Rim.Köçe Gozgalaň göteren, agaç naýza we çokmar taýaklar bilen ýaraglanan mähelle köçä girýä Birinji şäherli: - Heý halaýyk,dowam etmänkäk ýene meni diňläň. Hemme: -aýt,aýdyber Birinji şäherli: -beýle açlygy çekip ýaşandan,ölmäge taýýarmy siz? Hemme: -taýýar,taýýar Birinji şäherli: -halkyň iň nejis duşmany Kaý Marsiýlygny bilýäňizmi? Hemme: - Bilýäs,bilýäs Birinji şäherli: -biz ony öldürip,galla özümiz nyrh goýýas,sözümiz-sözmi? Hemme: -Söz nämä gerek,uzaltmaly. ony öldürýäs,Wessalam,hany ýörüň ...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir