Salam dostlarym.doganlarym.Juma mübärek bolsun! Elimizden geleniçe TÜRKMEN AGA meñzejek bolup,gysgarak ýoldan sûreýin. Bu ýazgyda aýtjak bolýan zadym ,TÜRKMEN DILI hakynda. Kähalat (dogrusy isleýshimden köp :( .) gabat gelýän.sheýle deñ dushlarymyz bar ,özi TÜRKMEN bolup TÜRKMENÇE bilenok,ýa da bilsede seýrek gürleýä. Rusçadyr, ýa da türkiýede okan dagy bolsa türkçedir . . . Näme üçin beýdýäñ diýseñem , "Türkmen diliniñ söz baýlygy az" -diýer . . . Dogrudyr.özleri ücin bu pikir. Gar$y çykyp delil gøzläbem otyrjak däl. Ýöne iki sany TÛRKMEN ine gana derdinship biljek derejede söz gory bardyrla TÜRKMENIÑEM . . . dogry,her dilde bolushy ýaly TÜRKMEN dilimizde de meseleler bardyr. Menem shol mesele diýip hasaplanlarymdan biri hakda söz açmak isledim. Meni özine çekip gelýän zat, dilimiziñ ýazuw düzgünlerindäki dyngy belgileri ýetmezçiligi. (meñ pikrim) okyjy bir ýazgyny labyzly ,akgynly okamaklygy üçin öñünden bir iki gezek okap çykmaga mejbur bolýa. Aýry aýry söz halatynda ,ýa-da sözlem bashynda gelen ýagdaýynda galam bilen gala:my tapawutlandyrmak okyja kynçylyk döredip biler. Meñ pikrimçe ýazuw düzgünlerimize harp,södäki çekimleri añladýan belgiler gerek . . .

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir