Otuz ýaşdan soň

Göwnüme bolmasa, zerur däl indi
Arzuwa beslenip, kaşaň geýinme.
Wagtyhoş bolsamam meýlis kölünde,
Alada bar şatlygymyň teýinde.

Hoşlaşygyň wagty golaýlap geldi,
Sag bol, ýaşlyk — ömrümiziň şatlygy.
Men garrap baramok,
şonda-da belli
Goja bolmagyňam niçik zatlygy.

Kaýyl i...

Dowamy »

238 4
Edebiýat, 3 months ago


SÖÝÝÄN...

Söýgi — girişmi sen jelepçilige
Ýa-da basgançakmyň hudaýlaşmaga?..
Ne söýýän bar, dag basylyp diline,
Ne-de söýüp uçýan duşýar asmana.
Söýýän — diýmek, salam diýmekden rowaç,
Söýýän — parol haram işe meýillä.
Söýýän — owadan gyz desse saçlaryn
Bulaşdyrtmak üçin irmän daraýar.
Söýýän!
—...

Dowamy »

354 5
Edebiýat, 3 months ago


Ol kim?!

Men kim­dir bi­ri­ni unu­dan ýa­ly,
Kim­dir bi­ri çy­kan ýa­ly ýa­dym­dan...
Ýü­re­gim kä­te­ler tis­gi­nip gid­ýär,
Nä­ta­ny­şyň has nä­ta­nyş adyn­dan.

Ýer­den çy­kan ýa­ly bo­lup bir şe­mal
Bir­den­kä sy­pa­lap geç­se ba­şy­my,
Men oňa şol di­ýip, ed­ýän-de gü­man,
Syn­la­ma­ga gork­ýan de...

Dowamy »

216 1
Edebiýat, 3 months ago


"Ezilen ýassyk diýmeseň..."

"Sensiz guşlar saýramaýar..."
(aýdymdan)

Sensiz guşlaram saýrady,
Güllerem açdy gunçasyn.
Durmuş piňe-de almady
Söýginiň onça-munçasyn.

Aýralyk ajy derman deý
Söýgiň emi-ýomy boldy.
...Seni ýitirip tanadym.
(Beýgeleniň gowy boldy)

Gedem göwnüm...
Ne...

Dowamy »

301 8
Edebiýat, 3 months ago


ADMINLER!

Saýt döredipsiňiz. Molodes! Indi ol saýtlaň adminleri biri-birine basdaşlyk edýär eken. Biriňiziňki pylan-1 saýt, beýlekiňiziňki pylan-2 saýt. Indi, gel-gel, dawaňyzy pylan-3 saýtda etmelimi siz?! Bize näme siziň dawaňyzdan?! Kime gyzykly siziň özara dawaňyz? Utanaýyň-how! Ynsaply boluňsana biraz! Normalnyrak zat okamak üçin wagt aýyrýas şu ýere. S...

Dowamy »

532 32
Sorag-jogap, 3 months ago


“Seni görsem, niredendir bir ýerden...”

Seni görsem, niredendir bir ýerden
Mylaýym sabalar düşýär ýadyma.
Seni görsem, niredendir bir ýerden
Humarly sapalar düşýär ýadyma.

Seni görsem, niredendir bir ýerden
Dowamly ýagyşlar düşýär ýadyma.
Seni görsem, niredendir bir ýerden
Doňaklyk (bagyşla) düşýär ýadyma.

Seni görse...

Dowamy »

218 2
Edebiýat, 3 months ago


“Barsaň, “döwran ötdi” diýgil daglara.”

“Barsaň, “döwran ötdi” diýgil daglara.”
(“Görogly” eposyndan)

Köňlümden syzylyp çykan, eý, goşgym,
“Barsaň, “döwran ötdi” diýgil daglara.”
“Örtedi, örtendi, emma ki yşkyn
Başyna täç etdi” diýgil daglara.

“Özün aýamady, çekdi ah baryn,
Diňe maňa diýip bildi ahwalyn,
Arzuwy gezme...

Dowamy »

236 2
Edebiýat, 3 months ago


“KEMSINME, EZIZIM...”

Kemsinme, ezizim,
Kemsinme asla,
Geýýän geýimleriň sadalygyna.
Seni söýgim bilen bagryma basýan,
Melul men gözleriň jadylygyna.

Kemsinme, ezizim, durmuşda häli
Meň kärim utulmak,
Utup bilemok
Hem käbir işewür adamlar ýaly,
Arzan alyp, gymmat satyp bilemok.

Kemsinm...

Dowamy »

397 10
Edebiýat, 3 months ago


“Ýollar meni alyp gider...”

Ýollar meni alyp gider,
Dözer gider ýyllar maňa.
Ýürek ýanar ot içinde,
Üşeýänler ýylnar maňa.

Daga-daşa siňer ahym,
Hasratymy diňlär asman.
Syrlarymy alan baglar
Meni ryswa etmez asla...

Armanymy bagra basan
Otagyma gysylaryn.
Joşa gelen ýaz ýagşy deý
Ahyr...

Dowamy »

329 23
Edebiýat, 3 months ago


Adym...

Adyma aşyk men, söýýän adymy,
Uzynam däl, ap-aňsatjak aýdylýar.
Agzalanda gobsundyrýar adamy,
Onda men bar,
onda saz bar, aýdym bar.

Adymda nagma bar,
agma bar hetden,
Onda dünýäň tüm lezzeti jemlenen.
Onda yşk bar ― aşyp bilýän serhetden,
Oňa özün ýöňkäp bilýär çem gelen.
...

Dowamy »

244 5
Edebiýat, 3 months ago


“Sen düýşüme girdiň...”

Sen düýşüme girdiň ― öňküje bolşuň,
Öňkiň ýaly süýji gürrüňler edip.
Menem hezil edip gulagym asdym,
Özüm dymyp, seni bolsa gürledip.

Sen-ä saçlaryňy şemala berip,
Ýöräp barýarmyşyň arzuwma tarap.
Menem seň yzyňdan galman barýaryn,
Kä yzyma garap, kä saňa garap.

Sen-ä köpmanyly...

Dowamy »

238 2
Edebiýat, 3 months ago


“Ýüregime düşünmediň...”

Ýüregime düşünmediň, 
Bakdyň gitdiň kese-kese. 
Günämidi ýürek pahyr 
Boluşyňa düşünmese?! 

Sözleriňe yşkdyr öýtdi, 
Yşkdyr öýtdi gülüşiňe. 
Seň adyňy ýazypdy ol 
Özüniň her ülüşine. 

Urmasyny tizlendirdi 
Bir zatjyklar ýazan çagyň. 
Eräp gitdi, akyp gitdi 
...

Dowamy »

258 8
Edebiýat, 3 months ago


Gidäýdiň-le, gyz!..

(10.01.2013ý. Dostum Amanyň söýgülisi öz janyna kast etdi ― dünýeden ötdi.)

Gara syýa çyrşap ömür sahabma,
Bu gün ykbalymdan gidäýdiň-le, gyz!
Näme sebäp, düşünmedim hasabňa,
Gözlerimden baky ýitäýdiñ-le, gyz!

Sesiň mukam, diliň dutar-tardy, wah,
Nähak gürrüň ömür gülüň gyrdy, wah,
Gö...

Dowamy »

412 7
Edebiýat, 3 months ago


Kyn...

Endik edip otly bakyşlaryna,
Garaýarka her gün ogryndan-ogryn,
Bu gün aýra düşüp goşgy ýazmaklyk ―
Kyn...

Ýeketäk hasaplap bu giň älemde,
Aýdyp onuň ilden artykmaçlygyn,
Bu gün bolsa kemçiliginem duýmak ―
Kyn...

Şanyna ençeler goşgular goşup,
Isleseň dünýäňde baky galmag...

Dowamy »

197 5
Edebiýat, 4 months ago


Gorkýan...

Gorkýan. Özümi unudaryn diýip gorkýan... Bu dünýäň hödür edip biljek ajaýyp we o diýen ajaýyp däl zatlary üçin açyk bolan günlerimi unudaryn diýip gorkýan. Wagtyň geçmegi bilen ýüzümde adamlara bolan ynamdan, mähirden nam-nyşan galmaz öýdüp gorkýan. Adamlara hem duýgulara, hamana, öz bahasy bar bolan haryt hökmünde garap başlaryn öýdüp gorkýan. Şu...

Dowamy »

288 5
Edebiýat, 4 months ago


Başladyk onda!

Hany, onda, goşgusöýerler, şu setir boýunça ýazaýalyň:

"Bir gyzyň yhlasy ar alýar menden"

Ýazan goşgularyňyzy ertir şular ýalyrak wagtlar mowzuk açamda, şol mowzukda teswir edip ýazaýyň. Ondan öň mowzuk edip açmaga howlukmaweriň. Üstünlik ýazjaklara!

Dowamy »

448 13
Edebiýat, 4 months ago


Goldarsyňyzmy?

Goşgy ýazmakda özümizi synap göreliňmi? Hiç hili baýraksyz, hiç hili dawasyz, hiç hili jenjelsiz)
Mysal üçin, men bir setir berýän goşgyň özeni üçin. Şol setir esasynda bir goşgy ýazmaly. Öz ukybymyzy synaga salyp gördügimiz bolar. Näme diýýäňiz?

Dowamy »

330 15
Sorag-jogap, 4 months ago


))))))

yashalymlar gowy eken-ä sizden))) Ýadamadyňyzmy? Özüňizem goçok adamlar)

Dowamy »

387 22
Sorag-jogap, 4 months ago


Teklip ýalyrak...

Ertir.com'da @Mengli diýip bir agza bardy. Üýtgeşijek gyzdy. Şol bölüm-bölüm edip her agzany nähili göz öňüne getirişini mowzuk edip açýardy. Öz hobbisimi ýa başga zatmy, garaz, köp pikirleri dogry gelýärdi.
Bizde göz öňüne getirmeleri güýçli agza ýokmy?) Hem biraz gyzygardy saýt. Diňe g*t açyşman, arasynda göwün hem açyşyň, gadyrdanlar! :)

Dowamy »

433 20
Sorag-jogap, 4 months ago


DILGIR MEN

Zalym dünýe, maňlaýma
Ýazanlaňdan dilgir men.
Goşgy diýip, bir ýazyp-
pozanlamdan dilgir men.

Bagtyň deňinden ötüp,
Ýadadym şükür edip,
Oýlanyp, pikir edip
Gezenlemden dilgir men.

Bir halalhon ynsandym,
Azap berýär ynsabym...
Ownap barýan ýylsaýyn,
Gyş-ýazl...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 4 months ago


ÝERI, SEN ŞOL GYZA MEŇZÄÝMELIMI?!.

Ak ýüzüňde halyň näme diýsene,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!
Öň göwün az aldanýarmy diýsene,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!

Saçy tokmak, boýy söýe ýalydy,
Goly çeper, dokaýany halydy.
Gözi — göz, gaşy — gaş, özüň ýalydy,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!

Özüm sowuk boldu...

Dowamy »

228 3
Edebiýat, 4 months ago


Oýlanma

Sen meniň guwanjymdyň. Ýeketäk sen bardyň arzuwly yşk dünýämde. Indi bolsa senem ýok...
Günleriň şo-o-ol zybrym geçip durşy. Ýel ugruna bir eýläk, bir beýläk yranyp duran baglaryň şahalary, tutuksy asman, çola köçeler, agraslaşan howa... Dünýä şeýle bir içgysgynç. Göýä jahanda menden başga adam galmadyk ýaly, juda ýalňyz duýýan özümi. Bu ýal...

Dowamy »

257 4
Edebiýat, 4 months ago


......

Bir gün ogluň bolar.
Gyzyňam bolar.
(Şu gezeg-ä gyz bolaýjak öýdýän)
Haýsy bolanda-da parhy ýok maňa.
Owalda Allanyň halany bolar.
Ýöne ap-ak mämelerňi sokjalap
Emýän balajygy gujagňa gysyp,
"Bile bir düşekden örmedik" diýip,
"Söýgimiziň miwelerniň jykyrdap
Öýmüzi bazara öwrüşlerini

Dowamy »

357 7
Edebiýat, 4 months ago


GÜÝZ GIJESINIŇ OÝLANMALARY

Bu meýdanda arzuw meniň ýygýanym,
Otlar aýdym aýdýa, berýärin häsin.
Senem maňa gargaýamyň, sögýämiň,
Wysal bolman bagry ýanan yhlasym.

Goý, içikme, kalbym öýden halyçym,
Joşgun gaýtdy, kenaryna sygmandyr,
Düşün, janam, ahyr bir gün göwni üçin
Iň petigaraňam bagty çüwýändir.

Gü...

Dowamy »

220 3
Edebiýat, 4 months ago


“Günler kalendar deý tüketdi meni....”

Pursatlar duşumdan geçip gitdiler,
Baharyň ýagşy deý kalby öl ede.
Içgysgynç ümsümlik gurşapdyr daşym,
Ahmyrym ýok muňa dyrnak ýaly-da.

Joşguny gaýdyşdy köňül deňzimiň,
Söndi içimdäki “ot alan” wulkan.
Ýyllar ýaşlygymy ýaşap gutardy,
Bildim muny soňky menzilde durkam.

Meger, şu...

Dowamy »

219 3
Edebiýat, 4 months ago