Iki sany goňşy ýer üstünde dawa edýär diýýär. - Goňşy, meň ýerime süýşäýipsiň öýdýän. - Aý, ýok, göwnüňedir. - Göwnüme borm-aý. Süýşüpsiň-ä. - Süýşen däldirin. Öz ýerim. - Ýok, edil şu ýer-ä meňki. - Ýalňyşýaň, goňşy, bu ýer meňki. Bular şeýdip, "ýer meňki-de, ýer meňki" boluşyp durkalar, Ýer öz ýanyndan: "Ikiňizem meňki - diýýärmiş. - Dawa etmäň. Sizden has edenli, has dogumly, dünýäň üçden iki bölegini basyp alanlary, ýedi yklyma hökmüni ýöredenleri, baryny öz goýnuma ýygnadym. Perman bolan güni sizem ýygnaryn."

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir