Ilki bilen ynsany täzeden tanalyň: ynsanda agyr basýan duýgular tekepbirlik, gedemlik, peýda görmeklik we lezzet alma duýgularydyr. Durmuşda bu duýgular ynsana ýol görkezip durýar, bu ýollardan gitmeklik ynsanyň özüne bagly. Öýüň hanymy-da, ýoldaşy-da hatda çagalary-da öz rahatlygy we peýdasyny pikir ederler. Elbetde bu ýagdaýlarda garşylyklar bolar. Ynsanyň tebigaty şeýledir; nebsine boýun bolup ýörmek, has hem bagtly bolmak islär. Yoldaşlarynyň islegleri bir-birine garşy gelende dawalar başlar. Dawalar ýerini gaty görmeler alar. Gaty görüşmelerden soňra tekepbirlik aýaga galar we, “Ol gelip ötünç soramasa gaty görüp ýörjek!...” diýen düşümje bolýar. Amerikada bir ateist şeýle diýýär, “Aslyna seretseň men Taňra ynanýan ýöne Taňrynyň emirlerine boýun bolmak islämok” Ine, syr şu ýerdedir. Başgasynyň emirlerine boýun bolmak islemezlik... Bu ýagday durmuşda-da köp garşymyza çykýar. “Bu dünýä gul bolmaga gelmedim!” diýip ak baýdaklaryny pese düşüren ýan-ýoldaşlar belki telewizoruň, belki-de çilimiň guludyr... Bir dostum meni haýran galdyran şu sözleri aýdypdy: “Aýlygymy alamda aýalyma gerek zatlaryny almasy üçin pul berýärin. Aýalymyn etmek isleýän zatlarynyň hemmesini isleg bilen etýän. Meň üçin aýalym menden öň gelýär. Öz kulturam we aklym bilen bu ýoly saýlap aldym. Edil meniň etýän zatlarymy aýalymdan garaşamogam. Ýöne garşylygyny hökman alýan. Bagtym üçin şu metod ýeterli.” Bu dostum obanyň ymamy däldi, ýönekeýje bir döwlet işgäri. Ýene bir maşgala bilen gürründeş bolanymyzda; “ Eje-kakamyzyň durmuşynda görüp halamadyk zatlarymyzy öz durmuşymyzda etmedik. Daş-töweregimizdäki halamadyk zatlarymyzdan sapak edindik. Halaýan adamlarymyzyň durmuşlaryny özümize nusga alypdyk.” “Tuweleme, gaty gowy...” diýdim. Bu metody menem öz durmuşymda ýerine ýetirýändigimi soň duýdum. Meselem ejem kakam okama ýazma bilenokdy. Menem öýlenemden 1 aý soň öýümde kitaphana gurdum. Ejem kakam baý maşgala däldi. Menem başgalaryna mätäç bolmazlyk üçin häzirem işleýän. Aýalymyň aglamazlygy üçin elimden gelýän hemme zady etdim... Bir erkek işinden öýüne, aýalyna gowuşmagyň şatlygy bilen geler. Ayaly-da adamsynyň ýylgyryp duran ýüzüni görmek islär. Erkek-de, aýal-da 80 ýaşyna gelsede bir-birinde gyzyklanmagy islär. Maşgalada gowy bir hyzmatçy, gowy bir aşçy, gowy bir eje, gowy bir kaka, gowy bir çaga bolup biler ýöneeee gowy bir ýan-ýoldaş bolmak, sungatdyr...

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
  phenomen2 7 years ago
 • wiiii tas yatdan chykypdy,ayyuzla goshulyan :-D
  virmenaard 7 years ago
 • elbetde.
  çeşmäni görkezmek ýadymdan çykypdyr.
  www.zaman.com.tr (Hekimoglu Ismailiň ýazgysy)
  Ayyuzli 7 years ago
 • feno, sen hakyky dost!
  virmenaard 7 years ago
 • aýýüzli, hakyky dost diýen düşünjäňi bilesim geldi welin ??
  phenomen2 7 years ago
 • aýýüzli, hakyky dost diýen düşünjäňi
  bilesim geldi welin ??
  virmenaard | 2012-11-04 05:04:14

  shon bilesin geldimi :-D
  Ayyuzli 7 years ago
 • hakyky dost- dostunyn yureginden gecenleri aytdyrman bilip bilyan adam... hakyky dost - yanynda bolmadyk wagty hem, bir yerlerde yashap yorendigini yadyna salanyngda-da guyc beryan adam...
  Ayyuzli 7 years ago
 • hakyky dost- dostunyn yureginden gecenleri aytdyrman bilip bilyan adam... hakyky dost - yanynda bolmadyk wagty hem, bir yerlerde yashap yorendigini yadyna salanyngda-da guyc beryan adam...
  virmenaard 7 years ago
 • arasynda meň aýtýanyma-da goşulaý fenö :D
  phenomen2 7 years ago
 • indikilikde sana goshulayaryn :-D
  virmenaard 7 years ago
 • hakyky dost- dostunyn yureginden gecenleri aytdyrman bilip bilyan adam... hakyky dost - yanynda bolmadyk wagty hem, bir yerlerde yashap yorendigini yadyna salanyngda-da guyc beryan adam...
  ayyuzli | 2012-11-04 05:15:03

  muny bir waka esaslanyp aýtdyňmy? şu ýagdaýlar bolmasa hakyky dost dälmi?
  phenomen2 7 years ago
 • Virmenäärd yuregine jüñk boldy oytyan yaman gyzyklandyn welin.
  virmenaard 7 years ago
 • hakyky dost-näme bolsada dostunyň arkasynda durup, ýeke goýmaýan dostdur diysem goşularsyňmy fenö? :D
  virmenaard 7 years ago
 • gürrüň dostlukdan açylsa aýdara zat köp-ä fenö.
  phenomen2 7 years ago
 • Shu gezek sana goshulyan virmenäärd
  messibet 7 years ago
 • Bäh, gaty gyzykly tema eken. Buň ýaly temalar meni futboldan alyp galmasada biridir:)
  virmenaard 7 years ago
 • futboldan alyp galmazlaý :D
  virmenaard 7 years ago
 • dogrydyr.
  hakykygyz | 2012-11-04 03:10:44

  dogry, dogry :D
  phenomen2 7 years ago
 • dogry, dogry
  virmenaard | 2012-11-04 08:27:39

  birdan dogry dal bolaysa :-D
  phenomen2 7 years ago
 • dogry, dogry
  virmenaard | 2012-11-04 08:27:39

  birdan dogry dal bolaysa :-D
  virmenaard 7 years ago
 • hakykygyz dogry diýýän bolsa, dogrudyr :D bize tassyklamak galýar :D
  balajyk12 7 years ago
 • Bay bow sungata kella geydinizay :-)
  sungaty duyup bilmekligin ozi sungatdyr :-)
  Awtor sizem sagja bolun durmush barada mowzugnyz uchin owrenere zatlara bar
  virmenaard 7 years ago
 • bay bow sungata kella geydinizay

  bolmandyrmy?
  phenomen2 7 years ago
 • sungatyn namedigni bilmegnin ozu sungatdyr :-D
  Agent007 7 years ago
 • goooooo tema wirmenaard
  virmenaard 7 years ago
 • sen aytyan bolsan dogrudyr :-)
  Agent007 7 years ago
 • goldowyna sagbol druk
  phenomen2 7 years ago
 • sanada dalde virmenäärde goshulayaryn
  virmenaard 7 years ago
 • menem ozume gosulyan onda
  Makintos 7 years ago
 • menem shu pursatdan peydalanyp,
  virmenaard-yn achan temasyny 599njy madda layyklykda,
  erkin diyip yglan etyan
  virmenaard 7 years ago
 • toýdaky ýaşulular ýaly gürlediňaý mac :-)
  Makintos 7 years ago
 • ay owrenyanda sholardan
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri