bu gezek diňe şorta sözler dälde pikirlendirýän sözlerem ýazdym... *erkeklerem unudar, ýöne az bagyşlar. gyzlar bagyşlar ýöne az unudar. *bir gyzyň iň näzijek ýaşy 0-2 aralygyndadyr, soňra gürlemegi öwrenýärler. *gyzlara düşünmersiňiz. o sumka onça zat nähili sygýar şoňa düşünseňem bolar. *lakly dyrnaklaryny surata çekip, onu-da mail.ru profiline goýýan gyzlara soramak isleýän: näme edeýin, üfläýinmi? *20 sany gyzyň hemmesi 1 ýere seretýän bolsa ýa skidka bardyr ýa-da men geçip barýandyryn :D *öňki söýgülim meni gabandyrmak üçin täze söýgülisi bilen düşen suratyny maňa ugratdy. menem kakasyna ugratdym, biraz ol gabansyn :D *hemme oglanlar bir diýen sözüň; hytaýda bir gyzyň söýgülisini ýitireninden soňra çykandyr diýen çaklamam bar. *gyzlaryň futbol oýnamaýandygynyň sebäbi, meýdançada 11 sanysynyň birmeňzeş eşik geýip bilmejegedir *15 sm ökjeli gyz ýykylman ýöreýän bolsa yşk ajysyndan soňam ýykylmaz *bir gyza hiç haçan "1min gepleme" diýme. dodaklaryň ýapylanda gaty owadan bolýaň diýiň. biraz akylly boluň oglanlar :D *gyzlar näme isleýär diýen soragy 100 gyza sorap bilmedik. sebäbi 1nji gyz häzirem dowam edýar. *ulalamda gonamçylykda garawul boljak. ahyr şo wagta gelersiň sen *bir zat etmek islesem çäresini, islemesem bahanasyny taparyn :D, problema edemok :D *belki saňa nahar berip bilmerin ýöne seň bilen bilelikde açlykdan ölerin *ideal adam gapa aýagy bilen deper elbetde. sebäbi elinde gül bilen şekolad bardyr :D *ondan sms'e garaşmagam şobir zat, awtobus duralgasynda gämä garaşmagam şobir zat *söýgülim ýok diýip gynanmaň, bolsa-da gynanarsynyň. *adagly wagtyňda büdreseň "waheý janym, gowumyň" bolýar, öýleneňden soňra "gözüň körmi, öňüňe seret" bolýar. *seniň talyplardaky temalaryňy okaýşym ýaly sapaklarymy okan bolsa bu wagta çenli men professor bolardym. *2012de göwnüne degen, sögen, gygyran adamlarymdan ötünç soraýan, 2013de yenede eder ýaly ýüzüm bolsun *"dünýäde 1 erkek galsa seň ýüzüňe seretmen" diýen gyza "beýle bolsa men seň ýüzüňe serederinmi" diýdim, gyp-gyzyl boldy. *aý bara şu dinozawrlaryň nesili gutardy "ejeň oglumy, kakaň oglumy" diýýän daýzalaryň nesili gutarmady. *käwagt ony köp pikirlenýän, soň dokuzy, soň sekizi, ýedini. iň köp ony söýýan :D *mugallymym tagta "2x+4y*84+17xy" ýazyp, problemany çözüň diýdi. menem elime matany alyp tagtany süpürdim. problema çözüldi :D *düýn ejemiň ýanyna köpräk oturdym. ejem "näme internetiň işlänokmy" diýdi. aý ejemjan ýagdaýyma gowy düşünýar.

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir