TÛRKMENI adam etjek bolanlañ hemmesi ýanyp bi$ip geçendir.men neneñ olaryñ agysyny aglamaýyn?!TOGRUL BEG,ÇAGRY BEG.ALP ARSLAN,SOLTAN SANJAR,SOLTAN JELALETDIN,NESIMI,BURHANETDIN SIWASLY,MAGTYMGULY,GAÝGYSYZ ... ýaly läheñleriñ ýanynda men kim?!men ýöne bir san,belki de bir gury san...ýöne men bir topar nadanyñ öz gecmi$ine neneñsi ýamanlyk hyjuwy bilen dûw dûw topuly$yny gördûm.gözlerim görmeze ýolugan bolsa mundan gowy bolardy! Özüni goramaga ukyply milletiñ icinden beýle adamlar cykarmy eýsem?bu halk özüne Tañrynyñ beren baýlygna da eýe cykyp biljege meñzänak... ...munyñ iñ uly betbagtlygy bir birine ynanmazlygydyr.göcmeligne janyñy ýakjakmy ýa hepbesiz zeýreñjeñligne? Gepletseñ arly namyslydyr.emma bu diñe indiwid derejedäki zat.$ahsyýet ýa millet derejesinde däl!bir söz ücin biri biriniñ damagny çaljakdandyr.emma,birigip milletiñ ar namsyny goramaly diýilse duran ýeridir. ...TÛRKMENE il deñine ýet diýme,kölegede erteki otaryp ýat diý. TÜRKMEN akmagyna han diýer.akyllysyny akmaksyradar,danasynyñ cetine deger,äsgermez,aýdan zadynyñ dûýbüne ýetip bilmän,gar$ysyndan tutar. Munyñ kimin ... millet ýokdur.kä$gä munyñ ücin janyñy ýakanyña degmesedi... -diýip.Ak Welsapar.özüniñ " mülli tahyryñ Hudaýlydy"-atly romanynda ýazýa ("gûndelikden okaýa"p)

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir