bir gûn Sûleýman tagt üstünde le$ger bilen howada barar erdi. Ýer ýûzünde bir mur peýda bolup perýat eder boldy:- Meñ emri tabynlygymda bolan murlar,mörler ,bar bolsañ gacgyl,ýer teýine gir.bu ýerden hezret Süleýman le$geri ötjekdir...-diýip Sûleýman bu owazy e$dip,howadan ýere dü$di.eýse,$ol dem bir ak mur gelip salam berdi. Jogap berip.adyny sorady. Ol hem -adym,meýdan diýdi. -jandarlary nicün gacyrdyñ?-diýdi Ol aýtdy- siz hemmä paty$asyñyz.men hem öz jismime paty$a...bu ýerde bolan hemme muri möriñ paty$asy men.siziñ le$gerñziñ aýagy astynda wepat bolanynyñ günäsi maña bolar. Süleýman-hemmäni gacyryp ,özüñ näge gacmaz sen-diýdi. Aýtdy ki,-men olaryñ ulysydyryn.ulular kicileri halas etse ýag$y. Süleýman aýtdy-sen beýle bilimi nirde tälim aldyñ. Aýtdy ki-bize hem size buyrulan ylymdan berlipdir,eger rugsat bolsa,sizden bir iki mesel sorasam? -herne sowalyñ bolsa soraber. Aýtdy ki-Hak Tagalladao näme islediñiz? Jogap berdi-bir mülk diledim ki,beýle mülk hic kime berilmedik bolsun. -bahyl ekeniñiz.menden özge asla pat$a bolmasyn diýipsiñiz.eger siziñ döwletiñziñ ýüz essesini müñ adama berse ,Huda Tagallañ hazynasy kem bolmaz! $u dilæniñe näme berdi? -$emaly at edip erkime berdi.muncha ha$amat we soltanat le$gerimi tagtym bilen göterip ýör.-diýdi -eý Süleýman,anyñ manysy dünýä ýel kimindir.bar i$i bihudadyr.ýeliñ göwresi ýok,hemme i$i panydyr... Onsañ,ýene näme berdi? -aýtdy: bu ýüzügi berdi.butin dünýäniñ bendi $u ýüzükdedir -saña magrypdan ma$ryga cen tamam älemi beripdir.onuñ bahasy özûniñ ýanynda bir parcha da$ eken,bes,beýle bolsa näme oý edersen? ...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir