Ine täze ýylam ýetip gelýär. Hemme kişi halaýanlary bilen täze ýyly nähili gowy geçirmegiň aladasynda eýýäm. Öz ýoldaşlaryna nähili sowgat aljagyny bilmän ýören haýsy, sowgat alyp-da kanagatlanman ýören haýsy. Menem sowgat almak isledim ýöne mundan öň geçen 2012 ýylymyň hasabatyny çykarmak isleýän. Geçen ýylda näçe adamyň göwnüne degdim, näçe adamyň kömek çakylygyny elimiň tersi bilen itdim.2012-nji ýylda ýene gedemlik edip adamkärçiligimden 1 ädim yza ätdimmi ýa-da birazajyk bolsa-da öňe gitdimmi? Geçen ýylymyň indiki ýyldan nähili tapawutly boljagyny oýlanmaly. Uffff... bu hasabat meni gynandyrjak ýaly. Ýyllar geçdigiçe gedemleşýän ýaly. “sag bol”lar ýerine “beýle etmeli däldiň”ler köp ýaly. Hemmesinden ötünç sorap çyksamam eýýäm giç bolan ýaly. Täze ýyla, täze başlangyja taýar däl ýaly. 2012däkiler ýene dowam etjek bolsa 2013e täze ýyl diýmegiň näme ähmiýeti bar. Diňe kalendardaky sanlar täzelenýäni üçin täze ýylmy!? Aýý ýok, kalendar günde-günde täzelenýar muňa täze ýyl diýip bilemok. Täze ýyla täze başlangyçlar bilen girmek islegi meni ýene ukymdan aldy. Men islesemem islemesemem 2013e giriler emma 2012 dowam edýän ýaly hereket ediler ýene. Hiç bolmanda öz-özümi täzelemek isledim. Şuny başarsamam özüme peýdaly iş eden ýaly duýarmykam diýän. Ötünç soramak nähili agyr... ýöne soraryn, täze ýyla täzelikler bilen girerin. Umydymy hiç wagt üzmändim ýene umyt ederin... belki, belki ....

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir