dert-hasrat iýermiş,köňil törini, göz ýaşyň ýuwmaýa,zemin şoruny. käte,jeset tapmazmyşyn görüni... ýokçulyk ýykar -ýigdiň zoruny. sözi geçmän galar,käteler ...ah.. dost ýaram gaçar,seni gören çag hany ynanylan bag, hany söýenlen dag, ýokçulyk ýykar -yigdiň zoruny. alada çykybiýr,dört tarapyňdan daşam çykyberer,iýen nanyňdan, özüňkiler käte doýrar janyňdan ýokçulyk ýykar -ýigdiň zoruny. amat ýok,bulamaga geçmez dişiň. sorap gelmez seni,bir ýakyn kişiň namart kezzaplara düşer işiň, ýokçulyk ýykar - ýigdiň zoruny. huda özi biler,kim haçan gider bir kem bu dünýä,halyň teň eder husnuňdan aýyrar,günüň tün eder ýokçulyk ýykar -ýigdiň zoruny. ... Mürzebeg halmedow

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir