gyşyk-çaýşyk,büdür-südür. özüm ýaly betgelşik hemem gödek setirler. ...menä adam bolmadym goşgy bolmady olar...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
  1merdan 7 years ago
 • şuda "talyplarda agza diýýärlerle how" kim bolyp bilereý?:-))
  turkmenntug 7 years ago
 • Merdan aga,suratlar mende görnenokla ???
  1merdan 7 years ago
 • aý araplarda int gowy dälda, :-)), tm gelseň görersiň..
  menbet 7 years ago
 • haha sagja bol turkmentug yetirenine, gynandym((
  magnit 7 years ago
 • Afrika seretsen biz dagy sha yashayan ekenik
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Sagbol turkmentug aga yatladyp duryanyñyza. Merdan 2nji suratdakyñ sapa bolaymasyn birden?
  Ayyuzli 7 years ago


 • shkafymdaky bir yyllap geymedik koynegim ucin beren pulumy shu cagalara ugratsam, menem, belki adam bolardym...
  Ayyuzli 7 years ago
 • ozalam shu cagalaryng ajy durmushyndan suratlar goyyupdy, gynansak-da (dawaly mowzuk bolanson) banla'dy. rygsadynyz bilen, turkmentug beg, mowzugynyzdan peydalanjak yureklere seslenmek ucin!
  Ayyuzli 7 years ago


 • olar aç,
  olar gallaç,
  olar mätaç,
  olar yalanaç,
  olar näalaç.

  men-mes!!!
  men-pes!!!
  men-näkes!!!

  lukmantm 7 years ago
 • Merdan 2nji suratdakyñ sapabolaymasyn birden?
  Bayramsoltan |
  ,
  hol eli goshly gidip baryanam senmi bayramsoltan ?! :-):-):-):-):-)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Öziñe jogap bersene lukman. Temadan chykmaly özem.
  sahett 7 years ago
 • türkmentug aga dogry aýdýañ...
  andrey 7 years ago
 • wah wahey Allajan yardam etsin biz,gadyrbilmez , isrip edyas hemme zatda ,Kur'anda bir ayat bar ,,emlaklernizde mahrum bolanlan we sayyllan haky bardyr ,, zariyat suresi 19 ayat, yagny bay adamlan zekat bermesi ,yagdayyn gowy bolsa sadaka bermek kosenyane
  pida 7 years ago
 • nadip bulara komek etse bolarka?
  Ayyuzli 7 years ago
 • pida, salam, menem gyzyklanypdym shu mesele bilen, "gyzyl Yarymay" jemgyyetine berip bolyar diydiler artan-süyşeniňi...
  lukmantm 7 years ago
 • Öziñe jogap bersene lukman. Temadan chykmaly özem.
  Bayramsoltan
  .
  Näme indi oyun etmek bolanokmy ????
  Elmydama shular yaly bolgyn !!!!!
  Onsanam temadan sen cykyp bashladyn mendalde
  turkmenntug 7 years ago
 • rygsadynyz bilen, turkmentug beg, mowzugynyzdan peydalanjak

  Ayyuzli


  peýdalan,peýdalan ...
  Agent007 7 years ago
 • Lukman bayramsoltan 2nizem akylly bolun.oyun yadyna dushyami shu zatlary gorup
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Maña nähili bolmalydygyny öwretme agent bu 1, menden oyun diyen söz chykanok bu 2.
  Lukman, gyz diymeli söz bar, diymeli däl söz bar. Shu wagta chenli bilmeyän bolsañ, muña men günäkär däl. Bashga soragyñ bolsa-da agentde chözlüshäyeris. (Nokat)
  Agent007 7 years ago
 • Cagajyk ozune namekam diya oytyan
  Kamilligetarap 7 years ago
 • dil bilen gala alyp bolýan
  bolsady....
  1merdan | 2012-10-01
  13:18:06
  .
  ... Dogry...
  'Aydylmadyk soz yok, edilmedik ish bar' . *(oz pahim'im)
  Yzganttm 7 years ago
 • Bolsada suw içip bilýän Hudaýa $ükür!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri