Salam dost,doganlarym. Gowumydyr hal ahwallar...menem gowy. Köp wagtdan bäri ishliräk bolup gadyrdan talyplar.com umyza göwnûmdäki ýaly wagt aýryp bilemok. . . Ýöne bu gün gelip siz bilen bu senäni ýatlaýyn diýdim. Ýagny, bu gün (2 nji awgust.) Türkmeniñ bir watansöyiji ,gerçek ogly ,edebiýatçy-taryhçy alym Ahmet Bekmyradowuñ doglan güni. Ahmet aga ýashap ýörenliginde bu gün 62 sini doldurmalydy. . .

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir