*köne söýgülileriňizi köçä zyňmazlygy haýyş edýän, soňra talyplara, mail agende girip özüne şahyrdyryn öýtýärler, meň kelläm agyrýar. *mail agentde bloguna "ölmek isleýän" ýazýanlar biliň... ezraýyl agende girenok. *mail.ru'ny men düzen bolsam "druzýa"lary diýen bölümin gapdalyndan "duşmanlary" diýen bölümem açardym. * mail.ru'da saňa "teswir" ýazaryn, "halaryn" ýöne asla "paýlaşman". ekizlere aşyk bolmak ýaman kynaý. ikisinem söýýäň. ikisinede "janym, balym" diýýäň. :D* *"kyýamat alamatlary ýokdur" diýýänmi? "şu sms'i okap duran kyýamat alamaty" :D *sen gidenden sonra "otlyny sypdyran ýolagçy" ýaly dälde, "ölen ýakynyny ugradan" ýaly ýaşaýan. *sözüni dinledip bilýän oglan ýokdur. dinlemek isleýän gyz bardyr. öz-özümizi aldamalyň. *men hakda pikir etýänlere allah kömek etsin. bilýän "gowy" pikir etmek ansat däl. :D *eger türkmenistanda bolan ýagdaýynyzda biri size "10 minutdan barýan, ine ýolda men" diýýan bolsa, bilin, öýdenem çykanokdyr. *haçan bagtly bolarkak diýdi, aýagyňa basan günüm diýdim :D *allajan özüme hiç zat islämok. ejeme owadanja, akyllyja, arassaja gelin nesip et. :D bir erkegin nähili howplydygyny bilmek isleseniz futbol görýärkä basga kanala geçirip görün.* *pizzany eli bilen iýýän oglan gowudyr, içdendir, gorkusyzdyr, batyrdyr, ýüreklidir we açdyr :D *nomeriňi beräýd-ä owadan gyz. -993651237652 -köp san berdiňiz-ä. -gaýtargysy gerek däl. *bagyşlaň, bu siňek dermanyňyzyň wagty geçipdir. -hää, bor, hany beriň men ony alyp ýerine başgasyny bereýin, siňekleriňiz zäherlenermi nämemi. *kakasy: oglum, boldy et indi, mail agent daşynda-da bir dünýä bar. ogly: çynyňmy kaka, linkini iberäýdä. *häzire çenli çözülmedik da winçiniň kodynyň "123456"-dygy orta çykdy. *siz nähili boş-boş öýde oturýan bolsaňyzam ejeňize görä goňşyňyzyň çagasy sizden gowy boş-boş oturýandyr. *öňler aýallary adamsynyň aýagyny ýuwupdyr. indi ýuw diýäýsek, diýip bilsek, diýjek bolaýsak. bor-laý ýapaly bu temany :D :D bellllllik: ertir.com'a göçürmäge rugsat berýän. öňki gezeklerem soranyňyz üçin sag boluň....

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir