Sekizleme

Duşmak bagtymyzda ýok eken biziň,
Başga bir näzenin ýar boldy maňa.
Belki, sen, ezizim, ýeke-ýalňyzsyň,
Goşa görünmäge utanýan saňa.

Ýyllar mende goýdy ýakymsyz yzyn,
Gözlerim üýtgemän galypdyr diňe.
Belki, sen henizem owadan gyzsyň,
Goja görünmäge utanýan saňa...


Italm...

Dowamy »

248 1
Edebiýat, 8 months ago


“Gara gözlim, meni ýatlagyn şonda...”

Aýralykda çekdim nala baryny,
Paş edip biljek däl ile baryny.
Gaýta-gaýta synlap lälezaryny,
Gün yzyna garap-garap ýaşanda,
Gara gözlim, meni ýatlagyn şonda.

Güýz gelende otly tomsy boýun edip,
Miwelerden bal akdyrar gaýnadyp.
Hoşwagt şemal bildiginden oýun edip,
Bulutlary saçyň ýaly g...

Dowamy »

238 0
Edebiýat, 8 months ago


AGLAMA, ÝÜREK, AGLAMA!

Saňa ot salan aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!
Aglasa, galam aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!

Halys irdim puşmandan-a,
Rehim bolmaz duşmandan-a,
Köp arzuwlar paşmanda nä?!
Aglama, ýürek, aglama!

Tutdy meni berke dagym,
Bir sen ahyr arkadagym,
Aglanyňdan, darka ýaryl...

Dowamy »

268 5
Edebiýat, 8 months ago


Garaz...

Bir zad-a ýürege salýar howsala,
Bilemok oň näme sözleýänini.
Ýa bir uly zadyn ýitirdi göwün,
Ýa-da tapdy ömür gözleýänini...

Dowamy »

276 3
Edebiýat, 8 months ago


Yşkdan daman damjalar

Peýdasyz oýlardan gaçyp bilemok,
Öçüp bilemok men, ot bolup, dünýäm!
Men häzirem seni açyp bilemok,
Ýaşap ýörün gury “at” bolup, dünýäm!

Göwnüm — ýykyk-ýumruk, kalbym — ýekirlen,
Aklym — azaşylan, huşum — ýitirlen.
Gözleriňi ýum-da, hany, pikirlen:
Başararmyň mensiz şat bolup, dünýäm?
...

Dowamy »

282 3
Edebiýat, 8 months ago


Duşuşyk

Juda giç duşuşdyk...
Barybir, duşduk.
Didelerim ogşap aldy ýüzüňi.
Tolgunmakdan sandyraýan barmagňa,
Ah, aslynda men dakjakdym ýüzügi.

Ýöne ýene şükür, solmandyr meňziň,
Gözleriňde görünenok gussa-gam.
(Hak söýginiň kanuny bar şeýleräk:
Biz söýgüde utulsagam, utsagam,
Oňa diňe b...

Dowamy »

363 5
Edebiýat, 8 months ago


“Ömrüzaýa...”

«...Men bilýän, bu hat saňa gowuşmaz. Şonuň üçinem sen muny hiç haçan okamarsyň ― diýen ýaly umytsyz sözler bilen başlanýan ekeni. ― «Olar ýaly bolsa ýazmak nämä gerek boldy» diýip soramagyň mümkin. Dogry, ýazmanam bilerdim, ýöne uzak ýola ugramazdan öňürti içimi egisäýeýin, ýükümi ýeňledäýeýin diýdim.
Allaham, il-günem şaýatdyr, men garaşdy...

Dowamy »

513 16
Edebiýat, 8 months ago


Söýgüde utulyp, kazyýetde utan alžirli ýigit

Alžirli ýigidiň düşen ýagdaýy çyndanam oňaýsyz. “Güljegiňem bileňok, gynanjagyňam” diýilýän bu ýigit toýdan öň öz öýlenjek gyzyny ýekeje gezek hem makiýažsyz görmändir we söýgülisini diňe şol “owadan” keşbi üçin söýüp gezipdir. Netijede, ýigit şol söýgülisi bilen toý tutýar we toýdan soň öz gelnini tanamaýar.
Çykgynsyz ýagdaýa düşen ýigit nä...

Dowamy »

512 5
Täzelikler, 8 months ago


“Sen meniň guwanjymdyň...”

Sen meniň guwanjymdyň. Ýeketäk sen bardyň arzuwly yşk dünýämde. Indi bolsa senem ýok...
Günleriň şo-o-ol zybrym geçip durşy. Ýel ugruna bir eýläk, bir beýläk yranyp duran baglaryň şahalary, tutuksy asman, çola köçeler, agraslaşan howa... Dünýä şeýle bir içgysgynç. Göýä jahanda menden başga adam galmadyk ýaly, juda ýalňyz duýýan özümi. Bu ýal...

Dowamy »

281 2
Edebiýat, 8 months ago


Doglan günüm...

Doglan günüm, doglan günüm,
Elmisakdan kowlan günüm.

Ak gundagda ýatan günüm,
Agyr borja batan günüm.

Wagty sagat çekdi gitdi,
Batareýler çökdi gitdi.

Ynha, indem Adam ataň
Ýaşyndakam uly hatam,

Ötülmejek günäm bar deý,
Barýar jiger eräp gar deý.
<...

Dowamy »

364 7
Edebiýat, 8 months ago


Ahwal.

Barymdan bazar eýledim,
Käte kemsindim ýoguma.
Bir gün duýgularmy bogup,
Ýanasym geldi ýoguna.

Göwnüme hile gurdurdym,
Urdurdym ýodany, ýoly.
Ähli kişä gyýa bakdym,
Ählisi kastymda ýaly.

Jan berjekdim jan berene,
Janyn berjek tapylmady.
Görmesem diýdim dünýäni,

Dowamy »

319 4
Edebiýat, 8 months ago


“Sen — barlykda gazanan baş ýeňişim...”

Seň sözleriň aram berdi kalbyma,
Derdini dep etdi dertli göwüniň.
Dünýäm älemlerde ganat ýaýyp ýör,
Meňzeş dünýä tapynanna öwünip.

(Meniň şygra aşyk, poeziýa aşyk
Köňlüm täze yşka rowan göründi...)
Men kalbymda başlatdym bu “söweşi”,
A seniň kalbyňda “dowam” göründi.

Gözlerime...

Dowamy »

364 9
Edebiýat, 8 months ago


“Meň bagtymy gören çilim otlasyn...”

27 ýaşap çilim çekmedim,
Bu meniň ömrümde uly utuşym.
Ony maksat-myradyna ýetmedik
hem-de öwrenýärmiş “bagry tutaşan”.

“Çek” diýip ýumrugyn çenänem boldy,
Gowşa:n bolsam, şonda çekerdim belkem.
Çekmäge ýeterlik sebäbem boldy:
Terk edibem gördük, edildik terkem.

Dile düşdüm, gür...

Dowamy »

422 7
Edebiýat, 8 months ago


“Söýgini “B”-den däl, başlapdyk “A”-dan...”

Peýdasyz oýlardan gaçyp bilemok,
Öçüp bilemok men, ot bolup, dünýäm!
Men häzirem seni açyp bilemok,
Ýaşap ýörün gury “at” bolup, dünýäm!

Göwnüm — ýykyk-ýumruk, kalbym — ýekirlen,
Aklym — azaşylan, huşum — ýitirlen.
Gözleriňi ýum-da, hany, pikirlen:
Başararmyň mensiz şat bolup, dünýäm?
...

Dowamy »

358 3
Edebiýat, 8 months ago


“Bagtyň deňlemesin çözüp bilmedim...”

Gurrasy ters düşýän tersa ykbalym
Bagtly pursatlara soranda idin,
Gysymymdan ak bagtymy sypdyrdym.
Ýa söýdümmi seni ýazgytdan bidin?!

Hakykat hyýal däl ýa-da arzuw däl,
Oňatlyga ýorulsa-da düýşlerim,
Beden, ruhum aýrylyp bir-birinden,
Terse çekdi hakdyr öýden işlerim.

Bagtyň de...

Dowamy »

275 2
Edebiýat, 8 months ago


“Aýsyz gije Aý dogupdy garşymda...”

Aýsyz gije Aý dogupdy garşymda,
Aý dolupdy keşbin alyp perimiň.
Gujagymda dem alypdy ses-üýnsiz,
Gujagymda ýerleşipdi Zeminim.

Şonda men bagtlydym — kämil bagtdadym,
Duýgularym däliräpdi Jeýhun deý.
Gujagymda gobsunanda gara göz
Serim sermest bolup, göýä meý hum deý,
Meýe dönen hyjuwla...

Dowamy »

340 6
Edebiýat, 8 months ago


ÝAGYŞLY GIJE

Ýagşyň akymyna sozulýar yşyk,
Köçelerden gaýralygna suw akýar.
Gözüme bolmasa, reňkler garyşyp,
Çyralaň ýagtysy garaňka ýokýar.

Gijäň ýaňagyndan syrygýar sürme,
Akýar dünýäň guramadyk guaşy.
Bedenim ruhuma öými ýa türme,
Penjiräň daşynda kimiň gözýaşy?!

Aşgabat — öl-myžžyk,

Dowamy »

374 5
Edebiýat, 8 months ago


“Şu sapar duşuşygymyzy arzuwlarymyzda geçireli...”

(merhum dostuma...)

Şu sapar duşuşygymyzy arzuwlarymyzda geçireli, arzuw eden ýerimizde çaý içeli, biri-birimize içimizi dökeli. Hakykat bilen bu arzuwlarymyzy köýdürmäli. Diňe ikimiz bolup bilmejek zatlar hakda sözleşeli. Hiç kimiň gaýgysy bilen däl-de, diňe öz gaýgylarymyzy gürleşeli. Men başgalar üçin hasrat çekip ýadadym, örän ýa...

Dowamy »

350 3
Edebiýat, 8 months ago


AŞYK BOLAN ÝIGIDIŇ MATEMATIK GYZA HATY

Salam – tükeniksiz progressiýa,
Eý, gara gözli ýar, niçik ahwalyň?
Tarypyňy hata salyp ýollaýan,
Eý, dünýäm, älemim, açyk asmanym!

Gözleriň giden bir tükeniksizlik,
Seniň ol gözleriň misli bir umman.
Bir bakyşyň müň ýigidi jadylar,
Onsoň men neneňsi durmaýyn dymman?!

Gözüňde sy...

Dowamy »

401 3
Edebiýat, 8 months ago


INE, GÖRERSIŇ...

Harplar agladyp gördümi seni? Käteler ýeke özüň uzaga gitmek islediňmi? Näçe gezek arkaňdan ok atyp gördüler? Guşuň ganadynyň pasyrdaýşy ýaly, ýüregiň tebsireýärkä ganadyňy gyryp gördülermi? Ýa-da ruhuňy gabap gördülermi? Şatlanyp gördüňmi ýönekeý zada? Ýüregiňe ynanyp, beýniň azaşyp gördümi? Iň gowy häsiýetleriň sebäpli zyýan çekip gördüňmi? Nätan...

Dowamy »

357 6
Edebiýat, 8 months ago


Adatdan daşary KONFERENSIÝA AGŞAMY)

Şu gün men geçiräýsem diýýän konferensiýa)) Kimler goşulmaga isleg bildirerkä?)

Dowamy »

649 29
Sorag-jogap, 8 months ago


21-nji mart — BÜTINDÜNÝÄ POEZIÝA GÜNI

POEZIÝA

Poeziýa döredijiligiň iň kyn çylşyrymly ugrudyr. Goşgynyň berýän ryhy lezzetini hiç zat berip bilmeýär. Döredijilikde hakyky poeziýanyň derejesine ýetjek başga hiç bir zat ýokdur. Goşgynyň üsti bilen aýdyp bolmaýan zat hem ýok. Ýöne gep aýtjak pikiriňi goşgynyň üsti bilen aýtmany başarmak ussatlygynda. Goşgy bilen aýdyp bolma...

Dowamy »

281 4
Edebiýat, 8 months ago


Ahwal

Azaply hatalar jigeri kertip,
Ýaşaýyşa bolan yhlasym kemdi.
Erkim elden gidip, dünýä sygmadym,
Bir demde bar zady ýoklasym geldi.

Takadam galmady ýetmäge ertä,
Arzuwy ýakmaga dözüp başladym.
Geldi-geçer duýgularyň kirşini
Gözlerimi ýumup üzüp taşladym.

Jahana inmändim kemrysgal...

Dowamy »

331 5
Edebiýat, 8 months ago


Mährem ojak!..

Mährem ojak!
Soňky pursat gaşyňda
Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün.
Gaýtaryp berilmez...
Bilýän bolsamam,
Kalbyma gozgalaň tokunýar bu gün...

Leksiýa, seminar, çäre, zarýadka...
Halypalaň söhbetiniň yssysyn,
Küýsärin, näçe kyn, agyr bolsa-da,
Ekzamenleň, zaçýotlaryň hossasyn.

Dowamy »

308 2
Edebiýat, 8 months ago


Aglamaga tapylsady bahana

Ölen söýgiň agysyny aglardym,
Aglamaga tapylsady bahana.
Ýüregime dözüp, oda daglardym,
Aglamaga tapylsady bahana.

Ahmyr ýaşy gursagyma siňip dur,
Ne-hä köşeşýär ol, ne-de diňip dur...
Bokurdakda bir uly daş doňup dur,
Aglamaga tapylsady bahana...

Sende diňe hasrat barmy, eý dü...

Dowamy »

355 5
Edebiýat, 8 months ago