* Näme gözleýändigini bilmeýän adam, tapanynda-da, onuň nämedigine düşünmez. * Ähli zadyň gözelligi bardyr, ýöne, muny her kim görüp bilýän däldir. * Garaňka nägile bolma-da, birje şem ýak! * Gapyňyzyň öňüni arassalaman, goňşyňyzyň üçegindäki gara şikaýat etmäň! * Oýlanman öwrenmek peýdasyzdyr, öwrenmän oýlanmak howpludyr. * Alkyşy sessiz-üýnsüz kabul eden adam, alkyşa laýyk adamdyr. * Bir adam ýalňyşlyklaryny bilibem düzetmeýän bolsa, diýmek, olara öwrenişendir. * Beýik adam özüne akyl ýetirjek bolar, pes adam özgelere. * Bilmek adamy şübheden, ýagşylyk yzadan, kesgitlilik gorkudan halas eder. * Sypjyrylan almaz sypjyrylmadyk daşdan has gowudyr. * Gowy adam owadan gürleýän adam däl-de, aýdýanyny amal edýän ýa-da amal edip biljegini aýdýan adamdyr.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
    YaSwami 8 years ago
  • Awtor şutkudyr, gaty gormegin, duşünşüme görä ýazdym :)
    idealman92 8 years ago
  • yaswami,beynini tersine ishletmegi basharyan sen
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri