Sparta

Munlerce yyl on grek halky ayry ayry bolek dovletler bolup yasayardy. greciyanyn demirgazyk tarapyndaky makedoniya karoly filip bolsa butin greciya oz gol astyna almak isleyardi. sol sebapli hem gosun toplady we greciyanyn hemme bolegini alyanca sowesdi. dine sparta ona garsy durup bildi.
spartalalylar greklerin lakonya diyen gunorta bolegin...

Dowamy »

700 15
Köneler, 7 years ago


Sorag bardy???

1) Eger bir yerde dunya kartasyny gorsek name ucin turkmenistany tapmak isleyas? name milletimiz birden yitip gidayer oytyanizmi?
2)adamlar bir-birlerini gujaklanda name ucin eyla-beyla yranyarlar?
3)name ucin okuwcylar 3nji klasa cenli mugallymyn ady "pylan mugallym" 4dan son "mollum" 6den son "pylan kel" "ayakly garpyz" "tuysuz towu...

Dowamy »

1182 18
Köneler, 7 years ago


Diwardaky hatÝadawlykdan egbarlan ene, bazardan satyn alan zatlaryny aşhana eltipdi. Edil şol halatam sekiz ýaşly ogly jigisiniň eden etmişini şugullamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýardy.
- Eje! Men daşarda oýnap ýörkäm, kakam telefonda gürleşip otyrka, jigim reňkli galamlary alyp diwary çyzypdyr. Onda-da täze oboýly myhman jaýymyza.
...

Dowamy »

860 9
Köneler, 7 years ago


Kakamyn sowgady
Kakam sowatsyzdy. Dogrysyny aýtsam, ol adyny hem ýazyp bilenokdy. Ol ertirden-agşama çenli ussahanasyndan çykman, gyzgyn pejiň başynda demir ýenjerdi.
Uniwersiteti tamamlanymda, gutardyş dabarasyna ejem bilen jigilerimiň bary gelse-de, kakam gelip bilmändi. Men kakam hökman geler öýdýärdim.
Dabara gutaryp öýe g...

Dowamy »

878 6
Köneler, 7 years ago


Altyn renkli guty
... Onrak dostlarymdan birinin oyune gitdim. barsam 3 yashyndaky gyzyna altyn renkli kagyzlaryny yyrtyp zayalany ucin gahary gelip, sogupdir. yagdaylary gowy daldi, we gyzynyn bir agajyn asagyna goymak ucin yasan gutusyna gahary gelipdi.
yone sondada gyzy ertesi gun ol sowgady kakasyna getirip "kakajan, al bu sowg...

Dowamy »

789 8
Köneler, 7 years ago


Mendenem bir manyly GOŞGY

bu yerde koprak gosgy yazylyan eken. menem okuwcy wagtym kitapdan gowyja gosgy tapyp bellap alypdym belki sizem halarsynyz. bu gosgy yokardan asak, cepden saga okasanam gosgy uytgemeyar. cyzyklar bilen belli etjek bolayyn hazir


sanma şahım,| sen herkesi| sadıkane | yar olur
sen herkisi|dostmu sandın| belki ol |ağyar ol...

Dowamy »

970 16
Köneler, 8 years ago


No named

A.B.Ş- daky haýran galdyryjy düzgünler
A.B.Ş-nyň käbir ştatlarynyň kanunlarynda entegem bar bolan we şol iş edilen ýagdaýynda jeza berilýän düzgünleri okanyňyzda olaryň dogrylygyndan şübhelenersiňiz. Emma hemmesi hakykat. Bu düzgünleriň hemmesi halkyň saýlan adamlary tarapyndan kabul edilip, kanun kitaplaryna girizilipdir. A.B.Ş-daky haýran...

Dowamy »

680 6
Köneler, 8 years ago


Antivir

sizin pikirinizce haysy antivirus has amatly ulanmaga? mena bizar boldum normalny antivirus tapamok.

Dowamy »

914 11
Köneler, 8 years ago