Adiý ibn Hatym(R.A)dan rowaýat edilýä : " bir taýpa adamlary dowzahdan Jennete alyp barmak buýrular.olar Jennete ýakynla$yp,onuñ ysyndan ysgap,ondaky kö$kleri we Allahyñ Jennet ücin taýarlan beýleki zatlaryny görenlerinde - " olary Jennetden öwüriñ,ol ýerde olara nesibe ýok " - diýip.hökum ediler. shonda olar " eý perwerdigär,bize jennetiñi we ol ýerdäki dostlaryñ üçin taýarlap goýan zatlarñy (nygmatlarñy) görkezmän dowzaha girizeniñde,bize añsadyrak bolardy " -diýi$erler. We diýiler :" - men size $uny mynasyp gördüm. Çün ki siz, ýalñyz galanyñyzda ,ullakan günäler bilen maña gar$y çykdyñyz we adamlara du$anyñyzda olara yhlasly,takwadar bolyp göründiñiz.ynsanlara kalbyñyzdan men üçin beren zatlarñyzyñ tersini görkezdiñiz.adamlardan gorkduñyz,menden gorkmadyñyz...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir