“yalnyzlyk adasy” yalnyz okeanda yalnyz ada bar yalnyz oy bar ortasynda adanyn. yalnyz oyde yalnyz adam yashayar, yalnyz pishigi bar yalnyz adamyn. yalnyz adam yalnyz pishigi bilen, yalnyz adadaky yalnyz oyunde, yalnyz yashamakdan halys bez bolan yalnyz kishi hakda hinlenyar gunde. yalnyz gami baryar yalnyz yelkenli, yalnyz ada yalnyz gaminin ugry. yalnyz adam bulap yalnyz telpegni, yalnyz halasgarin chagyryar: “bari” yalnyz denizchi bar yalnyz gamide yalnyz yolbeledi yalnyz adanyn. yalnyz yenipdir ol tupan-gomy-da, yalnyz dosty, chunki yalnyz adamyn . yalnyz adam alyp yalnyz pishigin yalnyz dosty – yalnyz denizchi bilen, yalnyz oyun yapyp, yalnyz ishigin, yalnyz gama munyar, yzyndan gelen. yalnyz ada donyar yalnyz nokada, yalnyz gami barha aldykcha bady.. yalnyz okean yok, yok oy, yok ada, yalnyz wagtym tosladym beyle zady “tas…” tas bir gezek mashynyn ashagyna dushupdim. tas bir gezek jennelde mojek iyipdi meni. tas bir gezek yykylyp, manlayymy deshipdim. tas bir gezek tuykesme ogry soyupdy meni. tas bir gezek deryada girdaba gark bolupdym. tas bir gezek at depip, chykarypdy gozumi. tas bir gezek sahrada suwsyzlykdan olupdim tas bir gezek yylana chakdyrypdym ozumi… tas kop yerde goldapdyr, edip otursam pikir, tas henizem goldayar, tas -yn baryna shukur! tas bolmadyk bolsa, men hem diri gezmezdim tas hakdaky ynha shu shygrymy-da yazmazdym. hemra shirow

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir