Aýtdym goýdumsalam doganlar.sag aman oturanmysyñyz?
"-$ükür" diýäñizmi,tüweleme,tüweleme,$ükür edip ýa$aýanlar barlygna $ükür ...

Ýa$aýas.ýaradanyñ bize beren günlerine närazy bolmany.
çün ki,bu bir synag dünýä,mundaky kynçylyklar synagyñ sowallary ýaly,biziñ gazanjak netijämizi,barjak ýerimizi kesgitlemekde uly r...

Dowamy »

1398 29
Köneler, 8 years ago


NowRuz gutly bolsungelse nowruz äleme,
reñ kylar jahan peýda,
ebrler awaz urup,
dag kylar duman peýda.
Bijanlar jana girip,
ederler dahan peýda,
görmedigiñ giýalar,
gögerip rowan peýda.
Aýdarlar haýwanatga,
hem sudy-zyýan peýda.
Ýer ýüzûne ýaýylyp,
ýörirler nahan peýda<...

Dowamy »

1210 9
Köneler, 8 years ago


Ferdöwsi

ýene bir agyryly mowzuk.


Ferdöwsi (ýa da firdöwsi) we onuñ "$anama" eseri hakynda! Kim näme diýýä.ferdöwsi we eseri hakda kim näme diýýä?

Men ücinä nähilidir bir yakymsyzlyk bar $u "$anamada"...(goh galmagala däl,edebiyat we taryhdan gyzyklyja ceki$melere gara$ýan,doganlarym!)

Dowamy »

1974 18
Köneler, 8 years ago


DÖWLETALYNYÑ
Salam ,gowumy hal ahwallar...

Arada ,teswir okap,aýlanyp ýörkäm, bir iki ýerde .Pyragynyñ "döwletalynyñ" diýen go$gusy hakyndaky pikirlere du$dum.
Ýagny,"döwletalynyñ" atly go$gy osmanly TÜRKMEN döwletine bagy$lanyp ýazylan go$gy ýaly görkezipdirler.
Aslynda bolsa bu go$gy wasp däl,belkide...

Dowamy »

3753 113
Köneler, 8 years ago


MAGTYMGULY.
"magtymguly meniñ hem $ahyrym,onuñ dili meniñ hem dilim...men Magtymgulydan köp zatlar öwrenýän,ol meniñem ussadym.ýöne onuñ öwreden ullakan zadyny has nygtasym gelýär:ol ,öz halkyñ (azatlygy) üçin göre$mek..."

nazym hikmet.


Magtymguly hakynda da$ary ýurtlularyñ pikirleri,sözleri,i$l...

Dowamy »

2591 35
Köneler, 8 years ago


TARYH...

...

TÛRKMENLER bilen Gypjaklar tarapyndan döredilen Horezm$alar döwleti 13 nji ýüz ýylyñ ba$larynda (1912m) cingiz hanyñ agyr hüjûmine sezewar bolýar.bu agyr hûjümiñ öñünde durup ýurdy goramalymy ýa da gol galdyryp boýun egmelimi?diýen soragyñ ýüze çykmagy bilen agzalalygam ýüze çykýa.gypjaklar.Muhammet $anyñ ejesi turkan hatynyñ sy...

Dowamy »

780 10
Köneler, 8 years ago


ýazgynyñ ady:

salam doganlarym.


her kim bilýä,syla$ykly.adamkärçilikli,yum$ak sözli bolmak gowy zat.(ýa da $eý diýilýä).

Ho$ gelersiñ,Hudaýada ile-de,
ho$ sözleri aýdyñ,birek birege...

Diýýärä. beýik Saparmyrat Türkmenba$y.

Mesele çözülen,gowy zatlary etmeli.gowy adam bolýañ.hemmes...

Dowamy »

854 17
Köneler, 8 years ago


...nur

bir gün Ymam Japar otyrdy.çorular bir tabak a$y alyp gelýädiler.ony tötänden ymamyñ ba$yna dökdüler.donlary bula$dy.ymamyõ gahary geldi.urmak üçin ýerinden turdy.
Cory aýtdy:
-Hudaýtagalanyñ amalyny haýr et!
Ymam Japar aýtdy:
-Hudaýtagala näme amaly haýyr etmeli?-diýdi.
Çory aýtdy:
-Hudaýtagala Qurand...

Dowamy »

617 4
Köneler, 8 years ago


TÛRKMENIÑ

salam doganlar.

...bir zat hakda pikir soraýjakdym.
Her kime belli zat, me$hur $ahyrlaryñ adyndan eser ýazan go$guçular hemi$e bolupdyr.
Ýa da ol $ahyryñ go$gusy beýlekiñ adyna gecip giden ýerlerem yok däl.
(meselem "dagy bä$" "bolanda bardyr" $eýdaýymy ýa Magtymguly?)

käbir $ahyrlaryñ,mesel...

Dowamy »

4062 122
Köneler, 8 years ago


Nur...

möminleriñ emiri Alydan ( ondan Alla razy bolsun) $eýle rowaýat edipdirler:

-men bir gün Resul Hudanyñ ga$yna baryp gördüm.Resuly Huda aglap oturan eken,$ol wagtda men:
-ýa Resul Huda,näme üçin ýyglar siz?-diyip soradym.
Resul Huda:
-ýa Aly,Magraja baramda köp zatlary gördüm we men $olar ýadyma dü$üp ýyglaýar...

Dowamy »

1269 10
Köneler, 8 years ago


ýene Omar haýýam hakda.Söz Omar Haýýam hakynda,
Bu beýik alym hakynda ,öñem diýilen zat az däl,dogrusy,her kim isläninem diýip ýör...
Ýöne yslam dünýämiziñ bu alymynyñ bitiren i$leri,bir iki sany adyna ýöñkelen rubagy bilen unudylmagy ,haklymyka?

Dowamy »

1648 25
Köneler, 8 years ago


Sa'diý $erazy

Sa'di $erazynyñ "Gülistan" eserinden hekaýa(t)lar.


Hekaýat;

Bir soltanyñ üç ogly bardy.ikisi uzyn boýly,syrdamly,görmegeýdi,biri, gysga boýly,bigörkdi.
Bir gün soltan gysga boýly ogluna kemsidiji göz bilen seretdi.
Ogul muny duýdy we parasat bilen aýtdy,
-"uzyn boýly akmakdan,gysga boýly a...

Dowamy »

971 24
Köneler, 8 years ago


Sowal-

1): eger size özüñizdäki 3 häsiýeti rugsat berseler,haýsylary saýlardyñyz?

Meselem ,men

1-görüplik
2-men menlik
3-nebsijeñlik

-diýerdim...


2): eger size öz häsiýetlerñizden 3 sanysyny güýclendirmäge rugsat berseler,haýsylary saýlardyñyz?

Meselem me...

Dowamy »

633 3
Köneler, 8 years ago


Söhbetde$lik

bir ýa$y uly ýakyn dostum bardy.maslahat,nesihatyny gysganmazdy...


Ynsaply bolgun diýip,kään ündärdi...


"3 kanuna boýun eggin"
-diýerdi,


1-$erigata.

2-döwlet kanunlarna

3-YNSABYÑA....düýn i$den irräk gaýtdym...

Dowamy »

973 19
Köneler, 8 years ago


...TARYH...

Zakaspi Oblastynyñ döredilmegi, Türkmenleriñ täze düzgündäki hal-ýagdaýy 1881-nji ýylyñ 12-nji ýanvarynda Gökdepe galasy basylyp alnandan 5 aý soñra şol ýlyñ 18-nji maýynda Türkmen toparagynyñ Orsýete emperýasyýana birikdirilmegi barasyndaky rus patyşasynyñ permany jar ediýär:


«Biziñ goşun...

Dowamy »

1502 30
Köneler, 8 years ago


TÜRKMEN...
...özümi özümden aýyrma ,ALLAH.
Milletden,dilimden,dinden aýyrma,ALLAH.
döwük küýzede suw,ýarty nan nygmat maña,
özgäñ saçagyndan,DOÝURMA,ALLAH...

Dowamy »

1748 67
Köneler, 8 years ago


$agalyñ oýlanmasy(adalat)

Alagarañky.bu güýçlileriñ arlap höküm sürýän,güýçsüzleriñ bolsa myrlapjyk,höküme eýerýän,ýöne näçe adalatsyzam bolsa terk etmäge gyýylmaýan bu gadyrdan,ýowuz,mylaýym,gorkunç,gözel...bulam bujar jeññeliñ arlamalar uzagrakdan e$dilýän bir künjeginde aç $agal señkildäp gelýä...

...depesinde he$elle kakyp.$adyýansyraýan gu$lañ sesem oñ...

Dowamy »

860 14
Köneler, 8 years ago


10.11.2011. Taryhda bu gün

salam dostlar doganlar.sag aman oturanmysyñyz...
Gysgasy.saýtymyzda dovamly,köp ýerde köp okalýan,ûns çekýän movzuk, "taryhda bu gün"i janlandyrmak hakda pikir etdim.özümä kän maglumat toplaryn diyip bilmerin.yöne movzuga $o sene dogrusyndaky maglumatyñ,her agzamyz ýekejesini ýazsada agramly.gaty gyzykly maglumatlara doly movzuk boljaklygna...

Dowamy »

962 17
Köneler, 8 years ago


MOVZUK NÄME HAKDA???

salam adamlar!$u ýere gelip $u ýazgyny okaýañyz!diýmek ýagdaýdan nalamak ýok!bolýa,dovamy:adamlar.talyplar.com agzalary!agras movzuklaram gatybir kän açylanok veli.açylan agyramlyja movzuklary ýeñille$dirmän(movzuga degi$li bolmadyk ýerlikli ýerliksiz degi$meler sokman),tersine,ýeñles movzuklara agram berjek bolaly!köp movzuklarda tesvirler sany kö...

Dowamy »

1226 27
Köneler, 8 years ago


GURBAN BAÝRAMY

salam dostlar,doganlar.sizi,ma$galañyzy ve dostlaryñyzy mûbärek Gurban baýramy bilen gutlaýan.gurban edilen mallar ve edilen doga-dilegler allah dergähinde kabul bolsun!!!

Dowamy »

706 6
Köneler, 8 years ago


Yekeje minut.dost,saklansana...

Salam dostlar.doganlar!
yevropada okayan oglanlar,ve beyleki oglanlar,sizden talyplar.com çäklerindäki yazgy ve tesvirleriñizde hapa sözleri,siz hapa diyip hasaplamayanam bolsañyz +18 hakdaky gürrüñleri,jynsy gatnashyklar baradaky degishmeleri...ve shuña meñzesh,ata-babalarymyzyñ köpçülik yerde agzamadyk zatlarny dile,galama getirmeden sak...

Dowamy »

1042 19
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com

talyplar.com

Dowamy »

869 8
Köneler, 8 years ago


HYÝALLAR UZYN

...parahoruñ hanasynda harasat,tupan bolsam,
Pessay shemal bolup yelpesem,argyn dayhanyñ ýüzün.
Il emlägne giren doñzuñ ayagna gapan bolsam,
Tûpeñ bolsam.ok bolsa,yza gaytmasa sözüm.


Hurma ekjek,men iymesem,iysin oglum-agtygym,
Jana gelse,gök cykarsa,sho meñ hasyl aldygym.
Peykam bolsam ke...

Dowamy »

1423 14
Köneler, 8 years ago


BÄHBIT DOSTUMYZ!

$u gün Bähbit dostumyzyñ doglan güni...

Dowamy »

1231 29
Köneler, 8 years ago


T Ü R K M E N dili!!!

salam dostlar.doganlar.kim nähili pikir edyä? T Ü R K M E N halkym haçan öz ene diline özge bir dili go$up-garman,ene dilinde,arassa gürlär???

Dowamy »

1636 38
Köneler, 8 years ago