Salam men, ýagdaýlarymam boljak, erbedem däl, gowam däl. 1 bilen 100 arasynda baha bermeli bolsa 49 diýerdim. Belki gowudyr meniň habarym ýokdur gowulygyndan. Ol hem bolup biler. Aý garaz muny diýjek bolmadym men. Ýagdaýymyň erbet bolmasyna elbetde özüm günäkär. Maňlaýyma gelýän zatlaryň netijelerine elbetde men günäkär. Wagtynda şol samsyk-samsyk ädimleri atmedik bolsam elbetde şular ýaly 49 bolup durmazdy. Iň azyndan 51 bolardy. Täzeden başlamak isleýän hemme zady köplenç. Eger elimden gelse durmuşymy 10-njy klasa çenli yza süýşürerdim. Edil şo ýere çenli hemme zady dogry etdim/etdirildim ýaly. Ondan soňrasy bulaşyp başlady. Belki öz elime kän erk berileni üçin bolaýmasa. Belki öňküler ýaly “sen üçin hemme bokçulyga razy” 24 sany adamlaryň sany 3e-4e düşendigi üçindir. “Kakasyny kowalaýyn” durmuşymyň diýesim gelýar ýöne durmuşymyň şu ýagdaýa gelmesine hem elbetde özüm günäkär. “Doganyny depeýiniň” idiot-idiot adamlarynyň idiot-idiot pikirlerine näme üçin gulak gabartdymkam!? Belki öööňküler ýaly dostlarym ýanymda bolsa şeýle bolmazdy. Sebäbi özüm islesemem olar meni saklardylar, ýeri gelende men olary saklardym ýa-da men şeýle pikir edýän. Käbir adamlaryň gadryny olar ýanyňdan gidende bilýär ekeniň. Prikol ýeri hem habarlaşmak isleseň hem eliňden gelmeýän wagty, ne mail, ne telefon nomerleri bar. Täzeden başlap hem bilemok hemme zady, özüme göwnüm ýetmeýän ýaly. Öňki zatlary goýberenok. Ýöne beýle dowam etsem hem her geçen gün 49-dan aşaga düşýän ýaly. Ýaly hem däl, aşaga düşýän. Öňki gyzykly zatlary lezzetsiz bolup başlaýar. Ýalanlar köpelýär. Ýanymdakylara problemalarymy aýdyp başlamda maňa düşünenoklar ýa-da men düşündirip bilemok. Ýa-da meni diňlemekden bizar boldular. Aý garaz menem biraz zeýrenip göreýin diýdim. Elbetde ýuwaş-ýuwaş çözümler hem geler. Iň garaňky wagtdan soňra ýuwaş-ýuwaş gündiziň ýagtylgy görünip başlar diýenleri. Özüme özümden gowy düşünýän ýok ýaly. Öň-ä bardy, indi ýitdi. Ýene biraz sabyr... 01:23

Köneler, virmenaard tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir