gul yaly okuwym bar.
begenjimin cagi yok: gul yaly oyum bar.
begenjimin cagi yok: islanimi elde etyan.
begenjimin cagi yok: islanimi eld...

Dowamy »

1188 33
Köneler, 7 years ago


Günlügimden (gysgaldylan)

Salam günlük. Bügün nähili gün boldaý. Käbirleri begenip dur käbirleri aglap ýatyr. Awgust aýy kän gowy başlamady. Saňa dostum Daniel hakda gowy zat ýazjak şugun.
Daniel (Dani) dünýä diller institutyň ispan dilinde okamak isledi. Oň kellesine ispan dili nireden geldi bilemok men-ä. Aý ilden galmaýyn diýip tabşyraýandyr-laý. Yzyny Danieliň...

Dowamy »

759 7
Köneler, 7 years ago


ýazdaky söýgim...ilkinji gezek saňa "söýýän" diýenim hiç ýadymdan çykanok. aeroportda uzak illere gitýädim. seň sözleriňä şeýle köp garaşdym welin... käbir zatlary aýtman düşündirmek ýürege has ýakyn gelýär eken.
men ertiri pikirlenmegi halamok. näme boljak bolsa häzir bolmasyny isleýän. söýýän bolsam häzir, öpmek islesem häzir, sessiz oturma...

Dowamy »

879 7
Köneler, 7 years ago


Liftmeň kellämde hiç jogabyny tapyp bilmedik soragym bardy. ine düýnem oturyp hasapladym. mesele şu:
lift döwüldi we sagatda 60-70km ýagny sekuntda 18 metr tizlik bilen aşak gaçýar. sizem iň soňky sekuntda ýokaryk bökýäňiz. hooop... ýokary bökmegiňiz eger ýalňyşmasam sekuntda 4-5 metr tizlik bolar. (saglyk ýagdaýy ýerinde 65kg ad...

Dowamy »

741 12
Köneler, 7 years ago


Yene maglumatlar

içiniz gysyan bolyan sulary okap bilersiniz...
*Nepalda adamlaryn ayaklarynyn ustunden atleman. Erbetligi anlatyar eken.
*shilide restoranda ellerinizi garnynyzyn ustunde goyun. Goymasanyz servisiniz gelmez.
*Mongoliyada sygyrman. Erbet ruhlary cagyryan adam bolarsynyz.
*Hindistanda kocelerde bushugyanlara gen galman. Ha...

Dowamy »

826 7
Köneler, 7 years ago


üýtgeşik maglumatlar


Akyl bilen bilimiň tapawudy nämede?
Akyl ýalan bilen hakykaty, dogry bilen ýalňyşy bir-birinden aýyryp bilmek, bu temalarda öz düşünjäňi, pikiriňi ýöredip bilmekdir. Adamlar kämilleşdikçe akly hem kämilleşer. Bilim bolsa wakany ilki düşünmek, aragatnaşyklary tapmak, tantyklamak we düşünikli halda çözmekdir. Tebigy ýagdaýda 12 ýaşa çe...

Dowamy »

685 5
Köneler, 7 years ago


Dolanma yzyňa


sen ýanymda wagtyňam seni gözledim, ýöne näme üçindir tapamok seni.
sen bar wagtyňam gözedim seni.
belki meni söýersiň diýip
saňa düşünmäge çalyşdym...

garaňkyda-da seni gözledim, gorkman gözledim
her ýoldan seni gözledim, ýadaman gözledim
indi ýadaýdym öýtýän, ýoldan geçen hemme kişiden sen...

Dowamy »

1665 65
Köneler, 7 years ago


Londonda in kop gorulmek islenyanler


1.Usain Bolt
bilemok welin bu sportsmenin adyny yazmak gerekmika? 4 yyl on Pekinde 100, 200, 400 metr yaryshlarynda ne Tyson Gay ne-de Asafa Powel bolty gecip bildiler. rekortsmen.

2.michael phelps
27 yashly Phelpsi 3nji we in sonky olimpiadasynda gormek lezzetli bolsa gerek. pekinde 8 altyn medaly birden alan y...

Dowamy »

973 5
Köneler, 7 years ago


Sil gelsede uklap bilyan

Yash bir oglan Amerikanyn gunbatarynda yerleshen bir oba ish ucin gidipdi.

Bir villanyn eyesi ona ish bermek ucin yanyna cagyryar we yash yigitden ukyplaryny sorayar.
yash yigit ozune ynamly "sil gelsede uklap bilerin" diyyar.

Yash yigidin bu aydany villa eyesini hayrana galdyryar, yone onun bu jogaby oy eyesine...

Dowamy »

875 6
Köneler, 7 years ago


Gül barada geň zatlar

Bahar paslynyň gelmegi bilen daş-töweregimiz al-elwan güller bilen bezeldi. Te­bigatda ähli janly-jandaryň örän uly orny bar. Ähli zat adama berlen ullakan nyg­matdyr. Ynha, şol beýik nygmatlaryň biri hem güldür.
Gül diňe bir tebigatymyzy bezemek bilen çäklenmän, ruhy dünýämize hem uly peýda getirýändir. Kähalatlarda “Gülleriň saglygymyza tä...

Dowamy »

826 6
Köneler, 7 years ago


Mono lisa suratlary

aramyzda mono lisa gelnejani tanamayanymyz yok bolsa gerek. ony leonardo di caprio cekipdir diyen sozleri esitseniz ynanman. ony leonardo da vinci dayymyz oz elleri bn cekipdir. yone bizin modern mono lisamyz biraz uytgesik. gelin olary gorelin.
bu originaly. vinci dayyn oz cekeni

Dowamy »

1568 43
Köneler, 7 years ago


Owadan soraglar :D

salam millet. sizden gowy zat hayys etjek. asakdaky soraglary oz pikirinize gora jogaplaysanyz??? soraglar kyn dal, bilim tehnalogiya bn baglanyshykly dal.
1.kabir aylarda 30, kabir aylarda bolsa 31 gun bardyr; nace ayda 28 gun bar?
2.doktorynyz size 3 sany derman berdi we bu dermanlary 30 minut aratapawut bn icmeli diydi. siz derman...

Dowamy »

1301 22
Köneler, 7 years ago


Nokat (.)

Nokat−başlangyç we soň."Hemme zat nokatdan
başlanýar"diýýär Geo- metriýa.Ol hakykatdanam şeýle.
Gözýetime çenli uzalyp gidýän düzlük.Gözýetimde ilkibada görünen bir gara nokat we üstünde tüsse ýaly asmana galýan tozan.Galanyň üstünde daş-töweregine ýiti gözleri bilen garap duran nobatçy "gelýär" diýip,gygyrýar gara nokady görüp.Galad...

Dowamy »

670 5
Köneler, 7 years ago


Senin bilen bolmak

senin bilen bolmagyn in gowy yeri niresi bilyanmi? eline elim degmanka ayamyn icini derletyan gyzgynlygyny icimde duymak.
senin bilen bolmagyn in erbet yeri niresi bilyanmi? "seni soyyan" diymek her gezek dilimin ujunda durka howadan suwdan gurrunleri etmek.
senin bilen bolmagyn in gyzykly yeri niresi bilyanmi? senin bilen hemme zady...

Dowamy »

921 5
Köneler, 7 years ago


Kemcilik

yaponiyada bir oglanjyk 10 yashynda awtoulag awariyasyna dusupdir we sol awariyadan sonra cep elini yitiripdir. oglanjygyn gelejekde judo ustasy bolmak arzuwy bar eken, sol awariyadan sonra ol arzuwyny hem yitiryar we gaty gynanyar. her gun keypsiz yagdayda mekdebe gidip gelyar. kakasy oglunun bu yagdayyny gorup shaherin meşhur judo ustasynyn yanyn...

Dowamy »

992 5
Köneler, 7 years ago


Okuwam adam etmandir

hormatly we hormatsyz agzalar, myhmanlar. "okawam adam etmandir" diyen soz sugunler moda boldy. gaharymyn gelyan yeri muny okap yorenlerem aytyar. ya olaryn okayan yerinde terbiye hem berilyarmika?! terbiyesiz talyp gorseler onda hokman diyaymeli yaly so sozi. name institutda ya universitetde terbiye berilyar diyip esitdilermika?! berilende-de oka...

Dowamy »

985 12
Köneler, 7 years ago


Uzynly gun oyde

Adamsy agşam işden gelse, öý görer ýaly däldi. Gap-çanaklar ýuwulmandyr, saçak ýygnalmandyr, eşikler tertiplenmändir, düşekler galdyrylmandyr, bar ýer buyr-bulaşyk eken. Üstesine agşam nahary hem taýýarlanmandyr.
Bu ýagdaýy gören adamsy, gahar-gazaba atlanyp, öýüň içinde sermenip başlapdyr. Görse aýaly diwanda kitap okap otyr eken. Adams...

Dowamy »

960 8
Köneler, 7 years ago