Kariolan

Rim.Köçe

Gozgalaň göteren, agaç naýza we çokmar taýaklar bilen ýaraglanan mähelle köçä girýäBirinji şäherli:

- Heý halaýyk,dowam etmänkäk ýene meni diňläň.

Hemme:

-aýt,aýdyber

Birinji şäherli:

-beýle açlygy çekip ýaşandan,ölmäge...

Dowamy »

1126 12
Köneler, 8 years ago


Söwda hyzmatdaşlyk

Salam gadyrdanlar,
siz türkiýe önümi bolan egin eşikleri halaýaňyzmy? köpimiz "elbetde" -diýip bileris,gelşikli we hili ýokary bolan segi eşikler.

ýigitler üçin
ýaz,güýz, aý umuman,hemme möwsümler üçin geýimler :)

sowallar bolsa maňa ýüz tutup bilersiňiz :)

Dowamy »

1689 35
Köneler, 8 years ago


Sowal

Salam hemmä,
bir zat sorajak bolýan sizden.
sosial saýtlarda (meselem feýsbukda) TÜRKMEN gyzlarynyň suratlarynyň paýlaşylmagyna nähili garaýaňyz ?

bu söz bilen gyzlar eýle,oglanlar beýle -diýip ,akyl satjak bolamokdyryn!!!

Dowamy »

1283 15
Köneler, 8 years ago


ÝER DAWASY.

Iki sany goňşy ýer üstünde dawa edýär diýýär.

- Goňşy, meň ýerime süýşäýipsiň öýdýän.

- Aý, ýok, göwnüňedir.

- Göwnüme borm-aý. Süýşüpsiň-ä.

- Süýşen däldirin. Öz ýerim.

- Ýok, edil şu ýer-ä meňki.

- Ýalňyşýaň, goňşy, bu ý...

Dowamy »

1417 12
Köneler, 8 years ago


Zidanyň heýkeliBütin futbol janköýerleriniň aňyna ýazylan pursat, heýkeltaraşyň ellerinde sungat eserine öwrülip, Pariždäki sergide ölümsizleşdi.

Dünýä Kubogy 2006-yň finalynda Italýanlardan penaltileriň netijesinde utulan Fransuzlaryň kapitany Zinedine Zidane, şol oýunda Materazzini süsüp gyzyl kart alypdy.

Heýkelt...

Dowamy »

1358 9
Köneler, 8 years ago


ýatlatmaAÝT MÖMÜN ERKEKLERE,GÖZLERINI HARAMDAN SAKLASYNLAR...


(NUR .30 )

Dowamy »

1042 3
Köneler, 8 years ago


Suratlar.gyşyk-çaýşyk,büdür-südür.
özüm ýaly
betgelşik
hemem gödek
setirler.
...menä adam
bolmadym
goşgy bolmady olar...

Dowamy »

3172 38
Köneler, 8 years ago


GURBANNAZAR EZIZ
1975 iň sebtýabyrynyň 29 nji güninde ,Türkmeniň hormata eýe bolan şahyry,GURBANNAZAR EZIZ 35 ýaşyň içinde bakyýete göç eýledi...

Dowamy »

2043 5
Köneler, 8 years ago


Kritli epimedn


pelsepeçilere mesele


şeýle bir söz tersligi bar:
- bir adam gürläp durka "men aldaýan" - diýip biler.ýa da "meniň şu wagtky aýdýanlarmyň hemmesi ýalan"-diýer.
eger gürleýän hakykatdanam ýalan sözleýän bolsa onuň ykrary,sözi hakykat bolýa.
eger ýalan gürlemeýän...

Dowamy »

1123 12
Köneler, 8 years ago


Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Buxariy
Abdullah ibn utba ibn masud rowaýat edýä ;

" EBU SUFÝAN IBN HARB HABAR BERDIKI ,HIRAKL KUREÝŞ KERWENI ŞAMDA SÖWDA EDIP DURKA,ONUŇ HUZURUNA ADAM UGRATDY.OL WAGT RESULALLAH (EBU SUFÝAN WE) KUREÝŞ KÄFIRLERINE GARAŞÝADY.OLAR (KUREÝŞ KÄFIRLERI) ILIÝA (BEÝTULMUKADDESDE) WAGTLARY HIRAKIL HUZURUNA BARDYLAR.
H...

Dowamy »

1189 14
Köneler, 8 years ago


Buda goşgy ...dert-hasrat iýermiş,köňil törini,
göz ýaşyň ýuwmaýa,zemin şoruny.
käte,jeset tapmazmyşyn görüni...
ýokçulyk ýykar -ýigdiň zoruny.

sözi geçmän galar,käteler ...ah..
dost ýaram gaçar,seni gören çag
hany ynanylan ba...

Dowamy »

1532 12
Köneler, 8 years ago


Gitdi gül-gitdi bilbil,isle agla-isle gül...


biri aglasa,
menem
köşeşdirsem.
-diýip garaşýanlary görýän
şo sebäbem,
men.
agym tutanda,
Gülýän :)Dowamy »

1590 44
Köneler, 9 years ago


Mawerennahr taryhy

geçmişi gömülen milletiň geljegi hem zulmat perdesi astyndadyr...


Herman WAMBERI

Dowamy »

1115 8
Köneler, 9 years ago


TÜRKMEN DILI

Salam dostlarym.doganlarym.Juma mübärek bolsun!

Elimizden geleniçe TÜRKMEN AGA meñzejek bolup,gysgarak ýoldan sûreýin. Bu ýazgyda aýtjak bolýan zadym ,TÜRKMEN DILI hakynda.

Kähalat (dogrusy isleýshimden köp :( .) gabat gelýän.sheýle deñ dushlarymyz bar ,özi TÜRKMEN bolup TÜRKMENÇE bilenok,ýa da bilsede seýrek gürl...

Dowamy »

2020 22
Köneler, 9 years ago


Ahmet Bekmyrat

Salam dost,doganlarym. Gowumydyr hal ahwallar...menem gowy.

Köp wagtdan bäri ishliräk bolup gadyrdan talyplar.com umyza göwnûmdäki ýaly wagt aýryp bilemok. . . Ýöne bu gün gelip siz bilen bu senäni ýatlaýyn diýdim.
Ýagny, bu gün (2 nji awgust.) Türkmeniñ bir watansöyiji ,gerçek ogly ,edebiýatçy-taryhçy alym Ahmet Bekmyrad...

Dowamy »

1018 7
Köneler, 9 years ago


Kebair (uly günäler)

...Allah uly günälerden çetde durmagy basharan adamlaryñ kiçi günälerini geçjekligni we soñ ony jennete girizjekligni habar etdi:

Eger siz gadagan edilen günäleriñ ( Allaha shirk getirmek,ata enäni ynjytmak,nähak adam öldürmek ýaly) ulularyndan saklansañyz.eden (kiçi) günäleriñizi öçüreris we sizi uly menzil-Jennete girizeris.
...

Dowamy »

1366 14
Köneler, 9 years ago


RyýaAdiý ibn Hatym(R.A)dan rowaýat edilýä : " bir taýpa adamlary dowzahdan Jennete alyp barmak buýrular.olar Jennete ýakynla$yp,onuñ ysyndan ysgap,ondaky kö$kleri we Allahyñ Jennet ücin taýarlan beýleki zatlaryny görenlerinde
- " olary Jennetden öwüriñ,ol ýerde olara nesibe ýok " - diýip.hökum ediler.
shonda olar " eý...

Dowamy »

4125 695
Köneler, 9 years ago


Kimedir gyzyklydyr.

Kuran'da "dûnyä " sözi 115 gezek geçýä
We, "ahyrýet " sözem,115 gezek geçýä.


Kuran'da "Jennet" sözi 77 gezek geçýä.
We " jähennem" sözi hem,77 gezek geçýä.


Kuran'da "peri$de" sözi 88 gezek geçýä.
We "$eýtan" sözi hem,88 gezek geçýä.


Kuran'da "ýewm" ýa...

Dowamy »

1434 17
Köneler, 9 years ago


4 Uly peri$de

Yslamdaky uly 4 peri$de hakynda


Jebraýyl

Mikaýyl

Ysrafyl

Ezraýyl

***
1.Jebraýyl peri$de:
Allahyñ pygamberlerne Vahy
getirmek,Allahyñ emirlerni we
gadagan edenlerni bildirmek
wezipesi bar.
Jebraýyl sözi lugatda ALLAHYÑ...

Dowamy »

1230 8
Köneler, 9 years ago


Süleýman sen mura,bir gulak goýgul

bir gûn Sûleýman tagt üstünde le$ger bilen howada barar erdi.
Ýer ýûzünde bir mur peýda bolup perýat eder boldy:-
Meñ emri tabynlygymda bolan murlar,mörler ,bar bolsañ gacgyl,ýer teýine gir.bu ýerden hezret Süleýman le$geri ötjekdir...-diýip

Sûleýman bu owazy e$dip,howadan ýere dü$di.eýse,$ol dem bir ak mur gelip sal...

Dowamy »

1502 28
Köneler, 9 years ago


Sen näme diýersiñ?

TÛRKMENI adam etjek bolanlañ hemmesi ýanyp bi$ip geçendir.men neneñ olaryñ agysyny aglamaýyn?!TOGRUL BEG,ÇAGRY BEG.ALP ARSLAN,SOLTAN SANJAR,SOLTAN JELALETDIN,NESIMI,BURHANETDIN SIWASLY,MAGTYMGULY,GAÝGYSYZ ... ýaly läheñleriñ ýanynda men kim?!men ýöne bir san,belki de bir gury san...ýöne men bir topar nadanyñ öz gecmi$ine neneñsi ýamanlyk hyjuwy b...

Dowamy »

1870 45
Köneler, 9 years ago


Nowruznamada At hakda.

Omar Haýýam.özûniñ me$hur "Nowruznama"eserinde atlar hakydaky ýazgylarny $eýle ba$laýa.
"dördaýaklylañ hiç biri.atdan has gowy däldir.ol Bütin ot iýijileriñ $asydyr"- diýip ba$laýa

soñra pygamberimiz (s.a.w)iñ - "haýyr.atlaryñ alnyna baglanandyr"-diýen sözûni getirip ,dowam edýä...

Dowamy »

1467 19
Köneler, 9 years ago


Gymmatly maglumatlar!admine gowy görünjek bolup açylan,
hic bir nokady otury.tersotury hic bir yazga meñzemeýän.asla gozalmadyk meseleden,gaýtalap bolmajak mowzuk...

Atageldikakadurdymyrat cagalar bagyna gatnaýaka bir gyz bilen hala$ypdyr.soñam ol mekdebe gidip täzesini tapypdyr.indi önkisini söýupdimi söýmändimi?$ony bilmeli.

Dowamy »

1638 23
Köneler, 9 years ago


Bökjeklemede,pikir et!
bir wideo gördûm,bir aýdymçy toýda :

"ne jeset içre jan bar..."- diýip aýdyma zowladýa.arasynda."hoop..oynaaa" diýibem goýberýä...

Mähellede tans edýä...

"y$k ýüregimde gaýnap,ýandyrdy derdi meni."


beh,yshk diýdi weli,söýgüdirdä.söýgi diýmegem näme hindi ki...

Dowamy »

2148 41
Köneler, 9 years ago


Goy aparsyn suw seni...Öööñräkki döwûr,5 nji synpy tamamlan okuwçy uçurlarym,saý-sebäbe görä,etrabymyzdaky TÛRKMEN türk litseyiõ naharhanasynda naharlanmaly bolupdym.
Naharhanada ,gap gaçly gözûñ añyrsynda gözlerni ýyldyradyp duran adama :
Agam,käse berermiñ- diýip ýûzlendim.
ol bolsa göwniýetmezçilikli it ýylgyr$yny etdide,

Dowamy »

1460 19
Köneler, 9 years ago