Omar Haýýamyňkymy ýa-da...

Hormatly agzalar we myhmanlar! Omar Haýýamy tanamaýan az bolsa gerek. Onuň özboluşly şygyr kyssalaryny hem okap görensiňiz. Omar Haýýamyň käbir setirleri barada şu günki günlerimizde hem käbir jedeller, pikir ylalaşmazlyklary dowam edýär. Ol ýene-de dowam etjege meňzeýär. Geliň, bu jedelli tema barada öz pikirdir, garaýyşlarymyzy bileliň. Belki baş...

Dowamy »

10202 179
Köneler, 12 years ago


Ependiniň şorta sözlerinden bölekler.

Ependi mekdepde öz
mollasyna çylşyrymly
söwallar berýän eken.
Molla olaryň birnäçesine
jogap berip bilmeýär
eken.onsoň mollanyň
gahary gelip:
_ Sen öz bilimiňi masamlan
bolma , köplenç halatlarda
çaga wagty akylly
bolýanlar , ulalanlaryndan
soň diri samsyk
bolýandyr...

Dowamy »

1598 8
Köneler, 12 years ago


Öý siňegi
(latynça – Musca
domestica, iňlisçe –
housefly, rusça –
комнатная муха)
Hakyky siňekler
maşgalasyna degişli mör-
möjek. Bedeniniň
uzynlygy 6—8 mm. Öý
siňeginiň 2 formasy (kiçi
görnüşi) bar. Birmeňzeş
formasy (M.d. domestica)
bütin ýer şarynyň aram

Dowamy »

1892 13
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (10-njy bap)

. Süleýmanyň pähimleri:
Akylly ogul atasyna
şatlykdyr, akmak ogul
enesine gaýgydyr.
2. Ýaramazlyk bilen
gazanylan baýlygyň
peýdasy ýokdur, dogrulyk
bolsa ölümden halas
edýändir.
3. Reb dogruçyly aç
goýýan däldir, ýöne
ýaramazlaryň arzuwyny ret
edýändir.
4. Ýa...

Dowamy »

1223 2
Köneler, 12 years ago


Konfusiýniň pähimlerinden

* Näme gözleýändigini bilmeýän adam, tapanynda-da, onuň nämedigine düşünmez.

* Ähli zadyň gözelligi bardyr, ýöne, muny her kim görüp bilýän däldir.

* Garaňka nägile bolma-da, birje şem ýak!

* Gapyňyzyň öňüni arassalaman, goňşyňyzyň üçegindäki gara şikaýat etmäň!

* Oýlanman öwrenmek peýdasy...

Dowamy »

1673 8
Köneler, 12 years ago


Eje jan, meni halas et!Eje, meni öldürip,
sen meni ýatdan
çykararyn öýdýärmiň?

Belki-de sen, menden hem has
garaşylan, has gerek çagalaryň bolar diýip pikir edýänsiň? Eje, meniň olardan nämäm kem?
Eje, sen meniň
gözlerimiň nähilidigini bilmän, meniň geljekki doganlarymyň gözüne nädip seretjek?

Dowamy »

1844 7
Köneler, 12 years ago


Galar bu dünýä.

Hoş gal imdi, ýar-u-dostlar, ýaranlar,
guwanma, hemmeden galar, bu dünýä.
Tapmadylar çäre öten weliler,
barçanyň başyna ýeter bu dünýä.


Birewni şa eder, berer köp rowaç,
bir niçeler ýyglar, bir pula mätäç.
Kimler çäre tapmaz, öter näalaç,
her kime ýüz elem goýar bu dünýä.

Dowamy »

1346 3
Köneler, 12 years ago


Final

Bir däli doktoryň ýanyna barýar.

Doktor: näme arzyň bar,
aýdyber!?

Däli: doktor meň
krowadymyň aşagynda näçe gün bäri syçanlar
futbol oýnaýarlar, gije ýatyp bilemokda hiç, näme etjegimem bilemok indi!?

Doktor: men saňa derman ýazyp bereýin, şony şu gün agşam içersiň, ne syçan bolar n...

Dowamy »

1549 8
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (9-njy bap)

1. Danalyk özüne jaý
gurdy, onuň ýedi sütünini
ýondy.
2. Gurbanlyk soýdy,
şerabyny häzirläp, saçagyny
ýazdy.
3. Kenizlerini ýollap, şäheriň
belent ýerinden jar
çekdiler:
4. "Kim nadan bolsa, bärik
sowulsyn!". Kemakyla bolsa
şeýle diýýär:
5. "Gel, meniň nanymdan iý.<...

Dowamy »

1295 2
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (8-nji bap)

1. Danalyk çagyrmaýarmy
eýsem? Belent jar çekýän
düşünje dälmidir?
2. Ol ýol ýakasyndaky
belentligiň üstünde,
ýodalaryň çatrygynda
durýar.
3. Ol şäher derwezeleriniň
agzynda, girelgeleriň
öňünde durup jar çekýär:
4. "Eý, adamlar, men sizi
çagyrýaryn, çagyryşymy
ynsa...

Dowamy »

1160 1
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (7-nji bap)1. Oglum, meniň sözlerimi
sakla, buýruklarymy
unutma.
2. Buýruklarymy sakla,
şonda ýaşarsyň, öwütlerimi
gözüň göreji ýaly aýa.
3. Olary barmaklaryňa dak,
ýüregiň gatyna ýazyp goý.
4-5. Özüňi zynahor aýaldan
saklar ýaly, süýji dilli başga
aýaldan gorar ýaly,
...

Dowamy »

2991 506
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (6-njy bap)

1. Oglum, karz aljaga kepil
geçip, oňa derek el beren
bolsaň,
2. Öz diliňden duzaga
düşensiň, öz sözleriň bilen
tutulansyň.
3. Ondan halas bolmak üçin
şeýle etmeli, oglum.
Ýakynyň penjesine
düşeniňe görä, bar-da
onuň öňünde özüňi kiçelt.
Ýalbar.
4. Gözüňe uky berme,...

Dowamy »

1692 1
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (5-nji bap).

1-2. Oglum, akyllylygy
gorar ýaly, dodagyň bilimi
gorar ýaly, meniň
danalygyma üns ber;
düşünjäme gulak as.
3. Çünki bozuk aýalyň
dodagyndan bal
damýandyr, sözleri ýagdan
ýumşakdyr.
4. Emma soňunda ýowşan
ýaly ajydyr, ikiýüzli gylyç
ýaly ýitidir.
5. Onuň aýaklary öl...

Dowamy »

1265 1
Köneler, 12 years ago


Gury burun dykylmasy.

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar! Soňky döwürlerde klimatyň ýa-da klimatdaky käbir şertleriň üýtgemegi we başga-da dürli sebäplere görä adamlaryň arasynda gury burun dykylmasy keseli ýüze çykyp başlady. Bu kesel geçen asyra garanymyzda häzirki döwürde has ýaýbaňlanmaga başlady. Burundaky suwuklyk ýitýär we burun boşlugy guraýar. Adamda dem...

Dowamy »

3202 18
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (4-nji bap)

1. Ogullarym, diňläň
ataňyzyň öwüt terbiýelerini,
düşünje almak üçin gulak
asyň.
2. Çünki size gowy bilim
berýärin, meniň
öwüdimden ýüz öwürmäň.
3. Menem atamyň perzendi
boldum, enemiň eý görýän
ýalňyzydym.
4. Atam maňa şeýle
öwretdi:
"Sözlerimi ýüregiňe bagla.

Dowamy »

1257 2
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (3-nji bap)

1. Oglum, unutma
öwredenlerimi,
buýruklarymy kalbyňda
sakla.
2. Çünki olar ömrüň
ýyllaryny uzaldar,
abadanlygyňy köpelder.
3. Wepaly söýgiňi terk
etme. Bagla olary boýnuňa.
Ýüregiň gatyna ýazyp goý.
4. Şonda sen Hudaýyň hem
adamlaryň nazarynda
merhemet we abraý

Dowamy »

1214 2
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (2-nji bap)

1. Oglum, meniň sözümi
kabul edip, buýrugymy
kalbyňda saklasaň,
2. danalyga gulak asyp,
düşünjä ýüregiňi berseň,
3. hawa, paýhasy çagyrsaň,
düşünjä ýalbarsaň,
4. ony kümüş ýaly
gözleseň, hazyna dek
agtarsaň,
5. şonda Rebden
gorkmaklyga akyl ýetirip,
Hudaýy tanamagy<...

Dowamy »

1252 0
Köneler, 12 years ago


Süleýman pygamberiň pähimleri. (1-nji bap)1. Ysraýyl patyşasy, Dawut
ogly Süleýmanyň pähimleri:
2. Bu pähimler danalygy we
öwüt-nesihaty bilmek,
paýhasly sözleriň manysyna
düşünmek üçindir.
3. Parasatly hem-de
dogruçyl bolmak, adyllyk
we deňlik, öwüt-nesihaty
özleşdirmek,
4. Sadalara paýhas, ýaşlara

Dowamy »

1992 51
Köneler, 12 years ago


Az benzin – Uzak ýol
Polşada diňe 1 litr benzin bilen 659 kilometr ýol geçip bilýän täze awtoulag görnüşi öndürildi.
“RIA Nowosti”
agentliginiň habar bermegine görä, Warşawa uniwersitetiniň
okuwçylary tarapyndan
öndürilen we “Eco-car” ady berlen awtoulag beýleki
awtoulaglara garanyňda iň az
ýangyç bilen...

Dowamy »

1489 17
Köneler, 12 years ago


AÝALLARA ZULUM EDILMEKLIK

Aýallara zulum edilmeklik – global
meseleleriň biri.
1999-njy ýylda Birleşen milletler guramasynyň (BMG) Baş Assambleýasy noýabr aýynyň 25-ni aýallara zulum edilmegi düýbünden ýok edilmegiň Halkara güni diýip yglan etdi.Bu aýallaryň
hukuklarynyň
bozulýandygyna
jemgyýetçiligiň ünsün...

Dowamy »

1804 10
Köneler, 12 years ago


Tmhits.com

Salam yň hormatly agzalary. Siziň köpüňiziň bilşiňiz ýaly tmhits.com saýtynda her dürli türkmen aýdym-sazlary ýerleşdirilipdir. Bu gowy zat, men hem bu saýta agza boldum. Ýöne näme, birinji gezek giremsoňum asmandan düşen ýaly bolup durun-da :-) men bu ýerden aýdym alaryn öýdüp begenip başladym welin, begenjim uzaga çekmedi. Hälden bäri iş edindim,...

Dowamy »

1987 20
Köneler, 12 years ago


Jüneýit han: taryhy hakykat we faktlar.

Salam gadyrly doganlar! Ýagdaýlaryňyz gowudyr diýip umyt edýärin! Halkymyz tarapyndan giňden tanalýan we ady taryha siňip giden belli şahs barada tapyp okanjalarymy, bu gün siziň bilen hem paýlaşaýyn diýdim. Bu barada her kim öz bilýänjelerini ýa-da pikirlerini aýdybermelidirler. Uzagrakdyr welin gyzyklydyr.Jüneýit h...

Dowamy »

2331 21
Köneler, 12 years ago


Aýdan Ýere elektrik akymy alynjak.
ýakynda Ýaponiýa­
nyň “Shimizu Corporation”
gurluşyk şereketiniň saý­
tynda berlen habarda,
eger-de, goldaw bolsa, öz­
leriniň Aýy Gün elektrik
bekedine öwürmek isle­
ýändiklerini hem-de bu tas­
lamanyň doly taýýardygy
aýdyldy.
Bu taslama laýyklykda,

Dowamy »

1453 13
Köneler, 12 years ago


Gadymy Merw şäheriniň taryhy.
Merw (Farsi dilinden:
ﻣﺮﻭ) – (Marguş,
Merw,Marruh, Merwan)
häzirkiMary şäheriniñ ady,
Fars dilinde häzir hem
şeýle ulanylýar.
Türküstanyñ (Merkezi
Aziýanyñ) iñ gadymy
şäheri bolup häzirki
Baýramaly şäheriniñ
ýanynda ýerleşendir.
“Mary”, “Merw” atla...

Dowamy »

3424 49
Köneler, 12 years ago


Kompýuter wiruslary nähili zatka?siz gündelik
habar beriş serişdelerinde
häli-şindi ol ýa-da beýleki
bir kompýuter wiruslary,
olaryň ýetirýän
zyýanlarynyň möçberleri
barada maglumatlara
gabat gelýänsiňiz.
Kompýuter bilen iş
salyşýan adamlaryň
hemmesi diýen ýaly öz
ömürlerinde iň bolmanda<...

Dowamy »

2373 31
Köneler, 12 years ago