http://img401.imageshack.us/img401/4788/komikresimler2h.jpg
arada internetde aýlanyp ýörkäm birzatlara gabat geldim. siz bilen paýlaşaýyn diýdim. gyzlar oglanlar gaty görmeşek ýok. ýazgylary okaňyzdan soňra gaty görjek bolsaňyz okaman çykmagyňyzy maslahat berýän... gaýnenemi ýitirdim, görenler görmezlikden gelmegiňizi haýyş edýän!!! Ejejan men näme üçin hiçkimi söýüp bilemok, bu şanssyzlyk genetikadan gelýämi" diyip soradym, "O senin şahsy mallygyň, bizi garyşdyrma" diýdi. Jennet ejelerin aýagy aşagyndadyr... diýmek ejem "aýagymyş aşagyna alaryn seni" diýende hemme wagt men gowulygymy isleýär eken. kaka, dünýänin in gowy oglunyň sizde bolmasy nähili duýgy? +men nirden bileýin, gitde babana sora... justin bieber söýgülisi üçin Disleylandi ýapdyrypdyr, gije klubyny ýapdyryp bilmez elbetde, häli ýaşy ýetenok... bugün saçyny ütükleýän gyz ertir gap-gaç ýuwýan maşynda suwada düser. söýgülisine alan sowgadynyn bahasyny henizem töläp ýetismänka aýrylysanlar film çykaraýsam milýonlarça oglan aglar öýdüp gorkýan. alo oglum nirede sen? +awtobusda eje, gelýän. -çykdynmy mekdepden? + ýok eje awtobusy mekdebe saldym, içinde garasýan. käwagt masyny satyp deniz kenaryndan jaý alaýsam diýýän, elbetde mun üçinem ilki masyn we öý almaly bolaryn. söýgülimi seýlebir söýýän weli könelmesin diýip basgalarynyn söýgülilerini ulanýan. eger bir gyzyn profilindäki surat bilinden ýokary bolsa boýy gysgadyr, egninden ýokary bolsa çisik, dine gözleri görünýän bolsa gaçyn! söýgülin sms'ine 10 ýa-da 15 minut sonra jogap berýän bolsa we garasýan tarap siz bolsanyz sögünmäge hakynyz bardyr. syçana tejribe isi geçiripdirler, wiski, wodka, martini içiripdirler. hemmesinde böküp oýnapdyr. türkmen konýak beripdirler elini stola urup "getirin bärik sol pisigi" diýipdir. awtobusda oturan ýerimden turamda ýanymdakynyn "düsýänizmi?" diýen soragyna "ýoo balagymy düzeltýän" diýip ýene oturasym gelýädä. hany dilimizin ujuna gelip, aýdyp bilmeýänlerimiz bara; ana sol sözlerin ýoly açyk bolsun. aglaýanymy görübem "aglaýanmy" diýip soraýanlara "ýok kiçi hajatymy gözümden edýän" diýesim gelýär. bankomatdan pul çekende puly sanaýanlara haýran galýan; pul kem berilen bolsa näme edip biljeklerkä??? peşelere düşünemokda. göni gel, çak sonam git. gulagyma gelip "nähili çakdym dost seni" diýýän ýaly wyzzyldamalary nämekä? erkek milletine suwsyzlykdan ölýän bir stakan suw ber diýsen ýerinden turmaz, futbol oýnaýas diýsen basga materiklere hem geçer. önki döwürlerde söýüsmek ýaman kyn bolandyr. 3-4 list söýgi haty ýazyp yzyndanam razylygyny soranda dine "borda" diýen jogap gelse nähili duýgy bolýarka??? ejemin giýewileri üçin teswiri: "bütin öküzler bize gelýär, nähili ot ýetisdirdimkäm men..." bir gyzy surata düsüren wagtynyz bilen "dur nähili görünýän" diýmegi aralygyndaky wagta ysyk tizligi diýilýär. merdiwanlardan büdräp ýykylanymy görübem "ýykylaýdynmy" diýip soraýan mal. ýok ýykylmadym. menin merdiwanlardan düsüs stilim seýle... ne köp gezen biler, ne köp okan. hemme zady "ejelerimiz" biler, ne gezer ne okar. garsy gelen!? hormatly gyzlar, oglanlar bilen dawa etmän, dine aglan wessalam :-)

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir