“Kaka, surnukdyrdy agyr ýodalar...”

Selçeňläpdir, gyrawlapdyr saçlaryň,
Ýyllar maňlaýyňa salypdyr gasyn.
(Ulaldymmy, oňaldymmy — bilemok)
Kaka, juda eziz eşdilýär sesiň.

Çagalykda gazabyňdan gorkardym,
Indi maňa ýat bolupdyr o gorky.
Hany, ýene gazabyňa tutsana,
Öňküje ogluňa dönerin, belki.

Gözýetimi nazarlaýaň...

Dowamy »

658 22
Edebiýat, 2 years ago


“Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?..”

“Näzik hesretiňe dözülmedimi?”
Italmaz Akmyradow

Menden mundan zyýat näme isleýäň,
Ýoluňa yzlarym çekilmedimi?
Düşünemok, göwnüňde ne besleýäň,
Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?

Dag mertebäm köp peseldip öňüňde,
Gula dönüp, dyz epemde deňiňde,
Ýazyň güni buzdan beter doňaňda

Dowamy »

576 25
Edebiýat, 2 years ago


“Men bu gün özüme dolanyp geldim...”

Pursatlar duşumdan geçip gitdiler,
Baharyň ýagşy deý kalby öl ede.
Içgysgynç ümsümlik gurşapdyr daşym,
Ahmyrym ýok muňa dyrnak ýaly-da.

Joşguny gaýdyşdy köňül deňzimiň,
Söndi içimdäki “ot alan” wulkan.
Ýyllar ýaşlygymy ýaşap gutardy,
Bildim muny soňky menzilde durkam.

Meger, şu...

Dowamy »

717 111
Edebiýat, 2 years ago


Ak goşgular

GÖWNÜM!..

Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn!
Iň bolmanda, dünýä ýaly giňdiň-ä!
Ygtybarly ýerdiň özgeler üçin,
Altyndyň,
Kümüşdiň,
Ýersiz-ýere ýakylan,
Ö...

Dowamy »

569 2
Edebiýat, 2 years ago


Goşgy okap bersene!

(Seýitmyrat Geldiýewe)

Ýadyma şo-ol şat çagalyk döwrümi
Salar ýaly goşgy okap bersene!
Meniň mydam mähre teşne göwnümi
Alar ýaly goşgy okap bersene!

Gürzüsin aýlanda otly ýyldyrym,
Arş elden gaçyrmyş yşky-bulguryn.
Ýagyrnysyn süýnüp barýan ýyllaryň
Çalar ýaly goşgy okap bersene...

Dowamy »

622 2
Edebiýat, 2 years ago


Sen dünýäde dirikäň...

Syr berip, jan alşanym,
Sensiz dünýe nirikä?
Ölmezlige çalşaryn
Sen dünýäde dirikäň.

Bakman özge zenana,
Sen ylhamym — lirikam.
Işdäm ýok alma-nara
Sen dünýäde dirikäň.

Seň üçin doglandyryn
Şu adamlaň birikäm.
Hemişe oglandyryn
Sen dünýäde dirikäň.
<...

Dowamy »

576 3
Edebiýat, 2 years ago


Hijran...

Seniň päkligiňe, päkizeligňe
Ynanjym şeksizdir,
ynamym hakdyr!
Çünki men hemişe, nirde bolsamam,
Seniň islegiňe, göwnüňe bakdym.

Sorap-idemedim töwerek-daşdan,
Ýa bildirmedimem çekýänim zaryň.
Ynha, bu gün ýene armanym süýräp,
Şol hoşlaşan ýerimize barýaryn.

Bu ýer maňa...

Dowamy »

488 0
Edebiýat, 2 years ago


“Açylmadyk dünýädiň sen meň üçin...”

Açylmadyk dünýädiň sen meň üçin,
Men sende juda kän, kän syry gördüm.
Şonda-da her gezek ýylgyran çagyň
Syrly ýylgyrşyňy gowluga ýordum.

Gündizlermi pida edip yşkyňa,
Gijelermi saňa gurban berdim men.
Ýöne muňa ökünmedim hiç haçan,
Garaşanmy oňatlyga ýordum men.

Baharda açylan...

Dowamy »

663 11
Edebiýat, 2 years ago


Günäden doly ýürekden çykan sözler...

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bile...

Dowamy »

609 6
Edebiýat, 2 years ago


@yashalym

@yashalym, aşakdaky mowzugymy haýp goýupdyryn. Sebäbi sen ýaly тупой, gömük, boş, nol, elipden şermende enesiýalamadyklaryň g.tüne ot basyljagyny göz öňünde tutmandyryn. Sen ýaly nesli bolan türkmene жалко! Milleti, halky, ýurdy agsadýanlaram sen ýaly berebekgeýler! Ganyň arassadygyna ynamym ýok. Biriniň 5 minutlyk keýpiniň netijesisiň sen! Jaň et...

Dowamy »

826 20
Sorag-jogap, 2 years ago


Uzakdaky dosta

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagty...

Dowamy »

597 9
Edebiýat, 2 years ago


SENI KÜÝSEDIM

Gussam gursagyma sygmadyk çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.
Asman gözýaş döküp, diňmedik çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Ýelleň şuwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Gülleň uwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Adyňa, özüňe mesgendi dünýäm,
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Gözü...

Dowamy »

585 4
Edebiýat, 2 years ago


“Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän...”

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Bolmasa-da söýmeklige hakym, gyz.
Ýa şo güni didelerňe baglandym,
Ýa bilmedim çenim bilen çakym, gyz.

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Söýgim seň ýoluňa badak atýan däl.
Gamly günüň, ýowuz günüň ýada sal,
Bagtly günüň ýatlamagam hökman däl.

...

Dowamy »

631 6
Edebiýat, 2 years ago


GYZ HATY

Men saňa ynandym hal-u-syrymny,
«Göwnüni nur basan gerçekdir» diýip,
«Güýz gussasy tutanynda serimni,
Nämälim alysdan geljekdir» diýip.

Sen — agaryp gelýän aladaňdanym,
Men bir göç — göçmäge nesibi çeken.
Ýyllary ýaglyk deý başa daňýaryn,
Ýöne olar kem-kem agralýar eken.

Ýok, d...

Dowamy »

582 5
Edebiýat, 2 years ago


Hatyra

(HALYPA MUGALLYMYMYZ DURDYMYRAT REJEPOWYŇ ÝAGTY ÝADYGÄRLIGINE)


“Ýaşap ýadanlara ýatmak ýaraşýar...”
Ilmät Gurbanow

Çyn dag ýykylmaýar, ölmeýär çyn är,
Senem aramyzda dirisiň, diri!
Käriň ýagşylykdy, gylygyň — hünär,
Uzak ömre rowa görülse biri,
Şol sen bolmalydyň…
Bolma...

Dowamy »

556 2
Edebiýat, 2 years ago


“MUKADDESDIR SÖÝENLERIŇ ÝAZYGAM...”

“BAR, GIDIBER...”

Bar, gidiber, aýyp görme aglasam,
Gözlem indi görmejegne ynanýar.
“Biwepalyk etdiň” diýip nalamok,
Kysmatymda ýoklugyňa gynanýan.

Ykbalyňdan sowa eken ykbalym,
Senli bagt maňa nesip däl eken.
Aýralyga bir sebäp ýok ýalydy,
Ýöne sebäp juda-juda kän eken.
...

Dowamy »

583 6
Edebiýat, 2 years ago


Iki sany siňege ýüzlenme

Nä bu saýt eneňiziň saýtymy??? Ýürege düşdüňiz-aý boş-boş dawalaryňyz bilen! Zetrpo diýilýäne sögünýän yashalym, kimem bolsaň, nomeri bar eken, jaň edip ERKEKÇE gürleşseň bolanokmy? Bärde mowzuk açyp, hem-ä agzalaň ýüregini bulaýaň, hemem şerraýlygyňy görkezýäň diýmeseň, başga eliňden gelýän zat ýok.

Dowamy »

955 28
Bilim, 2 years ago


“Gije birmahalky gijä meňzänok...”

Şatlyk paýlananda, gam paýlananda
Meň kalbyma gam düşüpdir bol-telki.
Şu gün — täze ömrüň ilkinji güni,
Ýa ömrümiň soňky günüdir belki.

Gije birmahalky gijä meňzänok:
Tutuksy. Garaňky. Alanok erki.
Şu gün — täze ömrüň ilkinji güni,
Ýa ömrümiň soňky günüdir belki.

Duýgulary gorj...

Dowamy »

544 4
Edebiýat, 2 years ago


ÝÜREKDEŞE

(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn)

Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy?
Ýene-de bimaza edýärmi gussaň?
Ýene-de dört diwar gysyp-gowuryp,
Ýene-de depäňe ýakynmy asman?

Ýene bir nokady gözleriň bilen
Deşäýjek bolýaňmy?
Ýüregiň go:rmy?
Kalbyň dyrmalanyp, göwnüň döwülip,
Başy...

Dowamy »

561 6
Edebiýat, 2 years ago


Ýaryň bar eken...

“Ýaryň bar eken...”
(aýdymdan)

Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym,
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym...
Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, gara göz,
Gursagymy oýup gitdiň, gara göz,

Dowamy »

614 7
Edebiýat, 2 years ago


“Men saňa şeýle bir düşünjek boldum...”

Huşumdan syrylyp, ýitip gitdiň sen,
Düýşde görsem, depäm gögi elleýär.
Seniň gözlegiňe şaýlanan ruhum
Bedenime wagty bilen gelmeýär.

Demiň demýeterde bolsady käşgä,
Eliň elýeterde bolsady… Arman…
Dem däl, el däl, sesimiň hem ýetmejek
ýerlerinde gezip ýörsüň, dilberim,
Ruhumyň garaşýan...

Dowamy »

640 5
Edebiýat, 2 years ago


BIZ — PARALLEL...

Täk ömrüme jübüt-jübüt dert berip,
Takdyryma tagma basdyň gyýylman.
Setirlermiň ýangynyny geňleme,
Umytlarmyň gözýaşyna gyýylýan.

Boşadanňa “Söýgi” diýen dünýämi,
Dag deý arman düwün bu gün gursakda.
Biz — parallel, kesişmeris hiç haçan,
Bir-birege näçe ýakyn dursak-da.

Belki,...

Dowamy »

554 1
Edebiýat, 2 years ago


“Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň...”

Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň,
Göwnüm göwündeşi küýseýär juda.
Köňle käte oklasa-da gaýgy-gam,
Herne ele galam beripdir Huda.

Ýazýan, edil ýazgydymy ýazýan dek,
Serime däl, gursagyma gelenin.
Hereketlem — durmuşymyň ýordumy,
Bu ahwalym alynypdy dilenip.

Ne ýaşlykdan, ne d...

Dowamy »

561 3
Edebiýat, 2 years ago


ÜNS BERMEGIŇIZI HAÝYŞ EDÝÄRIN!!!

Ertir.com edil Talyplar.com ýaly däldi: manyly, diskussiýa girip bolaýjak, bir zatlar öwrenip bolaýjak... mowzuklar açylýardy. Agzalary грамотный-dy. Beý diýsem, "грамотный" bolmak diňe ýokary bilimden ybarat diýdigim däl. Diňe orta mekdebi okanlarynyň hem hemmesi diýen ýaly diýseň sowatlydy, medeniýetlidi, edeplidi...
Dogry, "Süri agsaksyz...

Dowamy »

665 11
Sorag-jogap, 2 years ago


Söýgi...

Dünýäň şowhuny azaldy,
Ol “häki bir söýgi” eken.
Hasylyna gussa bitip,
Orar ýörer söýgi eken.

Hawa, söýgi şeýle eken,
Al-asmana göterýär-de,
Birdenem zyňyp goýberip,
Goýmaz eken bäri-bärde.

Söýgi gündiz-gije ýaly,
Güni köpe gitmez eken.
Soň garaňky gije gelip,

Dowamy »

507 3
Edebiýat, 2 years ago