Öööñräkki döwûr,5 nji synpy tamamlan okuwçy uçurlarym,saý-sebäbe görä,etrabymyzdaky TÛRKMEN türk litseyiõ naharhanasynda naharlanmaly bolupdym. Naharhanada ,gap gaçly gözûñ añyrsynda gözlerni ýyldyradyp duran adama : Agam,käse berermiñ- diýip ýûzlendim. ol bolsa göwniýetmezçilikli it ýylgyr$yny etdide, -uke,käse däl.stakan diýmeli -diýdi... Dogry.men çaga kalbymda ol ynsana gahar göterip ýörmedim, ...ýöne $ol "stakanly çaý" "dilimi ýakyp",erbet awundurypdy... Özûmi bilelim,bu ynjy,bu ünji kalbymyñ iñ töründen mesgen tutupdyr... Käte,ýok köplenç bu diliñ öñünde özûmi günäli duýýan.utanýan,der basýa,gorkýan,agym tutýa... -atasyndan galan mirasy dagydan ogul ýaly... - söwer ýaryny gorap bilmedik ,bigaýrat ýigit mysaly... -amanada kast eden betgylyk ýaly... -öz ezizlerniñ ezýet çeki$ine seredip duran ýaly .goly bagly... Dilim-Dinim.-Milliligim. Bular aýra däldir,bular birdir. TÜRKMENÇILIK diýmek- Yslam kada kanuny.$erigat ýoluny düz tutmak,kämil ahlak eýesi bolmak - diýmek dälmi näme? TÜRKMENÇILIK diýmek -TÜRKMENÇE gürlemek - diýmek dälmi näme? TÜRKMENÇE diýlende aýyl -saýyl.saldamly,paýhasly,ýeõil ýelpilikden uzakda bolan söz,dil göz öñûne gelmezmidi ?... Öz dilini,öz milliligni saklan wagty TÜRKMEN ,ÖZ dininem saklandyr. Seret.TÜRKMEN AGA ogullarna Kerim,Muhammet ...diýip at goýandyr... Milli buýsançdan uzakda bolanlar bolsa,dininem... -Kerime-ke$a,Muhammede-Muha -diýip.aýlanyp ýör... Näme diýip,näme goýarsyñ... aý,aýtdym goýdumda menkem...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir