Gurbannazaryň ölümi

Sözbaşyny ýörite şeýdip aldym. Sebäbi şahyryň ölümi barada henize deňiç anyk ýazylan maglumat ýok. Ýazylanlarynyňam öňi bulutly.
1975-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda ýaş ýazyjy-şahyrlaryň bütinsoýuz duşuşyklary geçirilmegi Türkmenistanda dowam etdirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Moskwadan we beýleki şäherlerden Aşgabada yzygiderli delega...

Dowamy »

333 10
Edebiýat, 6 months ago


Doglan günüň bilen, @Nirvana hanym!

Salam, @Nirvana! Durmuşa näme berseň, ol saňa has gymmatly zat berermiş. Eneň-ataň durmuşa näme berenini-hä bilemok, ýöne durmuş olara seniň ýaly akyllyja gyzy beripdir))
Bu gün — seniň doglan günüň. Saňa uzak ömür, arzuwly sepgitleri, ak bagt, rysgal arzuw edýän! Gaýgy-gam, alada saňa ýyldyzlaryň uzaklygy ýaly uzak bolsun! Bagt, şadyýanlyk,...

Dowamy »

571 32
Täzelikler, 6 months ago


“Özüňize haýpyňyz gelsin...”

Dünýäde hiç zat öz-özünden ýa-da tötänleýin bolmaýar. Bir suratkeş çekmese, reňkler öz-özünden ylgaşyp gelip ýa şemala gaýyp, birden çyzylyp portret bolaýanok.
Haçanda Seljukly döwletinde Nyzam al Mülk mekdepdir medreseleri guran wagty, bilimiň ösen wagty, ylymly adamlar bolan wagty ýurt hem ösdi. Osmanly döwletinde-de bilime üns berlen wagt...

Dowamy »

388 9
Bilim, 6 months ago


DOSTUMA▪

Ykballara ýanaly biz,
Derdi gizläp geçirere
ömür çäkli.
Şonuň üçin,
Otur, dostum, içeli-le.

Gel, meý bilen ýuwudaly
Kalba agram berýän gamy.
Dünýäň irmän ýepbekleýşin,
Ýekirişin seni, meni
Unudaly biraz salym.
Serhoşlar deý göçeli-le.
Goý, ýazylsyn damarlarmyz,

Dowamy »

216 2
Edebiýat, 6 months ago


“Men dünýäni düzetjekdim...”

Men dünýäni düzetjekdim,
Eden arzuwym puç boldy.
Ýaş wagtym ölüp gitjekdim,
Bolmady.
Soňam giç boldy.

Gözedürtme gijelerde
Diňledim arşyň demini.
Juda kän kösendim ýerde
Tapman köňlümiň emini.

Soň täjir aldy ýanymy,
Ony utmaga çalyşdym.
Galan ömrümiň ýaryny...

Dowamy »

359 9
Edebiýat, 6 months ago


“EÝ, MEKDEBIM, JANA-JAN...”

Mugallym adyny tutandan soňra
Garaja gulpagny tasadyp her ýan,
Inçejik, näzijek ses bilen
aýdym
aýdardy ol: «Eý, mekdebim, jana-jan...»

* * *

Mekdep!
Eziz mekdep!
Mähriban mekdep!
«Salam hatlarynyň» gözli şaýady,
Syrly bakyşlaryň, kineli sözleň,
Otsuz ýakyş...

Dowamy »

308 3
Edebiýat, 6 months ago


“Men indi gidýärin...”

Men indi gidýärin.
Ymykly gidýän,
Ýolumy saklamaz böwediň birem.
Ýogsa, gizlemäýin, bakyşlaryňam,
Bakmaýşyňam her gün düýşüme girer.

Men indi gidýärin, alajymam ýok,
Ygtyýarym — del elleriň oýnagy.
Başarmadym öz hususy bagtymy
Ýekeje ýürekde örkläp goýmagy.

Käte gussam b...

Dowamy »

267 4
Edebiýat, 6 months ago


@Abaddon

"Три метра над уровнем неба"-ň şol 2 bölüminden soňkularyny hem goýup bolmazmy saýtda?

Dowamy »

233 4
Sorag-jogap, 6 months ago


Dostuma...

Şu gün ýüregim gysyp dur,
Daralyp barýar dünýämem.
Şeýle bir gürläsim gelýär,
Gelsene, özüň bilýäň-ä
Seni janymdan eý görüp,
Bar syrymy dözýänimi.
Men aýdaýyn, diňle senem
Duýgularmyň ezýänini,
Bulut jemlenip depämde,
Gün garasyn görmeýänim,
Tomsuň güni ellik geýip,
Garly...

Dowamy »

269 4
Edebiýat, 6 months ago


SAŇA MINNETDAR

Ýok meniň üýtgeşik terjimehalym,
Ölçemedim ýoluň ýakyn-daşlygyn.
Ýöne men şo ýolda hoş habar aýdyp,
Alan bolsam bir kişiniň buşlugyn,
Men saňa minnetdar, gözel ýaşlygym!

Çagalyk bireýýäm gizlendi bizden,
Gör, indi ýygyrtlar ýol salýar ýüzden,
Sypmaly däl ýagşam, ýamanam gözden,
Aňlan b...

Dowamy »

275 2
Edebiýat, 6 months ago


Seniň ýanyňda

Bulutlar akmaýar seniň ýanyňa,
Derýalar akmaýar seniň ýanyňa,
Her zaman, eý aman, düşseň ýadyma,
Sensiz ses-selemsiz
                                       burlup kaddym-da,
Gursagymda köwsar urýar hasratym.
Jöwlan urýar yşkyň ýeldirgemesi.
Sensiz ses-selemsiz ýanýan,
                         ...

Dowamy »

163 2
Edebiýat, 6 months ago


@Abaddon agza haýyş

Kinony goýupsyň, Taňryýalkasyn. Ýöne näme üçin men indi ony skaçat edip bilemok. Öň bolýardy. Indi skaçat etjek bolsam, şu suratdaky ýaly bolup açylýar.

Dowamy »

201 4
Sorag-jogap, 6 months ago


@Abaddon agza

Saýtyňda kyn görmän "Maraşlı" türk serialynyň soňky 3 seriýasyny türk dilinde goýup bilmezmiň? Hemem ilkibaşda skaçat edip bolýardy. Indi bolanok. Skaçat etjek bolsam, ine, şu suratdaky ýaly bolup açylýar. Ony oňaryp bolmazmyka?

Dowamy »

297 10
Sorag-jogap, 6 months ago


))))

Eden ýalňşlarma düşünýän indi,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...
Jiger örtenmekden ot alyp ýandy,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sende beýle ýürek ýok ahyr,
Eizim, bilýan, söýgim päk ahyr,
Gaýtalanar öýdüp etme howatyr,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sen bolmasaň, durmuşda-da gyzy...

Dowamy »

242 5
Edebiýat, 6 months ago


))))

Internet Wandamlary, boluşdyňyzmy urşup?)))

Dowamy »

336 9
Bilim, 6 months ago


Okaň!!!!!!!

Tupoýlar!
Gömükler!
Dereksizler!
Medeniýetsizler!
Terbiýesizler!
Elipden şermendeler!
Boşlar!
Dil bilen orak orup, elinden hiç zat gelmeýänler!

Ýene näme diýsemkäm size, gepedüşmez haýwanlar?!

(@yashalym hemem @Yylgyn nikden girip namartlaýan haramzadalara degişli bu)

Dowamy »

209 1
Bilim, 6 months ago


“AJAL ALYP BARÝAR ADAM JESEDIN...”

Ajal alyp barýar adam jesedin,
Adam galýar adamlaryň aňynda.
Şonuň üçin aglamaňyz bes ediň,
“Halk” atly şu dowamatyň barynda.

Göräýmäge meňzeş ýaly hemme-de,
Bar ýollaram gabrystana sowulýar.
Tükel adam ölýär-ýitýär dünýeden,
Üýtgeşikler ölen wagty dogulýar.

Ajal kesgitlänok öm...

Dowamy »

336 8
Edebiýat, 6 months ago


DOSTUMA

(Dostum Sapa Hommadowa)

Aýyp etme ýatdan çykyşýar diýip
Hezil geçen günler, berilen sözler.
Dert saýyp ownujak gussalary-da,
Kä eziz zatlaram salýarys gözden.

Şu gün saňa hat ýazasym geldi meň,
Geldi saňa ýüregimi dökesim.
Daşarda ýaz ýagşy ýuwup ýör ýeri,
Myžžyk edip ýaşyl bag...

Dowamy »

340 3
Edebiýat, 6 months ago


Ahwal...

Tümlük.
Ümsümlik.
Bethowen.
Çykjak bolýar telefonyň içinden,
Günüme goýmaýar ýüregmiň sesi,
Berýän yzasy.
Gözümden ýaş syrygmaýar ýaňagma,
Ýoluny üýtgetdi olam, gör, indi.
Ynam özün asdy ýalan ýüpünden.
Gözlerime garaňkylyk göründi.
Ýedi ölçelmedik meniň ýolumy
Gaýçy hem k...

Dowamy »

408 17
Edebiýat, 6 months ago


Goşgy

Dür — dür,
Zer — zer.
Sözleň şulaň ikisem.
Parhy ýok, bilýäsmi, bilmeýäsmi ýa.
Güýzleň duýgurlygy bolmalysymy,
Seniň ap-ak duýgularňa bäsmi ýa?!

Kalplaň basgançagyn külterlän jenan!
Paýhasmy?
Duýgumy? —
Haýsysy senaň?
Bu däli başymy çalmasyn şemal,
Çalaýsa, pikirle...

Dowamy »

263 4
Edebiýat, 7 months ago


“Kaka, surnukdyrdy agyr ýodalar...”

Selçeňläpdir, gyrawlapdyr saçlaryň,
Ýyllar maňlaýyňa salypdyr gasyn.
(Ulaldymmy, oňaldymmy — bilemok)
Kaka, juda eziz eşdilýär sesiň.

Çagalykda gazabyňdan gorkardym,
Indi maňa ýat bolupdyr o gorky.
Hany, ýene gazabyňa tutsana,
Öňküje ogluňa dönerin, belki.

Gözýetimi nazarlaýaň...

Dowamy »

340 22
Edebiýat, 7 months ago


“Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?..”

“Näzik hesretiňe dözülmedimi?”
Italmaz Akmyradow

Menden mundan zyýat näme isleýäň,
Ýoluňa yzlarym çekilmedimi?
Düşünemok, göwnüňde ne besleýäň,
Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?

Dag mertebäm köp peseldip öňüňde,
Gula dönüp, dyz epemde deňiňde,
Ýazyň güni buzdan beter doňaňda

Dowamy »

269 25
Edebiýat, 7 months ago


“Men bu gün özüme dolanyp geldim...”

Pursatlar duşumdan geçip gitdiler,
Baharyň ýagşy deý kalby öl ede.
Içgysgynç ümsümlik gurşapdyr daşym,
Ahmyrym ýok muňa dyrnak ýaly-da.

Joşguny gaýdyşdy köňül deňzimiň,
Söndi içimdäki “ot alan” wulkan.
Ýyllar ýaşlygymy ýaşap gutardy,
Bildim muny soňky menzilde durkam.

Meger, şu...

Dowamy »

402 111
Edebiýat, 7 months ago


Ak goşgular

GÖWNÜM!..

Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn!
Iň bolmanda, dünýä ýaly giňdiň-ä!
Ygtybarly ýerdiň özgeler üçin,
Altyndyň,
Kümüşdiň,
Ýersiz-ýere ýakylan,
Ö...

Dowamy »

234 2
Edebiýat, 7 months ago


Goşgy okap bersene!

(Seýitmyrat Geldiýewe)

Ýadyma şo-ol şat çagalyk döwrümi
Salar ýaly goşgy okap bersene!
Meniň mydam mähre teşne göwnümi
Alar ýaly goşgy okap bersene!

Gürzüsin aýlanda otly ýyldyrym,
Arş elden gaçyrmyş yşky-bulguryn.
Ýagyrnysyn süýnüp barýan ýyllaryň
Çalar ýaly goşgy okap bersene...

Dowamy »

299 2
Edebiýat, 7 months ago