....

Bir zad-a ýürege salýar howsala,
Bilemok oň näme sözleýänini.
Ýa bir uly zadyn ýitirdi göwün,
Ýa-da tapdy ömür gözleýänini...

Dowamy »

341 10
Edebiýat, 4 months ago


BIZ — PARALLEL...

Täk ömrüme jübüt-jübüt dert berip,
Takdyryma tagma basdyň gyýylman.
Setirlermiň ýangynyny geňleme,
Umytlarmyň gözýaşyna gyýylýan.

Boşadanňa “Söýgi” diýen dünýämi
Dag deý arman düwün bu gün gursakda.
Biz — parallel, kesişmeris hiç haçan,
Bir-birege näçe ýakyn dursak-da.

Belki, ý...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, 4 months ago


HER HAL...

O gündiz gatnady, gije gatnady,
Ýel sübseläp ýetişmedi yzyny.
Nätsin pahyr, göwni karar tapmady,
Göräýmese aşyk bolan gyzyny.

Ýöne welin gyzy görse dymdy ol,
Eden hyýallary boldy biderek,
Bir gowy zat, her ädimde gürsülläp,
Dünýä bir setiri bagyş etdi ýürek?

Ýolda dörän şygra p...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, 4 months ago


Garaz.......

Ertir.com edil Talyplar.com ýaly däldi: manyly, diskussiýa girip bolaýjak, bir zatlar öwrenip bolaýjak... mowzuklar açylýardy. Agzalary грамотный-dy. Beý diýsem, "грамотный" bolmak diňe ýokary bilimden ybarat diýdigim däl. Diňe orta mekdebi okanlarynyň hem hemmesi diýen ýaly diýseň sowatlydy, medeniýetlidi, edeplidi...
Dogry, "Süri agsaksyz...

Dowamy »

284 4
Sorag-jogap, 5 months ago


SÖÝGI GOŞGULARY

Peýdasyz oýlardan gaçyp bilemok,
Öçüp bilemok men, ot bolup, dünýäm!
Men häzirem seni açyp bilemok,
Ýaşap ýörün gury “at” bolup, dünýäm!

Göwnüm — ýykyk-ýumruk, kalbym — ýekirlen,
Aklym — azaşylan, huşum — ýitirlen.
Gözleriňi ýum-da, hany, pikirlen:
Başararmyň mensiz şat bolup, dünýäm?
...

Dowamy »

198 1
Edebiýat, 5 months ago


“Ýazgydymdan gözýaş bolup syrykdyň...”

Hiç gonmagyň ebeteýin tapmadym, 
Ýörsemem kalbyňda yssy ýer peýläp. 
Ýazgydymdan gözýaş bolup syrykdyň, 
Gömdüň ertelermi gama gark eýläp. 

Ýazym gysga boldy, çolardy göwnüm, 
Hazan ýeli agyz urdy gülüme. 
Öýlänçiň ykbalyn gaýtaladyň sen, 
Döndüň gyşyň ir gizlenýän Gününe. 

Ada...

Dowamy »

204 0
Edebiýat, 5 months ago


Gepiň gysgasy...

Başga meseleleriň ählisini çözdüňiz-de, din meselesi galdymy indi size?! Iň ynjyk mesele şu! Gohy hem kän mesele, galmagaly hem kän mesele. Sowatlyragyňyzam degýäňiz şu meselä, elipden şermendäňizem degýäňiz. Dini ylmyňa göwnüň ýetse, bas, jedelleş soňuna çenli! Ýöne medeniýetlije jedele gir! Başyň çykanokmy, sokma-da başyňy!

Dowamy »

331 6
Sorag-jogap, 5 months ago


OL GÜNLER...

Ol günler bireýýäm uzakda galdy,
Ondan soň erikler ýaýdy gülün kän.
Ýadymda galypdyr, başyň mahmally
Akar ýapdan suw daşardyň gelinkäň.

Seň gelýäniň görsek, gyra çekilip,
Köşeşdi:rdik şagalaňly güzeri.
Gamyşlaryň arasynda bukulyp,
Saňa syn ederdi çaga gözleri.

Bedrelerňi doldur...

Dowamy »

255 3
Edebiýat, 5 months ago


AZAJYK PATRIOTIZM

Men erkin adam, meniň demim — tamdyryň howry, meniň emim — düýe çaly. Meniň sazym — dutar, aýdymym — ene hüwdüsi. Hiç haçanam bananyň süýjüsini gawunymyň şiresine deňemerin. Meniň üçin klassyka — Nury Halmammedow. Däbim, buýsanjym, arkam — Oguz. Şu topraklarda ýöremegi öwrendim, oýunjagym — aşyk, mekdebim — namys. Namazlygym — keçe, dinim — mertebä...

Dowamy »

279 6
Edebiýat, 5 months ago


MYSAL ÜÇIN:

Men içýän, ogurlyk edýän, zyna bilen meşgullanýan, adam öldürýän, namaz okamok... garaz, edýänim günä. Sebäbi şulary etmek meň ýazgydymda bar.
A bir goňşym içenogam, iliň hakynam iýenok, 5 wagtyna namazyny hem sypdyranok, ýetim-ýesirlere kömek edýär, garyplara sadaka berýär... garaz, edýäni diňe sogap işler. Sebäbi bu işleri etmek goňşymyň ý...

Dowamy »

694 36
Sorag-jogap, 5 months ago


“Men — durmuşyň öweý ogly...”

“Dogry” diýsem, “egri” diýdi,
“Egri” diýsem, “dogry” diýdi.
Bagta ýetsem: “Sen bagty
ogurladyň, ogry!” diýdi.

Aga-gara düşünmeýän
çagajykkam “uly” diýdi.
“Adamlary köp söýýärsiň,
Sen — söýginiň guly!” diýdi.

Hut şoň üçin adamlary
Söýmegimi assa-assa
kemiberdim...<...

Dowamy »

257 0
Edebiýat, 5 months ago


AHWAL

Barymdan bazar eýledim,
Käte kemsindim ýoguma.
Bir gün duýgularmy bogup,
Ýanasym geldi ýoguna.

Göwnüme hile gurdurdym,
Urdurdym ýodany, ýoly.
Ähli kişä gyýa bakdym,
Ählisi kastymda ýaly.

Jan berjekdim jan berene,
Janyn berjek tapylmady.
Görmesem diýdim dünýäni,

Dowamy »

312 5
Edebiýat, 5 months ago


“Şeýde-şeýde bildim...”

Döwük-döwük bu göwnümiň derdi kän,
Gursagymda çogup duran gussa bar.
Häzir öz hoşuma ýaşasym gelýär,
Bagtam bolsa, wagtyndan öň gyssamaň!

Gyssamaň, duýaýyn ynjysyn köňlüň,
Çekişeýin günleň agyr keşigin.
Bolmanda, ejaza berenok hergiz
Egnimdäki “Ynsan” diýen eşigim.

Ýazjak bolýa...

Dowamy »

413 34
Edebiýat, 5 months ago


ATAMYŇ

Mähriban kyblam Mälikguly BERDIMUHAMEDOWYŇ
ýagty ýadygärligine bagyşlaýaryn.

Aýlaryň soltany — ol Remezanda
Tamam boldy durmuş ýoly atamyň.
Gözellik jem bolup beýik ynsanda,
Şan-şöhratly geçdi saly atamyň.

Päkizedi Hak-Huda dergähinde,
Ýalkym bardy gahrymanlyk ruhunda,
Orunly b...

Dowamy »

380 3
Edebiýat, 5 months ago


Seniň ýanyňa

Bulutlar akmaýar seniň ýanyňa,
Derýalar akmaýar seniň ýanyňa,
Her zaman, eý aman, düşseň ýadyma,
Sensiz ses-selemsiz
                                       burlup kaddym-da,
Gursagymda köwsar urýar hasratym.
Jöwlan urýar yşkyň ýeldirgemesi.
Sensiz ses-selemsiz ýanýan,
                         ...

Dowamy »

246 8
Edebiýat, 5 months ago


BU GIJE...

Bu gije gussa kän kalby gemirýän,
Tebigat dem alýar agyr hem tukat.
Ýyldyzlar birsyhly süýnýär asmanda,
Şemallar ses edip gidýärler uka.

Köpýyllyk hassa deý tutuksy asman,
Aýylganç dymyşlyk ýöredýär hökmün.
Oýunçylja guşlar näme,
Şolaňam
bu gün göwünleri birgeňsi çökgün.

...

Dowamy »

270 11
Edebiýat, 5 months ago


Ronaldunyň eden dogry hereketi 4 milliard dollarlyk zyýan getirdi

Mundan birnäçe gün ozal, has dogrusy, Wengriýa bilen bolan duşuşykdan bir gün öň metbugat ýygnagyna gatnaşan Kriştianu Ronaldu mikrofonlaryň ýanynda goýlan "Coca-Cola" içgili çüýşelerini öňünden aýryp, görünmez ýaly ýere goýdy we oturanlara garap: "Suw içiň. Suw ýeterlik" diýdi.
Futbol ýyldyzynyň bu eden hereketi "Coca-Cola" kompaniýasynyň p...

Dowamy »

584 31
Täzelikler, 5 months ago


DOGLAN GÜNÜM

Doglan günüm, doglan günüm,
Elmisakdan kowlan günüm.

Ak gundagda ýatan günüm,
Agyr borja batan günüm.

Wagty sagat çekdi gitdi,
Batareýler çökdi gitdi.

Ynha, indem Adam ataň
Ýaşyndakam uly hatam,

Ötülmejek günäm bar deý,
Barýar jiger eräp gar deý.
<...

Dowamy »

323 11
Edebiýat, 5 months ago


“Aglama, ýürek, aglama”

“Aglama, ýürek, aglama”
Italmaz Akmyradow

Duşar entek kötel ýollar,
Aglama, ýürek, aglama!
Uzajak bo:r uzyn gollar,
Aglama, ýürek, aglama!

Her tüýslüdir ynsan içi,
Gözüňe ilerden kiçi
Bir teňňelik adam üçin
Aglama, ýürek, aglama!

“Görnüşine göräsi” ýok,

Dowamy »

206 1
Edebiýat, 5 months ago


“Meni söýgiň üçin bagyşla, eje!..”

Men bezzatdym.
Ýok, kezzapdym.
Kejirdim.
Ne gündiz, ne gije dynç aldyň menden.
Öwütlerňi — söýgi bilen ýugrulan
Gulagymyň ýelesinden geçirdim.
Sen hiç y:njalmadyň,
Ynjaldyň menden.

Goňşy çagalaryň eden etmişin,
Asla kakamda-da geçirmedigňi,
Üstüne abanyp özge dogrulaň,

Dowamy »

323 9
Edebiýat, 5 months ago


KÖNE HEŇ

Birden tanyş heň ýaňlandy radioda:
"Aglama, Mahym jan, gitsem, geler men!"
Oňa hiňlenerdi tanyş-bilişler
Hökman, meni görerine mähetdel.

Irkilen deý süýji düýşüň içinde,
Gözüm ýumup gönügerdim hyýala.
Gadymy dessanda galan köne heň
Özüm üçin ýazylan deý hamana.

Senem hiňleneňde...

Dowamy »

286 5
Edebiýat, 5 months ago


“Mundan artyk başaramok...”

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,

Dowamy »

228 2
Edebiýat, 5 months ago


“Ölmänkäm ölmese bolýa!..”

AÝDYMYM

Messana düşen melekmiň?
Entek joşmadyk ýürekmiň?
Nämüçin beýle seretdiň:
Meňem ýüregim gerekmi?
Al, ýüregim seňki bolsun,
Erkimi almasaň bolýa!
Meň ýüregmiň sygan ýerne
Hiç kimi salmasaň bolýa!

Çeşmemiň derýa goşulan,
Ýalpak derýany joşduran?
Doldur...

Dowamy »

275 4
Edebiýat, 5 months ago


Dünýädeş üçin

Seň sözleriň aram berdi kalbyma,
Derdini dep etdi dertli göwüniň.
Dünýäm älemlerde ganat ýaýyp ýör,
Meňzeş dünýä tapynanna öwünip.

(Meniň şygra aşyk, poeziýa aşyk
Köňlüm täze yşka rowan göründi...)
Men kalbymda başlatdym bu “söweşi”,
A seniň kalbyňda “dowam” göründi.

Gözlerime...

Dowamy »

320 7
Edebiýat, 5 months ago


Näme boldy?..

“Dünýäm, saňa näme boldy?”
Gurbandurdy Orazow

Ýaryň aýak yzy galan
Ýolum, saňa näme boldy?
Jemalyny gözlän sagym-
solum, saňa näme boldy?

Jogapsyz soraglar bile
Gezýän bagry dile-dile.
Guwanan Güle, Bilbile
Ilim, saňa näme boldy?

Küýsäp gijeleň daňyny,

Dowamy »

221 3
Edebiýat, 6 months ago