“Ömrümden yzda galdym...”

Ömrümden yzda galdym,
Gitdi ýyllar öňürdip.
Bir topar sorag galdy —
Jogaplary gümürtik.

Diýdim ýördüm özüme:
“Entek ýaşdyr, çagadyr...”
Şeýdip näçe ýyllary
Boş geçirdim, bigadyr.

Alysdady menzilim,
Ýetmäge ýetişmedim.
Bir gara göz goýnunda,
Bilýän, köpräk d...

Dowamy »

685 23
Edebiýat, 2 years ago


“Meni söýgim üçin bagyşla, Taňrym!..”

Meni söýgim üçin bagyşla, Taňrym!
Giňiş guragymy daraldyp, talap,
Umytlarmy ýenjip çalajan eýlän
Bir zybagözeli galaýdym halap…

Kyýamata galmasyn, goý, bu kasas,
Hasaplaş, söýgimden başgasyn al-da!
Törden orun aldym (begenmelimi?..)
Ýanan aşyklaryň maşgalasynda.

…Emen süýdüm çi...

Dowamy »

497 2
Edebiýat, 2 years ago


Ak goşgy

Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn!
Iň bolmanda, dünýä ýaly giňdiň-ä!
Ygtybarly ýerdiň özgeler üçin,
Altyndyň,
Kümüşdiň,
Ýersiz-ýere ýakylan,
Öz ugrunda dökülen
...

Dowamy »

625 11
Edebiýat, 2 years ago


TOÝDA

Şeýle bir gyzypdy toýuň şowhuny:
Iýhä-iý!
Içhä-iç!
Tans.
Aýdym-sazlar.
Göçgünli ýigitleň nazarlaryndan
Ýaňaklary nar deý gyzaran gyzlar.

Şu gyzlaň içinde bir gyz otyrdy,
Ne gürrüňe, ne şowhuna garyşyp.
Gözünde birgeňsi kine bar ýaly
(Ana, gaşlary-da gitdi bürüşip).
...

Dowamy »

845 16
Edebiýat, 2 years ago


Öz-özüme ultimatum

Bilýäňmi, men hemme zatdan beter nämä gynandym?
Indi saňa aýtjak sözlerimiň gury boljagy, indi seniň göwnüňi awlap biljek sözlerimiň ýokdugy — gutarandygy gynandyrdy meni...
Şol pursat meniň aýtýanlarym dogram bolsa, seniň muňa beýle garamazlygyň öz pikirlerime bolan şübhe döretdi. Çünki seni öz çyn we dogry sözlerim bilenem ynandyryp...

Dowamy »

628 8
Edebiýat, 2 years ago


@kwazimodaLAR

Bu @kwazimoda nikden girýänleriň akylly-başlylaram, dolbaýoblaram bar öýdýän. Eger özüňize mowzukda jogap berdirmek isleseňiz, öz kimdigiňizi açyk-açyk aýdyp sorag beriň. Лично özüm jogap bereýin size.
Hemem porsan bolup ýazmagyňyz sizi "bet, çyraçy" görkezýändir öýdýäňizmi?

Dowamy »

1040 32
Sorag-jogap, 2 years ago


°°°

Döwük-döwük bu göwnümiň derdi kän,
Gursagymda çogup duran gussa bar.
Häzir öz hoşuma ýaşasym gelýär,
Bagtam bolsa, wagtyndan öň gyssamaň!

Gyssamaň, duýaýyn ynjysyn köňlüň,
Çekişeýin günleň agyr keşigin.
Bolmanda, ejaza berenok hergiz
Egnimdäki “Ynsan” diýen eşigim.

Ýazjak bolýa...

Dowamy »

614 6
Edebiýat, 2 years ago


BELKEM...

Dostum, agşam ýataňda nepesiňi düzüw tut,
Päkizele ruhuňy, bes et etsem-petsemiň.
Bulut basan beýniňi gohly dünýe deý unut
Hem kalbyňdan çykaryp taşla ähli hesretiň.

Belkem, agşam eneň pakyr girer seniň düýşüňe,
Belkem, agşam ataň pakyr seniň düýşüňe girer.
Gije ertä barýan ýoldur, galdyr derdiň düý...

Dowamy »

570 3
Edebiýat, 2 years ago


ÇOLUGYŇ SÖÝGÜSI

Bir ýylmy, ýarymmy,
Ýolbarsy bile
Bakdy ol kolhozyň süri malyny.
Dilinde «ýarym»-dy,
sygmazdy çöle
Hem çolukdy, hem ol mejnun dälidi.
Ýogsa sebäp ýokdy beýdip ýörmäge,
Diňe bir gyz çöle gitjek halaty
Ogryn garap, ýylgyrypdy çalaja...

Bir gün baş çopandan alyp rugsady,
Oba...

Dowamy »

634 9
Edebiýat, 2 years ago


Ajal gelse...

Dünýä gelip az çekmedim hasraty,
Agladym,
eňredim,
güldüm,
oýnadym.
Kä doglan günüme okap lagnaty,
Kä şol güni dostlar bilen toýladym.

Durmuş geçdi ýowuz sapagyn maňa,
Başymdan inderip müň bir oýnuny.
Göz ýetirdim: adam ölmeýär
diňe
Başga kişä goýup gidýär ornuny.<...

Dowamy »

558 4
Edebiýat, 2 years ago


Gijeki söhbet... /oýlanma/

Bu hekaýa däl. Ýöne setirler toplumy hem däl. Munuň nämedigini saňa düşündirjek bolamok.
Bu gije — meniň hyýalymda dogan, arzuwlarymda ýörjen-ýörjen bolan gije. Bu gün daş-töwerek şol gijä garaşýan ýaly. Hatda, otagymam şeklini üýtgetdi. Olam meniň arzuwlaryma görä, arzyly myhman geljek ýaly taýýarlandy, dünýäsini täzeledi.
Gijäni her...

Dowamy »

858 40
Edebiýat, 2 years ago


😉😉😉

Näme üçin men ýokkam gyrlyşýaňyz? Meni hezillikden goýýaňyz. Indikide beýtmäň, bormy?! Men bar wagtym gyrlyşsaňyz, höwÄs bilen goşularyn)))

Dowamy »

589 7
Sorag-jogap, 2 years ago


“Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar....”

AKTÝOR

Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar.
Kerlik höküm sürýär.
Eşidenok hiç kim.
Ol saz ýüregiňi howsala salýar,
Eden hataň üçin ahmyra giç deý.
Görýänleriň düýş deý, säher oýansaň,
Ýada salyp bilmejek deý hamala
Hemem tala daňylypdyr tamaňam.
Kim saňa düşünsin?
Ýylgyranyň...

Dowamy »

440 1
Edebiýat, 2 years ago


▪▪▪

“...Ýöne ynamlaňam synýany üçin
Käte ynamlardan goranmak gerek...”

G.Ezizow

Dowamy »

522 0
Sorag-jogap, 2 years ago


“Ol “häki bir söýgi” eken...”

Dünýäň şowhuny azaldy,
Ol “häki bir söýgi” eken.
Hasylyna gussa bitip,
Orar ýörer söýgi eken.

Hawa, söýgi şeýle eken,
Al-asmana göterýär-de,
Birdenem zyňyp goýberip,
Goýmaz eken bäri-bärde.

Söýgi gündiz-gije ýaly,
Güni köpe gitmez eken.
Soň garaňky gije gelip,

Dowamy »

568 15
Edebiýat, 2 years ago


Biz nähili dostduk?!

Biz nähili dostduk?!
Neneň ýoldaşdyk?!
Kalba ýerleşmezdi ýürek joşumyz,
Alnymyzda bardy owadan dünýä
Hem-de entek ýaşalmadyk ýaşymyz.

Çüýşäni däl,
üleşerdik gussany,
Ony biz bölekläp çekerdik merdem.
Şatlygmyzam bölüşerdik,
ýöne ol
Biziň herimize ýeterdi birden.

Dowamy »

480 2
Edebiýat, 2 years ago


GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER..

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s.) durmuş...

Dowamy »

549 5
Edebiýat, 2 years ago


“Al o ýana...”

Öwüs, ýel!
Gel, göwün derde
dilinmeýän ýere äkit!
Gam nämedir, gaýgy nedir,
Bilinmeýän ýere äkit!

Goýma…
Göter meni alyp,
Göge galyp, galyp, galyp...
Soň yzyňa ýüzüň salyp
gelinmeýän ýere äkit!

Besdir…
Bihuda çisňedim,
Ýagyp-ýagyplar diňsedim...

Dowamy »

551 4
Edebiýat, 2 years ago


■●■

Aslynda adam "Gitme!" diýip biljek derejede güýçli bolsa gowy. Sebäbi hiç kimem unudyp biljek derejede güýçli däl...

Dowamy »

681 7
Sorag-jogap, 2 years ago


●■●

Ukym gelýär, ýöne uklasym gelenok. Bir uklasam, soň oýanmajak ýaly duýgy bar içimde...

Dowamy »

606 6
Sorag-jogap, 2 years ago


○○○○○

Adamlara,
Aýdymlara ynanyp,
Ýüregmi aýamda göterip gezdim.
Ýagşylyga maýsa bolup yranyp,
Ýamanlyga welin gaýa deý dözdüm.

Gara çynym bilen uýdum päklige,
Sadalyga uýdum.
Güp gitdim gepe...
Ýaşadym gol bermän ýeketäklige,
«Ýaşasyn gözellik!..
Gitdikmi, şepe?..»

Dowamy »

534 3
Edebiýat, 2 years ago


DOSTUMA

Ykballara ýanaly biz,
Derdi gizläp geçirere
ömür çäkli.
Şonuň üçin,
Otur, dostum, içeli-le.

Gel, meý bilen ýuwudaly
Kalba agram berýän gamy.
Dünýäň irmän ýepbekleýşin,
Ýekirişin seni, meni
Unudaly biraz salym.
Serhoşlar deý göçeli-le.
Goý, ýazylsyn damarlarmyz,

Dowamy »

653 25
Edebiýat, 2 years ago


°°°°°°

Adamyň ýüregi aýdan zatlary üçin däl-de, aýdyp bilmedik zatlary üçin ejir çekýär...

Dowamy »

692 18
Sorag-jogap, 2 years ago


AGLAMA, ÝÜREK, AGLAMA!

Saňa ot salan aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!
Aglasa, galam aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!

Halys irdim puşmandan-a,
Rehim bolmaz duşmandan-a,
Köp arzuwlar paşmanda nä?!
Aglama, ýürek, aglama!

Tutdy meni berke dagym,
Bir sen ahyr arkadagym,
Aglanyňdan, darka ýaryl...

Dowamy »

513 8
Edebiýat, 2 years ago


•••

Göwnedegilmeler, kemsidilmeler, azabyň reýgan bolmagy sebäpli, gör, näçe adamlar ýogalyp gitdi. Ýöne entek muny duýanoklar. Ajaly ýetendir öýdýärler. Ýok, beýle däl...

Dowamy »

673 14
Sorag-jogap, 2 years ago