Diplomadyň biri garyp bir adamyň ýanyna gider we “ogluňyzy men öýereýin” diýen. -“oglumyň durmuşyna garyşyp bilmerin... -ýöne, gyz Sir Lord Rothschildyň gyzy... -häää, onda başga gürrüň... Diplomadyň ikinji duralgasy Sir Lord Rothschildyň ýanynadyr. -Lordum, gyzyňyz üçin gowy, akylly oglan tapdym... -meniň gyzym durmuşa çykardan häli ir... -ýöne Lordum oglan Dünýä Bankynyň Başlygynyň kömekçisi... -Bäh, onda başga gürrüň... Diplomat Lorduň ýanyndan aýrylandan soňra derrew Dünýä Bankynyň Başlygynyň ýanyna gitýär. -size kömekçi bolup biläýjek gowy, akylly oglany maslahat berjekdim... -Häzir ondan başga işlerim köp, kömekçilerimem bar meniň. -ýöne ol oglan Sir lord Rothschildyň giýewsi. -ohow, onda başga gürrüň, gelsin başlasyn...

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir