Çagalar durmuş şertlerine görä geljege taýýarlanmalydyr. Durmuş bolsa hemişe bol-elinlikde geçmeýär. Käbir danalar ynsan ýaşaýşyny pasyllara meňzedýärler. Durmuş käte ýaz, käte gyş, käte bahar, käte-de güýz ýaly geçer. Her pasla ol paslyň şertlerine laýyklykda taýýarlanmalydyr. Diňe bir paslyň şertlerine öwrenişen ýyly ýurtlarda ýaşaýan adamlar dört pasylyň hem öz gözelligi bilen gelýän ülkämiziň yklym şertlerine uýgunlaşmagy kyndyr. Çünki, olar diňe tomus paslynyň şertlerine öwrenişendirler. Baý maşgalalarda ýetişen ýaşlaryň has soňra durmuşda kynçylyk çekmekleriniň sebäbi hem budur. Ene-atalarynyň olar üçin taýýarlan rahat durmuşy bu çagalary läliksiredýär, bu sebäpden-de, durmuşyň geljekki kynçylyklaryna, synaglaryna taýýarlanmaýarlar. Çagalyk günleri bir eli ýagda, bir eli balda geçýär. Çaga ne çakdanaşa läliksiredilmeli, ne-de gorkuzylyp, gözüniň ody alnyp, ýygra halda ýetişdirilmelidir. Belki-de, iň dogrusy, bu iki usulyň ortasynda bir ýol tapmaly; ýagny, çaga öwgä laýyk iş etse öwüljegini, ýeri gelende-de jezalandyryljakdygyny bilmelidir. Berk düzgün-nyzamly adam hökmünde tanalýan bir atanyň ýörite saklaýan itleri hem bar eken. Itleri bilen oýnap wagt geçireninde şadyýanlygyny gizläp durmaýan, emma çagalarynyň ýanynda özüni agras alyp barýan atanyň bu halyny geňirgän goňşulary ondan munuň sebäbini sorapdyrlar: - Goňşy, sen çagalaryň bilen gürleşeniňde özüňi örän çynlakaý, agras alyp barýarsyň, ýeri gelende olara gaharlanýarsyň, olara duýduryş ýa temmi berýärsiň. Emma, şu wagta çenli itleriň bilen oýnanyňda gaharlananyňy görmedik. Itleriňe bolan beýle mähremligiň sebäbi näme? Tejribeli ata şu jogaby beripdir: -Itlerimi adam edip ýetişdirmek aladam ýok, ynha onuň sebäbi şu.… Hawa, siz hem adam bolup ýetişmegini islemeýän çagalaryňyza çakdanaşa mähremlik görkeziň, olaryň lälik hereketlerini görmezlikden geliň, ata-enesinden çekinmejek hala getiriň, bir eli ýagda, bir eli balda – bolluk içinde ýüzdüriň… Bu ene-atanyň perzendine edip biljek iň uly erbetligidir. Uruş ýyllarynyň gahatçylygyny gören garry daýzalar bardyr. Wagtal-wagtal olaryň, çagalaryň ol ýere-bu ýere taşlan gury çöreklerini ýygnap, çörek owuntyklaryny çöpleşdirip ýörüşlerini görersiňiz. Näme üçin beýle edýärler? Çünki, wagtynda nanyň – duzuň gytlygyny görendirler, mahrumlygyň ejirini çekendirler, şonuň üçin… Emma rahatlyk içinde ýetişen we isrip etmäge öwrenişen ýaşlarda bu düşünje ýokdur. Belki olar, bu rahatlygy hem az görüp, şükürsizlik ederler. Bularyň ählisi-de maşgala göreldesi we terbiýesi bilen baglanyşykly meselelerdir. Her bir maşgalada perzentleriň terbiýesine çynlakaý çemeleşilmelidir. Çörek bilen, eşik bilen, sowalga bilen üpjün etmekden başga perzendiniň öňünde ikinji bir borjy bardyr öýtmeýän, olaryň ruhy ýagdaýyny, tälim-terbiýesini ahmal edýän ene-atalar örän uly ýalňyşlyk goýberýärler. Çünki, ene-atanyň iň esasy wezipesi, perzendine kämil ahlak terbiýesini bermek, onuň milletine, Watanyna, külli adamzada haýyrly ogul-gyz bolup ýetişmegini gazanmakdyr. awtor: anonymous

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
  virmenaard 7 years ago
 • gaty lalik saklasan durmushda-da sizin aydyshynyz yaly kyncylyklar cekyarler. elbetde ene-ata hem dozmeli yerinde dozmeli. cagamyn gownune degmayin diyip kayinc bildirmesen onun sonraky durmushyna zyyan yetirdigin bolar. ondan sonam hem ene-ata hem caga gynanyar.
  Oliya 7 years ago
 • dogry virmenaard,menin gurrunini edyan lalijek gyzym gyzka hemme kishi gowy goryar hakyky yuregi yuka gyz alcak mydam yuzi gulup duran aydanyna yok diyenok men shol gyzyn durmushynda kyncylyk dagy dorar diyip yatsam tursam oyuma gelenok baran yerine dine gulki shatlyk paylayar edibilse yagshylyk edyar sheylede bolsa lalik terbiyelense ahyr bir yerde kosenjek eken.
  aldarkose12 7 years ago
 • belli bir yasha chenli lalliksiretyalera, son ulalandan son ozununem akly yetyara.
  Oliya 7 years ago
 • akyly yetmesine yetyar anyrsynada gecyar yone owrenilen endikda kyn bolyar erk etmek(shol gyzyn oz aydan sozleri)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • 1-2 hepde yaly oylerine ugradyp, gozuning odyn almaly eken shol gyzyng. Ozuni ozi tanayandyra, oz diyenin etdirip biljek adamsyna barmaly eken ya(mydam gownungdaki bolayyarmy diysene)
  jankaka 7 years ago
 • enesini gorde gyzyny al gyrasyny gorde bizini al diyyarmi turkmen aga
  makgush 7 years ago
 • Türkmende köplenç körpe çagalar lälik ösýär
  virmenaard 7 years ago
 • laliksiretmeginem ceni bar. laliksiretmeli, nazini cekmeli yone belli bir derejede. bolmasa durmusha cykandan sonra "ay bular men nazimi cekenok" diyip ejesi oyune gaytmak birhili bolar.
  ene-atanyn ishleyan ishi hem caga terbiyesine tasir edyar. meselem harby ishgarin cagalarynyn kopusinde disiplina agyr bolyar. mugallymyn cagalary yene uytgeshikrak bolyar.
  turkmeningozeli 7 years ago
 • Hemmanize salam. Dogrymy aydsama men lalik cagalary kanbir halamok. Men ozumem korpe yekeje gyz yone lalik dal.
  Oliya 7 years ago
 • ozunun saylap secip barany onun.yone shu yerde 2 masgalan masgala upjuncilik edishi,umuman alanda dolandyryshy hem gabat gelmese kyncylyk doredyan eken,
  jankaka 7 years ago
 • bu meselede 7 olcap 1 kesmelida men pikirimce
  virmenaard 7 years ago
 • taze mashgala gurmak eyyam basga tema olia. elbetde mun bashynda-da cagalykdan terbiye bar.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ymgyr manyly sozler (sakalyny sypalap duran smaylik)
  Oliya 7 years ago
 • ymgyr manyly sozler (sakalyny sypalap duran smaylik)
  gadymypaytagt | 2012-12-07 23:42:12

  bah bah hezil edindimay gulup
  gadymypaytagt 7 years ago
 • сен шат болсан мен шат)))
  gadymypaytagt 7 years ago
 • икимизин общий харакдерлармыз бар ялыла)))
  gadymypaytagt 7 years ago
 • якынракдан таншайсак дийайдинми)))
  phenomen2 7 years ago
 • akyl boley gadympaytun
  gadymypaytagt 7 years ago
 • бирзада душунайжек болянмы пхе сенем егсам вазитса эдип ядадым
  gadymypaytagt 7 years ago
 • хааа мен дийипдирин байрамсолтан
  Shajy 7 years ago
 • phenomen2 gowjo bollo adyny dolyja diyjek bol/ (gashyny chytyp duran smaylik)//
  phenomen2 7 years ago
 • phenomen2 gowjo bollo adyny
  dolyja diyjek bol/ (gashyny chytyp
  duran smaylik)//
  shajy | 2012-12-09 11:20:53

  eee sen nirden chykdynay ? sokulda otyrsaney sen adyny tutuan yok! ikadtog yorommeg yalak bolup
  phenomen2 7 years ago
 • normalny yazmagy bir owren ilki son gurle!
  gadymypaytagt 7 years ago
 • язян вели ялныш чыкаййа душунайсенай
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ёгсам туркмен дили эдебият ол дикдант дородужилик язалян сапак бара ,шонымама 6-лык гоюп берайипдилер.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • немелай огланлар 12-лик дийип язапдым вели админдан ярыны айыр ынанмазлар менем ялнышымын ярыны айырайын дийип сообшение гелайди админам чуйлейарей.)))
  virmenaard 7 years ago
 • näme diýýarkä bu indi?
  gadymypaytagt 7 years ago
 • душунжек адам 5 яшында душунер душунмежек 25-де ящ болар дийип накылмызам уержиме эдип отурмалы болайдым
  gadymypaytagt 7 years ago
 • душунжек адам 5 яшында душунер душунмежек 25-де ящ болар дийип накылмызам тержиме эдип отурмалы болайдым
  virmenaard 7 years ago
 • näme diýenem bolsaň dogrudyrlaý
  gadymypaytagt 7 years ago
 • душуншун терс дал ойдйан
  virmenaard 7 years ago
 • dogry bolmasa-da ters däl, arkaýyn bol.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • терс диймесенем догры он учин мен аркайын
  virmenaard 7 years ago
 • howa (ýene düşünmedim ýöne şonda-da howa)
  gadymypaytagt 7 years ago
 • хова дашары чыкаймалы
  gadymypaytagt 7 years ago
 • хова дашары чыкаймалы )))
  virmenaard 7 years ago
 • aý men daşarda skameýkalarda ýaşaýana
  gadymypaytagt 7 years ago
 • говудыгны мен эдил шу вагт ерин тейиннеда хова ёк
  gadymypaytagt 7 years ago
 • герекдиде гижа галайдын
  virmenaard 7 years ago
 • aý bolýa-laý onda, gowy adamdyň, ýaş gitdiň öz-ä.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ёла душунмедин ерин йузуне чыкдык
  virmenaard 7 years ago
 • häää, men aşakda galansyň öýtdüm. aý bulam gowy habar.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • сен укласамам деррев жайлайжагай
  virmenaard 7 years ago
 • ýooo ýoo beýtmen, arkaýyn bol. seni dagy öldümän jaýlap bormy?
  gadymypaytagt 7 years ago
 • бир сана ынанып болян экенай))
  virmenaard 7 years ago
 • hiç kime ynanmasan maňa geläý, men ynandyrar ýaly ýalan sözläp bilýän.
  phenomen2 7 years ago
 • gadympaytun name yazanyna ozun bir dushundunmi?
  virmenaard 7 years ago
 • meň pikirimçe düşünenokdyr...
  phenomen2 7 years ago
 • kawagtlar milleti nameka diydirya
  virmenaard 7 years ago
 • birki gezek diýip göräý fenö
  gadymypaytagt 7 years ago
 • фено ганнаны ене говшадыпсынов дуйн агыздырыклы горунйан ялыдын
  gadymypaytagt 7 years ago
 • дегишйандирин огланлар 2 боланыныздан сон агыррак басайдым
  gadymypaytagt 7 years ago
 • eger adam sizin degishmanize gaharlanmayan bolsa,diymek adamda degishmelik dushunjesinin barlygy.eger adam sizin degishmanize gaharlanyan bolsa, onna name diysenem adam sizin degishmanizin manysyna dushunya .
  gadymypaytagt 7 years ago
 • adamlar, muny shorta sozler tema yazayjakdym weli ,gaty kop oylanshyp, cashyp lalige yazayypdyryn
  virmenaard 7 years ago
 • lälige yazyp taň iş edipsiň gädimjik. sag bol yetirenine, gowy eken. galamyn yiti bolsun, internedin ishlap dursun, telpunuň jyňňyrdap dursun, ay garaz bolsun....
  gadymypaytagt 7 years ago
 • virmenard sagbolsun aytman eglennin diyhp gaty gorme muny okap giren yerde bosogoda cashyp galypdyryn gorman depelabem otup gitdin
  virmenaard 7 years ago
 • bir senem menin nickimi dogry yazmagy owrenersin. men ynamym bar muna. yene 5-6 gezek okap, pikirlenip, dashyndan gaytalap praktika etsen dogry yazmagyn mumkin gardas.
  Induksiya 7 years ago
 • http://www.talyplar.com/17788-lalik-cagalar.html
  atdow 7 years ago
 • vir diyay ansatjyk :D
  atdow 7 years ago
 • vir - hany zara ??
  gadymypaytagt 7 years ago
 • irden diydima admin bn shertnama bagladhdym diyip,sozunde duryan ekenay.
  virmenaard 7 years ago
 • vir - hany zara ??
  atdow | 2012-12-10 04:05:20

  aytmayynlay gowusy.
  atdow 7 years ago
 • aytmayynlay gowusy.
  virmenaard | 2012-12-10 04:11:37


  gozuni yumda aydyp goyber
  gadymypaytagt 7 years ago
 • zara diyyaniniz supermarketmi.kop yerde bara ol
  gadymypaytagt 7 years ago
 • nobel bayragnam berdiler shul acyshyma
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri