bir wideo gördûm,bir aýdymçy toýda : "ne jeset içre jan bar..."- diýip aýdyma zowladýa.arasynda."hoop..oynaaa" diýibem goýberýä... Mähellede tans edýä... "y$k ýüregimde gaýnap,ýandyrdy derdi meni." beh,yshk diýdi weli,söýgüdirdä.söýgi diýmegem näme hindi kinodaky ýaly,oglan bilen gyz... Oynamaly,tans etmeli... ...ýöne men edip bilemokda $ony.ýok.men gaharlanman bilemok.saçymy penjelemän bilemok.ahow adamzat.Magtymguly bu go$gyny ýazanda toýda tans döretmäge ýazdymy?oturyp,aglamaly dälmi bu go$guda! Merdan aga.senem,nä i$iñ,özüñi ýigrendirme-diýýäñ. Yok.bagy$la agam.aýtman bilemok.ýigrenen ýigrenip geçsin. Ýöne Magtymgulyny kiçeltmesinler.kemsitmesinler. Magtymguly bir ulama adam ki,ol yshk diýse söýgi,gyz pyza dû$ünibermeli däl hooow.jemagat. Magtymguly.sopuçylyk.tarykat ýoly hakda biraz oýlanyñ. $o ýokardaky aýdymy (ne jeset icre jan bar) Akysh Saparowam toýda aýdýadymaý?

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir