Oglanlaryň terk edip bilmeýän käbir kanunlary bardyr. Gyzlarymyzam durmuşa çykmazdan öň we soňra şular ýaly hereketleri görerler. Täze öýlenen oglanyň käbir kanunlary. (degişme) 1.Wc gapagy temasynda indi bir netijä geleli. Bize açyk dursa gowy, size ýapyk dursa gowy. Açyk duran bolsa ýapyp bilersiňiz. Bize gelip aýtmak hökman däl. Biz ýapyk duran bolsa size baryp aýdamyzoga. 2.Ýekşenbe güni futbol oýnamaga hökman gidiler. Bu eýýäm ybadat ýaly bir zatdyr. Indi şuny kabul ediň. 3.Bazarlamak hiç hili sport görnüşi däldir we bolmazam. 4.Näme isleýän bolsaňyz açyk soraň. Gizlin hereketler ýa-da açyk hereketler biz tarapyndan kabul edilenok. Diňe aýdyň, ana şo wagt düşüneris. 5.Her soragymyza mümkin boldugyça “howa” ýa-da “ýok” diýip jogap beriň. 6.Bir problemaňyzy çözmek isleseňiz bize geliň. Biz şuň üçin bardyrys. Empati görkezmäň, o hanymlar üçindir. 7.17 aýdyr dowam etýän kellagry bir problemadyr. Indi doktora gidiň. 8.6 aý öň eden dawamyzdaky aýdan zadymyz indi geçenokdyr. Has dogrusy aýdan zatlarymyzyň üstünden 7 gün geçse eýýäm täsirini ýitirendir. Bize garşy şo köne sözleri ullanmaň. 9.Semrändirin öýtýän bolsaňyz mümkin semränsiňiz, muny bize soramak gerek däl. 10.Bizden ýa bir zat etmegimizi isläň, ýa-da nähili etmegimizi isläň. Ikisini birden islemäň. Nahili edilişini bilýän bolsaňyz özüňiz ediň. 11.Kristofer kolumb haýsy ýoldan gitjegini bilýädi, bizem bilýäs. 12.Biz size “näme boldy” diýenimizde “hiç zat bolanok” diýip jogaplaýan bolsaňyz hiç zat bolan däldir. Ýalan sözleýäniňizi bilýäs ýöne ýöne dörseň aşagyndan bir zatlar çykýar we bu bize kän peýda edenok. 13.Bir ýere gitýän bolsaň haýsy eşigiňi geýseň geý, çyndanam soramak hökman däl. 14.Eger futbola düşünmeýän bolsaň offside’i sorama. 15.Ýeterlik eşigiň bar. 16.Ýeterlik aýakgabynam bar. 17.Bolýar-da bu gije diwanda ýatmaly boljak, aý bizem aýda birki gezek şeýle ýagdaýa düşýäs :-) p.s. gyzlaryňam kanuny bar bolsa ýazyp biler :D

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir