@kwazimodaLAR

Bu @kwazimoda nikden girýänleriň akylly-başlylaram, dolbaýoblaram bar öýdýän. Eger özüňize mowzukda jogap berdirmek isleseňiz, öz kimdigiňizi açyk-açyk aýdyp sorag beriň. Лично özüm jogap bereýin size.
Hemem porsan bolup ýazmagyňyz sizi "bet, çyraçy" görkezýändir öýdýäňizmi?

Dowamy »

695 32
Sorag-jogap, 2 months ago


°°°

Döwük-döwük bu göwnümiň derdi kän,
Gursagymda çogup duran gussa bar.
Häzir öz hoşuma ýaşasym gelýär,
Bagtam bolsa, wagtyndan öň gyssamaň!

Gyssamaň, duýaýyn ynjysyn köňlüň,
Çekişeýin günleň agyr keşigin.
Bolmanda, ejaza berenok hergiz
Egnimdäki “Ynsan” diýen eşigim.

Ýazjak bolýa...

Dowamy »

295 6
Edebiýat, 2 months ago


BELKEM...

Dostum, agşam ýataňda nepesiňi düzüw tut,
Päkizele ruhuňy, bes et etsem-petsemiň.
Bulut basan beýniňi gohly dünýe deý unut
Hem kalbyňdan çykaryp taşla ähli hesretiň.

Belkem, agşam eneň pakyr girer seniň düýşüňe,
Belkem, agşam ataň pakyr seniň düýşüňe girer.
Gije ertä barýan ýoldur, galdyr derdiň düý...

Dowamy »

241 3
Edebiýat, 2 months ago


ÇOLUGYŇ SÖÝGÜSI

Bir ýylmy, ýarymmy,
Ýolbarsy bile
Bakdy ol kolhozyň süri malyny.
Dilinde «ýarym»-dy,
sygmazdy çöle
Hem çolukdy, hem ol mejnun dälidi.
Ýogsa sebäp ýokdy beýdip ýörmäge,
Diňe bir gyz çöle gitjek halaty
Ogryn garap, ýylgyrypdy çalaja...

Bir gün baş çopandan alyp rugsady,
Oba...

Dowamy »

294 9
Edebiýat, 2 months ago


Ajal gelse...

Dünýä gelip az çekmedim hasraty,
Agladym,
eňredim,
güldüm,
oýnadym.
Kä doglan günüme okap lagnaty,
Kä şol güni dostlar bilen toýladym.

Durmuş geçdi ýowuz sapagyn maňa,
Başymdan inderip müň bir oýnuny.
Göz ýetirdim: adam ölmeýär
diňe
Başga kişä goýup gidýär ornuny.<...

Dowamy »

213 4
Edebiýat, 2 months ago


Gijeki söhbet... /oýlanma/

Bu hekaýa däl. Ýöne setirler toplumy hem däl. Munuň nämedigini saňa düşündirjek bolamok.
Bu gije — meniň hyýalymda dogan, arzuwlarymda ýörjen-ýörjen bolan gije. Bu gün daş-töwerek şol gijä garaşýan ýaly. Hatda, otagymam şeklini üýtgetdi. Olam meniň arzuwlaryma görä, arzyly myhman geljek ýaly taýýarlandy, dünýäsini täzeledi.
Gijäni her...

Dowamy »

544 40
Edebiýat, 2 months ago


😉😉😉

Näme üçin men ýokkam gyrlyşýaňyz? Meni hezillikden goýýaňyz. Indikide beýtmäň, bormy?! Men bar wagtym gyrlyşsaňyz, höwÄs bilen goşularyn)))

Dowamy »

268 7
Sorag-jogap, 2 months ago


“Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar....”

AKTÝOR

Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar.
Kerlik höküm sürýär.
Eşidenok hiç kim.
Ol saz ýüregiňi howsala salýar,
Eden hataň üçin ahmyra giç deý.
Görýänleriň düýş deý, säher oýansaň,
Ýada salyp bilmejek deý hamala
Hemem tala daňylypdyr tamaňam.
Kim saňa düşünsin?
Ýylgyranyň...

Dowamy »

129 1
Edebiýat, 2 months ago


▪▪▪

“...Ýöne ynamlaňam synýany üçin
Käte ynamlardan goranmak gerek...”

G.Ezizow

Dowamy »

162 0
Sorag-jogap, 2 months ago


“Ol “häki bir söýgi” eken...”

Dünýäň şowhuny azaldy,
Ol “häki bir söýgi” eken.
Hasylyna gussa bitip,
Orar ýörer söýgi eken.

Hawa, söýgi şeýle eken,
Al-asmana göterýär-de,
Birdenem zyňyp goýberip,
Goýmaz eken bäri-bärde.

Söýgi gündiz-gije ýaly,
Güni köpe gitmez eken.
Soň garaňky gije gelip,

Dowamy »

264 15
Edebiýat, 2 months ago


Biz nähili dostduk?!

Biz nähili dostduk?!
Neneň ýoldaşdyk?!
Kalba ýerleşmezdi ýürek joşumyz,
Alnymyzda bardy owadan dünýä
Hem-de entek ýaşalmadyk ýaşymyz.

Çüýşäni däl,
üleşerdik gussany,
Ony biz bölekläp çekerdik merdem.
Şatlygmyzam bölüşerdik,
ýöne ol
Biziň herimize ýeterdi birden.

Dowamy »

173 2
Edebiýat, 2 months ago


GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER..

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s.) durmuş...

Dowamy »

229 5
Edebiýat, 2 months ago


“Al o ýana...”

Öwüs, ýel!
Gel, göwün derde
dilinmeýän ýere äkit!
Gam nämedir, gaýgy nedir,
Bilinmeýän ýere äkit!

Goýma…
Göter meni alyp,
Göge galyp, galyp, galyp...
Soň yzyňa ýüzüň salyp
gelinmeýän ýere äkit!

Besdir…
Bihuda çisňedim,
Ýagyp-ýagyplar diňsedim...

Dowamy »

221 4
Edebiýat, 2 months ago


■●■

Aslynda adam "Gitme!" diýip biljek derejede güýçli bolsa gowy. Sebäbi hiç kimem unudyp biljek derejede güýçli däl...

Dowamy »

303 7
Sorag-jogap, 2 months ago


●■●

Ukym gelýär, ýöne uklasym gelenok. Bir uklasam, soň oýanmajak ýaly duýgy bar içimde...

Dowamy »

295 6
Sorag-jogap, 2 months ago


○○○○○

Adamlara,
Aýdymlara ynanyp,
Ýüregmi aýamda göterip gezdim.
Ýagşylyga maýsa bolup yranyp,
Ýamanlyga welin gaýa deý dözdüm.

Gara çynym bilen uýdum päklige,
Sadalyga uýdum.
Güp gitdim gepe...
Ýaşadym gol bermän ýeketäklige,
«Ýaşasyn gözellik!..
Gitdikmi, şepe?..»

Dowamy »

198 3
Edebiýat, 2 months ago


DOSTUMA

Ykballara ýanaly biz,
Derdi gizläp geçirere
ömür çäkli.
Şonuň üçin,
Otur, dostum, içeli-le.

Gel, meý bilen ýuwudaly
Kalba agram berýän gamy.
Dünýäň irmän ýepbekleýşin,
Ýekirişin seni, meni
Unudaly biraz salym.
Serhoşlar deý göçeli-le.
Goý, ýazylsyn damarlarmyz,

Dowamy »

360 25
Edebiýat, 2 months ago


°°°°°°

Adamyň ýüregi aýdan zatlary üçin däl-de, aýdyp bilmedik zatlary üçin ejir çekýär...

Dowamy »

370 18
Sorag-jogap, 2 months ago


AGLAMA, ÝÜREK, AGLAMA!

Saňa ot salan aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!
Aglasa, galam aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!

Halys irdim puşmandan-a,
Rehim bolmaz duşmandan-a,
Köp arzuwlar paşmanda nä?!
Aglama, ýürek, aglama!

Tutdy meni berke dagym,
Bir sen ahyr arkadagym,
Aglanyňdan, darka ýaryl...

Dowamy »

215 8
Edebiýat, 2 months ago


•••

Göwnedegilmeler, kemsidilmeler, azabyň reýgan bolmagy sebäpli, gör, näçe adamlar ýogalyp gitdi. Ýöne entek muny duýanoklar. Ajaly ýetendir öýdýärler. Ýok, beýle däl...

Dowamy »

344 14
Sorag-jogap, 2 months ago


Ejeme hat

Salam, eje.
Belkem, bu haty entekler ýazmaly däldim. Sebäbi gara bulutlaram tüýdülip bilýär käte... Men ýene-de duýgularyma aldandym öýdýän. Duýgularym, ýüregime dolan hasratym, belkem, maňa bu zatlary ýazdyryp oturandyr. Her näme bolsa-da, men maňlaýyma ýazylan ýazgyda kaýyl bolmalydygymy unutmajak boldum. Öz-özüme gaýta-gaýta şony ýatladyp...

Dowamy »

194 5
Edebiýat, 2 months ago


■■■■■■■

Pelek, gursagyňa serimi goýsam,
Jigerbendiň saýyp, ezizle meni!
Alnyňda ýekirlen ýerimi goýsam,
Jigerbendiň saýyp, ezizle meni!

Mähir — lagşan ýürekleriň söýesi,
Mätäç oňa ejizi hem çeýesi.
Men — halys müzzeren göwnüň eýesi,
Jigerbendiň saýyp, ezizle meni!

Zar bolmasa agyz burn...

Dowamy »

247 7
Edebiýat, 2 months ago


DOSTUMA.....

(Dostum Sapa Hommadowa)

Şu gün ýüregim gysyp dur,
Daralyp barýar dünýämem.
Şeýle bir gürläsim gelýär,
Gelsene, özüň bilýäň-ä
Seni janymdan eý görüp,
Bar syrymy dözýänimi.
Men aýdaýyn, diňle senem
Duýgularmyň ezýänini,
Bulut jemlenip depämde,
Gün garasyn görmeýänim,
...

Dowamy »

304 15
Edebiýat, 2 months ago


Aglamaga tapylsady bahana...

Ölen söýgiň agysyny aglardym,
Aglamaga tapylsady bahana.
Ýüregime dözüp, oda daglardym,
Aglamaga tapylsady bahana.

Ahmyr ýaşy gursagyma siňip dur,
Ne-hä köşeşýär ol, ne-de diňip dur...
Bokurdakda bir uly daş doňup dur,
Aglamaga tapylsady bahana...

Sende diňe hasrat barmy, eý dü...

Dowamy »

285 15
Edebiýat, 2 months ago


“Derdim bar, aglama diýme!..”

Käsedäki çaýyň sowap gidipdir,
Sen çeýneýäň gara çaýyň şemmesin.
Hoşlaşdym-da turup gaýtdym ýanyňdan,
Men ýene-de aýdyp bilmän hemmesin.

Hem şol gije ýene ýatyp bilmedim,
Bir ahwalat ýüregimi çawrady.
Güllüje sandygma arkamy diräp,
Öz goşgymy özüm okap agladym.

* * *

Dowamy »

254 7
Edebiýat, 2 months ago