■■■

Maňa düşüniň! Ýok, düşünmäň!.. — bagtly boluň!..

Dowamy »

400 31
Sorag-jogap, 2 months ago


●●●

Göwnüne degseler, aglaýar çaga,
Aglanyňda bolsa, kinäň gutarýar.
Meňem käte aglaýasym gelip dur,
Ýaşym uly,
aglamaga utanýan...

G.Ezizow

Dowamy »

242 13
Sorag-jogap, 2 months ago


???

Geljegiňizi ap-ak arzuwlar bilen, güýçli yhlas bilen, süýji-süýji hyýallar bilen bina edip, soňam... bir-birden kerpiçlerini söküp gördüňizmi?..

Dowamy »

227 7
Sorag-jogap, 2 months ago


“Sesiňi eşitsem, serim sämemiş...”

Görüp bolsa, bagta sebäp kän eken, 
Geldiň — gussalarym öňküden ýuka. 
Uzak hasrat çekip boljak däl eken 
Ynjyjak sözleriň siňýärkä ruha. 

Gökden ýer peýleýän, bolup uçmakçy, 
Ýere hiç sygamok (ýalňyş oýlama!). 
Bedenim — dowzahlyk, köňlüm — uçmahçy, 
Gülüp, mugthor hasratlary jaýlaýan. 

Dowamy »

178 5
Edebiýat, 2 months ago


MAŇA

Maňa goşa şatlyk gerek dünýäde:
Kalbymam heýjana salmaz biri-hä.
Maňa goşa gussa gerek dünýäde,
Ýürek oňa çydam eder dirikä.

Maňa goşa aýlyk gerek,
bar wagty
Birini-hä sowýan öýe-de barman.
Maňa goşa bagt gerek,
bir bagty
Men şahyryň enesine az görýän.

Saýlaryn dü...

Dowamy »

143 2
Edebiýat, 2 months ago


...................

Bolgusyz piwo içerden, biderek çilim çekerden ömür has gysga, друзья мои!..

Dowamy »

360 23
Sorag-jogap, 2 months ago


“Bokurdagym dolup geldim ýanyňa...”

Huzuryňda boýnum buruk, mähriban,
Eziz käbäm, ýeňletsene dertlerim!
Ýüregimi tüýdüm-tüýdüm tüýtdi-le
Durmuş
çekerimden agyr dert berip.

Bokurdagym dolup geldim ýanyňa,
Aýyplaşma didelemden ýaş aksa.
Men düşünýän, ýazygym kän sanardan,
Ýöne senem düşün, käbäm,
Ýaşlyk-da!..
...

Dowamy »

167 2
Edebiýat, 2 months ago


________________

Utanç-haýa ýeke başyna bir gymmatlykdyr. Ýöne birentekleri çagalaryny utançsyz edip ýetişdirmek üçin ýörite alada edýän ýaly. Gyz çagalaryny sogan soýan ýaly edip köçä çykarýanlar öňi bilen olardaky uýat duýgusynyň işini görýändiklerini bilmeýärler. Uýat gitdimi birinde, onda adamçylyga degişli ähli zat gitdi diýmekdir...

Dowamy »

568 34
Sorag-jogap, 2 months ago


GÖWÜNLIK

Haýp, şat günleň geçişine sered-ä!..
Bu gün bolsa derdinmeli lukmana.
Wah, şonda-da, düşün, ýersiz-ýere kän
töhmet atyp oturma:ly ykbala.

Muny göre-göre gelýän durmuşam
Mundan beter pürkmäwersin awusyn.
Aý, nätjek-dä, ýaşaýyşyň gurluşam
Meňzemeýär ýelegine tawusyň.

Toýuň bolar...

Dowamy »

204 6
Edebiýat, 2 months ago


____________

Maňa: "Sen ýalňyş ýoldan barýaň" diýenler, näme üçindir, öňümden çykýar...

Dowamy »

269 10
Sorag-jogap, 2 months ago


_________

Bütin dünýäni söýmäge taýýardym, ýöne hiç kim maňa düşünmedi. Soňra men ýigrenmegi öwrendim...

Dowamy »

362 27
Sorag-jogap, 2 months ago


“GEÇMIŞ, HAÝYŞ...”

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahypasy täzelensin ömrümiň,
Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam.
Günler, süpür ajy ýatlamalary,
Ine, ýanan ýürek seňki! — Al munam!

Hawa, ýürek...

Dowamy »

275 21
Edebiýat, 2 months ago


Ýüreklerde pyntyklanda bu ýazlar...

(Sonetler çemeni)

I
Ýüreklerde pyntyklanda bu ýazlar,
Galamyň şineläp, gül açjak kalbyň.
Gursagyň nar deýin gabygy ýarlar,
Däne-däne sözler — içdäki ýalnyň.

Durşuna şygyrdyr gülgüne säher,
Ýazarsyň günleriň düşüp yşgyna.
Göwni ýaly ýüzi açyk bu bahar
Meňzeş gyzjagazmyň g...

Dowamy »

223 6
Edebiýat, 2 months ago


ÖÝE BARÝAN

Goltugymda torbam, kellämde obam,
Serediň, adamlar, men öýe barýan.
Doganym, gardaşym, ýakynym, käbäm
Göterip ýadymda men öýe barýan.

Perron, iteleşik, käýinýär daýza,
Käbämi ýatlaýan darykman gaýta.
Ýylgyrýan hem öýe barýan.

Küpedeş uz gelin näz edip baksa,
Ýassykdaşym, galdyr...

Dowamy »

304 18
Edebiýat, 2 months ago


“Gül gülmi, sen gülmi — bilip bilemok...”

Çykanmyzda obamyzyň çetine,
Al şapakdan ot alypdy bar zemin.
Men özümiň nirdedigim bilemok —
Barýaryn seň bilen birleşen kimin.

Üşedýändir öýdüp çyg damjalary,
Otlar seniň aýagyňa dözenok.
Assa öwsüp geçýär duşuňdan şemal,
Timar beren saçlaryňy çözenok.

Begres donuň nagyşlary e...

Dowamy »

242 11
Edebiýat, 3 months ago


Çäkmi ýa çäksizlik?

Adam ogly, näme üçindir, çäksizligi söýüşi ýaly, çäklendirmeleri halamaýar. Asmana uçsa, çäksiz belentliklere galsam diýýär, çuňluklara çümende-de, ýene şol höwes onuň hemrasy. Birini söýse-de, çäksiz söýesi gelýär, söýlende-de, çensiz-çaksyz söýülmegini küýseýär. Megerem, bu häsiýet, edil ýaňy dünýä inen bäbejigiň öz-özünden enesini emmelidigini b...

Dowamy »

189 2
Edebiýat, 3 months ago


.........

Sag ýatyp, aman turuň, şahsy meselelerini publikowat edýän eziz türkmen ilim!

Dowamy »

631 74
Bilim, 3 months ago


Maňa şu saýt näme berdi?

Men şu gün özümçe pikirlendim: “Şu Talyplar.com diýen saýta şunça wagt sarp edip, jan edip näme gördüm? Biderek wagty boş geçirmedimmikäm?..” Aslynda gowy sorag. Her kim özüçe şu soragy berse gowy, internet barada, edebiýat, sungat, dünýä ylymlary, TV barada, kompýuter oýunlary, durmuş, söýgi, dostluk barada... Onsoň bir gazanan gowy zatlarymy özüm...

Dowamy »

479 30
Sorag-jogap, 3 months ago


Gijeki söhbet... (oýlanma)

Bu hekaýa däl. Ýöne setirler toplumy hem däl. Munuň nämedigini saňa düşündirjek bolamok. Bu gije — meniň hyýalymda dogan, arzuwlarymda ýörjen-ýörjen bolan gije. Bu gün daş-töwerek şol gijä garaşýan ýaly. Hatda, otagymam şeklini üýtgetdi. Olam meniň arzuwlaryma görä, arzyly myhman geljek ýaly taýýarlandy, dünýäsini täzeledi. Gijäni her tanşyma görke...

Dowamy »

216 4
Edebiýat, 3 months ago


Güýz goşgulary

GÜÝZ GELDI... 

(Gurbannazar Ezizowyň ýagty ýadygärligini hatyralap) 

Güýz geldi. Dünýäniň ýüzi agraldy, 
Sarylyk baglarda başlady “işe”. 
Biz indi şatlygy unutdyk biraz, 
Gam çekmek güýze-de, maňa-da pişe. 

Güýz gelende gussa batýar tebigat, 
Öz şahyr oglunyň aglap agysyn. 

Dowamy »

139 1
Edebiýat, 3 months ago


Nämedenkä?

Meniň soňky döwür duýgularym ölüpdir. Köp zada gaharlanyp bilemok, köp zada gynanyp oturyp bilemok... Kän gowy görmeýän adamym bolsa-da, öýüne-zada çagyrsa gidýärdim göwnüni ýykmaýyn diýip. A indi islämokmy, gidemok. Ýa-da jaň etse, açmasam gelşiksiz bolar öýdýärdim. A indi gürleşmek islämokmy, jogap beremok. SMS hem şonuň ýaly. Gaty görer diýibem...

Dowamy »

322 9
Sorag-jogap, 3 months ago


Uzakdaky dosta

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagty...

Dowamy »

153 1
Edebiýat, 3 months ago


“Bu gün sözler jylawsyz atlar ýaly...”

Bu gün sözler jylawsyz atlar ýaly... Öňler ynsanlar üçin aglardym. Hasam ýaşlar üçin aglardym. Gyzlar üçin aglardym. Edil böwrüme saplanan pyçak ýaly ýaralaýardy gözlerimi köçede işleýän gyzlar. Sowuk gyş howasynda köçäň çetinde sübse bilen palçyk süpürýän eneler, olaryň çagajyklary üçin aglardym. Edebiň, haýanyň, namysyň, hakykatyň aramyzdan ýuwaş...

Dowamy »

198 2
Edebiýat, 3 months ago


Ajy hakykat ýa-da bir gojanyň gözüni ýaşlap beren gürrüňleri

Tumşugy bäş garyş ýokardady ony söýenimde. Nähili elhenç gülýärdi üstümden her gabatlaşanymyzda. Zalym diýse!.. Oňa söýgimi beýan eden günüme nälet edip gezdim näçe wagtlap. Erbet kemsidýärdi. Ýanymdan geçende maňa şeýle bir ajy nazar oklaýardy welin, ýere giresim gelip gidýärdi şol pursat. Onuň bilen tanyşan günüme-de, aýyma-da, ýylyma-da nälet bo...

Dowamy »

313 6
Edebiýat, 3 months ago


Goňşymyzyň ogly şeýle bir gowy, şeýle bir gowy-y-y..! Ýa-da goňşy oglana aşyk bolan gyzyň içgepletmesi (ýarym degişme)

Goňşymyzyň bir gowy ogly bar. Arassa, agzyndan ýekeje-de agyr söz eşitmersiň. Ýöräninde-de ýere seredip ýöreýär. Ejesine-de “siz” diýýärmiş. Bir ýerin-ä gutardy. Şo diýip ölüp barýan-da! Okuwly. Özem ýeke ogul. Jaýlaram gowy. Düzgünlerem gül ýaly. Ejesem erbet däl. Özi ýaly ýuwaş, “meni urany Hudaý ursun”. Kakasam bir institutda mugallym. Özlerem g...

Dowamy »

426 10
Edebiýat, 3 months ago