admine gowy görünjek bolup açylan, hic bir nokady otury.tersotury hic bir yazga meñzemeýän.asla gozalmadyk meseleden,gaýtalap bolmajak mowzuk... Atageldikakadurdymyrat cagalar bagyna gatnaýaka bir gyz bilen hala$ypdyr.soñam ol mekdebe gidip täzesini tapypdyr.indi önkisini söýupdimi söýmändimi?$ony bilmeli. Aglamañ.saçyñzy ütmäñ.gowulyklaý.o gyzam bir oglan bilen agentda ýazshýamy$ eýýäm. Oho.galyp barýan eken.gaty uly.asla berilmedik bir sowalam bar. Oglan bilen gyz dost bolup bilermi? Onsañ,kakadurdymyratýazlybegmyrat da$ary ýurtda okaýanyna bilýänsiñiz?$o önki söýgulsinden nädip gutulmalylygy hakda maslahat soraýa (sizi söýgiotolog diýip e$dipdir!) $oñada elli altmy$ sanjak maslahat beräýseñiz? "Ýazylmadyk taýsyz sözler" atly kitabyñ 86 njy tomy!

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir