Abdullah ibn utba ibn masud rowaýat edýä ; " EBU SUFÝAN IBN HARB HABAR BERDIKI ,HIRAKL KUREÝŞ KERWENI ŞAMDA SÖWDA EDIP DURKA,ONUŇ HUZURUNA ADAM UGRATDY.OL WAGT RESULALLAH (EBU SUFÝAN WE) KUREÝŞ KÄFIRLERINE GARAŞÝADY.OLAR (KUREÝŞ KÄFIRLERI) ILIÝA (BEÝTULMUKADDESDE) WAGTLARY HIRAKIL HUZURUNA BARDYLAR. HITAKIL OLARY ÖZ MEJLISINE ÇAGYRDY.ONUŇ ÝANYNDA RUM ASYLZADALARY OTYRDY. OLAR BILEN BILE TERJIMEÇINI HEM ÇAGYRDYDA -"ÖZÜNI PYGAMBER DIÝÝÄN ADAMA GARYNDAŞLYK TAÝDAN HAÝSYŇYZ HAS ÝAKYN"- DIÝDI EBU SUFÝAN -"MEN OŇA HAS ÝAKYNRAK"-DIÝDI. HIRAKIL -"ONY WE ONUŇ ASHABLARYNY MAŇA ÝAKYNRAK ALYP GELIŇ"-DIÝDI. OLARY HIRAKILA ÝAKYN ÝERE ALYP GELDILER HIRAKIL TERJEMEÇÄ AÝTDY -OŇA (EBU SUFÝANA)AÝT.MEN ONDAN PYGAMBERI HAKDA SORAJAK BOLÝAN,EGER MAŇA ÝALAN SÖZLESELER,OŇA ÝALAN SÖZLEDIKLERI BOR. EBU SUFÝAN ŞEÝLE DIÝÝÄ: OL HIRAKIL MENDEN ILKI RESULALLAHYŇ ARAMYZDAKY DEREJESINI SORADY.MEN "OL BIZIŇ ARAMYZDA BELENT MERTEBE EÝESI "-DIÝDIM.HIRAKIL'ONDAN ÖŇ ŞU SÖZI (PYGAMBERLIK)SIZDEN HIÇ KIM AÝTMANDYMY' -DIÝIP SORADY.MEN 'YOK'-DIÝDIM.'OŇA EÝERÝÄNLER BAÝLARMY ÝA GARYP HALKMY'-DIÝDI.MEN 'GARYP HALK EÝERÝÄ'-DIÝDIM.'OLARYŇ SANY KÖPELÝÄMI ÝA AZALÝAMY'-DIÝDI.MEN 'KÖPELÝÄ'-DIÝDIM.'ONUŇ DININE GIRENLERDEN GAHARLANYP ÇYKYP GAÝDÝANY BARMY'-DIÝDI. MEN 'ÝOK'-DIÝDIM.' OL DINE DAWAT EDIP UGRAMAZDAN ÖŇ ONY ÝALANÇYLYKDA AÝPLAÝADYŇYZMY'-DIÝDI.MEN 'ÝOK'-DIÝDIM.'HYÝANAT EDÝÄDIMI'-DIÝDI.MEN 'ÝOK,BIRNÄÇE WAGTLRDAN BUÝAN ONUŇ NÄMELER BILEN MEŞGULLANANYNY HEM BILEMZOK'-DIÝENIMDE OL SÖZIMI KESIP,'OŇA GARŞY SÖWEŞDIŇIZMI'-DIÝIP SORADY.MEN'SÖWEŞDIK'-DIÝDI.'NÄHILI SÖEŞDIŇIZ'-DIÝDI.MEN 'ORTAÇA,KÄTE BIZ OLARA,KÄTE OLAR BIZE ŞIKES ÝETIRDI.KÄTE OLAR,KÄTE BIZ ÝEŇDIK '-DIÝDIM.HIRAKIL 'OL SIZE NÄME BUÝURÝA'-DIÝDI.MEN 'ÝEKETÄK ALLAHA YBADAT ETMEGI.OŇA ŞIRK ÝETIRMEZLIGI.HATDA ATALARMYZ ŞIRKE ÇAGYRSADA RET ETMEKLIGI,NAMAZ OKAMAKLYGY,HAKYKATÇY BOLMAGY,PÄKLIGI,REHIM ŞEPAGATLYLYGY BUÝURÝA '-DIÝDIM...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir