Hormatly agzalar we myhmanlar! Omar Haýýamy tanamaýan az bolsa gerek. Onuň özboluşly şygyr kyssalaryny hem okap görensiňiz. Omar Haýýamyň käbir setirleri barada şu günki günlerimizde hem käbir jedeller, pikir ylalaşmazlyklary dowam edýär. Ol ýene-de dowam etjege meňzeýär. Geliň, bu jedelli tema barada öz pikirdir, garaýyşlarymyzy bileliň. Belki başgalara bildirmek hökmanam däldir, munuň üçin dawa gözlemek hem gerekli, peýdaly däldir. Men hem bu barada dawa ýa-da jedel gözlämok. Gowusy ol setirleri öň okanam, okamadygam bolsak häzir aşakda goýaýyn. Käbirleriňiz ol setirleriň "Omar Haýýamyňky däl" diýip pikir etmegiňiz ýa-da aýtmagyňyz mümkin. Seniň ýa-da meniň beýle diýip subutsyz pikir etmegimiz asla ýeterlik däldir. Beýle diýmezligiň we onuň bilen subut edilmesiz doly ylalaşmagyň hem ýeterlik däldigi barada hem aýdyp biljek.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
  maloyjan 8 years ago
 • meň pikirimçe talyplar kom-uň adyny uytgetmeli yslam kom, ya-da türkmen kom, ya bolmasa-da medrese kom, ...edip
  nahili adamay siz ola bizin dinimizin ustunden guljek bolya sizem bashga zat diyyaniz bir azajyk pikir edinsene, tanaman etman bir zat diyyanizlay
  nlo 8 years ago
 • hakyky musulmansyn sen dogrymy mana şu soraga jogap ber okayan dogalaryn hemmesinin manysyny bilyanmi.yada agzyna şu wagta çenli düzüminde spirt bolan içgini içdinmi.her kim pyyan yagdayda her zat diyer munun bilen seni günakarlemok ya da başgalary goldamok .yöne menin bir zada gaharym gelyar. özünizi hakyky musulman diyyanniz .yöne musulmanlaryn etmeli kanunlaryna doly boyun egenzon .jensi şortyk geyyansin dogry dalmi .ya bolsa bir owadan gyz görseniz way bilat munyn owadanlygyny diyip seredip duryansynyz.in barkisi ine şu yerde bir möminin göwnüne degdin .hakyky musulman şeyle iş edermi?özi sen naçe yaşyndasyn?
  URGENCLI 8 years ago
 • Onarsana arak icip oturma,
  icaysenem ile zyyan yetirme,
  shukur etda bir dowumjik nan bilen,
  gazanynda gaynap dursa batyrma.
  wulkan | 2012-02-28 05:34:59
  Wulkan dost, bu bir bent goshgyn yokarda mysal getirlenlerden 100 milliardlarcha manyly hemem peydaly. Sagbol, yurejigim bola.
  mirasymyz | 2012-02-28 05:41:28


  WULKANYŇ ŞOL DORT SETIRI BEYIK OMAR HAYYAMYŇ ÇEPERÇILIK HEM MANY TAYDAN DEŇI-TAÝY AZ BOLAN, MÜŇÝYLLYKLARYŇ SYNAGYNDAN GEÇEN RUBAGYLARYNDAN 100 000 OOO OOO ESSE MANYLY EKEN.
  BU REKORD NETIJÄNI MIRAS YGLAN EDYÄR.
  nlo 8 years ago
 • din barada aydanda bolsa çala bir zat öwrenip ylgap yörman. mukaddes zat din yöne ilki bilen bizin türkmen medeniyetimiz bolmaly .türkmen düşünjamiz bolmaly.dostluk bolmaly .
  mirasymyz 8 years ago
 • Menden Muhammede ýetiriñ salam,
  Hormat bilen soñra aýdyñ bir kelam!
  –Turşy çaly halal edip şerigat,
  neçün gyzyl meýi edipdir haram?

  Meniñ tarapymdan Haýýama salam,
  Soñra aýdyñ: “ham ekeniñ eý, Haýýam,
  Men haçan aýtdym meý haram diýip?
  Akylla halaldyr, akmaga haram”.

  ýalňyşmasam, aşaky setirde Omar Haýýam Muhammedi gepledýär öýdýän.
  Adgjmptw | 2012-02-28 01:45:57

  NLO! Dine düşünýän bolsaň şu ýokarky goýanym hakda pikiriňi aýdaýsaň.
  ependi 8 years ago
 • meň pikirimçe talyplar kom-uň adyny uytgetmeli yslam kom, ya-da türkmen kom, ya bolmasa-da medrese kom, ...edip
  ilki hemme zadyn anygyna yetip diysen gowy bolardy
  Miskin 8 years ago
 • Sen bize birtopar betgümanlyk edipsiň, yöne bizde Musulmançylykda betguman bolmak dogry däl.sen bu ylymyň we pikirleriň bilen gowy palçy-ha bolup bilersiň, ýöne duýdurýan palçy-ýalançy bolýandyr we bu iş günädir.
  ependi 8 years ago
 • hakyky musulmansyn sen dogrymy mana şu soraga jogap ber okayan dogalaryn hemmesinin manysyny bilyanmi.yada agzyna şu wagta çenli düzüminde spirt bolan içgini içdinmi.her kim pyyan yagdayda her zat diyer munun bilen seni günakarlemok ya da başgalary goldamok .yöne menin bir zada gaharym gelyar. özünizi hakyky musulman diyyanniz .yöne musulmanlaryn etmeli kanunlaryna doly boyun egenzon .jensi şortyk geyyansin dogry dalmi .ya bolsa bir owadan gyz görseniz way bilat munyn owadanlygyny diyip seredip duryansynyz.in barkisi ine şu yerde bir möminin göwnüne degdin .hakyky musulman şeyle iş edermi?özi sen naçe yaşyndasyn?
  nlo | 2012-02-28 11:41:12
  akyllysyramasana gayrat et
  Miskin 8 years ago
 • WULKANYŇ ŞOL DORT SETIRI BEYIK OMAR HAYYAMYŇ ÇEPERÇILIK HEM MANY TAYDAN DEŇI-TAÝY AZ BOLAN, MÜŇÝYLLYKLARYŇ SYNAGYNDAN GEÇEN RUBAGYLARYNDAN 100 000 OOO OOO ESSE MANYLY EKEN.
  BU REKORD NETIJÄNI MIRAS YGLAN EDYÄR.
  URGENCLI | 2012-02-28 11:47:13  Howwa =urgençli= wulkana beren bahaň 100000000000000... ýene az bolýar, sebäbi ol ne şerigata ne-de Pygambermize (s.a.w) dil uzadýar.
  mirasymyz 8 years ago
 • Şu talyplar.com-da mensylabyň açan temalaram barlaý. Şoňa garşy çykan ýoga. Öz dinlerini 52 wagyz etsinler biziň işimiz ýok, ýöne biziň mukaddesliklerimize Pygamberimiz s.a.w., Kurany -Kerim, ýa-da Haç ýaly ybadatlarymyz teýeneli sözüni aýtjak bolsa jogabynam bereris.
  Elbetde meň agzan mukaddesliklem adgjmptw-dan başgada käbir agzalar üçinem mukaddeslik däl ýala görünýär.
  URGENCLI 8 years ago
 • PELEK SYRYN NE SEN AŇARSYŇ NE MEN
  BIL DIYSELER NE SEN DANASYŇ NE MEN
  BIZ JEDEL GURYARYS DUWLANYP PERDÄ
  PERDE DÜŞER NE SEN GALARSYŇ NE MEN
  turkmenntug 8 years ago
 • ahow.doganlarym.
  Jedel.daw jenjel.goh etmäñ.


  Iñ ýokardan,mowzukdan ba$lañ.

  omar haýýam kim?
  näme i$län,
  näme sebäbe görä beýle ýazdy.
  belki oña degi$li däl bu setirler?
  $ol döwür $a kimdi?
  Syýasat neneñdi?
  Tebigat neneñdi?
  ? ? ?


  Känä mesele.añsadyna.dawa ýapy$ybermäñ!
  nlo 8 years ago
 • hormatly agzalar tüweleme .men dogrusy ny aytsam birinjidena omar hayyam bilen gyzyklanmayan .ikinjidenem. şu zady ayt yöne bir takmyn sen pyyan bolsan nameler diymezdin. özem hemman ünsünde bolan adam .yeri bolyar şol döwürlerin dini adamlary halal yaşandyr diyip bilmen belki şolara bagyşlap düzendir. dini adamlar diylendse bu yerde molalar we ahunlary göz önünde tutyan .hristiyan dini adamlar yaly olaram halky aldan. şu setiri oka akylla halaldyr akmaga haram hey manysy kellane gelnenokmy.yeri bolyar. bu goşgy hayam dal başga biri düzüp biler.
  ikinjiden sen meni palçy diyipsin berekella.men bu tayda betgümançylyk edemok yada tutup seni günakrlemok.yöne senin mana palçy diymegin bara menin gaharymy getiryar.ilki bilen sen menin soraglaryma jogap ber sonra men hakda takmyn et .yeri bolyar her kimin öz düşünjesi bar .men naçe diysemem sen yada başglaram mana her hili sorag berersiniz yada yene dürli at beresiniz. şeyle nakyl in gowysy men bu yerden gideyin. şu zady berk belle miskin musulman adam töhmet atmaz .ilki sen başladyn diysen ilki bilen şu soraglara jogap ber
  önünden owadan gyz geçse ona bakyp duryamyn
  ayagyna dar geyimleri geyyamin
  baş wagt namazy sypdyrman okayarmyn
  spirtli içgileri içyarmin
  yazad yensiz futbolkalary geyyamin
  yönekeyje sorag bir natanyş çykyp senden özünin durmyşyny halas et diyse edermin
  bah palçy yalançy diydiniz ha yeri bolyar men palçy yalançy boldum .tüwleme .palçy yalançy palçy yalançy diydin.mena tanamadyk adama beyle söz diymage gorkardym.musulman bolup tanamdyk adama beyle diymek .ay bolyar senin bilen jedele gidip oturjak dal.yöne şuny yatdan çykarma şu sözlerini palçy yalançy
  nlo 8 years ago
 • her kimin öz düşünjesi bar .
  URGENCLI 8 years ago
 • her kimin öz düşünjesi bar .
  nlo | 2012-02-28 12:19:41


  DOGRY
  ependi 8 years ago
 • sen bu ylymyň we pikirleriň bilen gowy palçy-ha bolup bilersiň, ýöne duýdurýan palçy-ýalançy bolýandyr we bu iş günädir.
  miskin | 2012-02-28 11:56:11
  kim sana palcy diyday tohmet atmanam hic zatca bilenogay
  turkmenntug 8 years ago
 • ...az iýip ,az ukla,ýene az gürle,
  köp söz,ahyr,il içinde,har eýlär...

  Beýik Magtymguly Pyragy!
  Miskin 8 years ago
 • biz pelegiň syryny biljek ýa-da jedel etjek bolmaýarys.Urup hem aglamaýarys. =NLO= ýaly betgüman hem bolmaýarys. gönüden-göni bize azar berjek bolýanlardan goranýarys.
  ependi 8 years ago
 • palçy yalançy palçy yalançy diydin.mena tanamadyk adama beyle söz diymage gorkardym.musulman bolup tanamdyk adama beyle diymek .ay bolyar senin bilen jedele gidip oturjak dal.yöne şuny yatdan çykarma şu sözlerini palçy yalançy
  nlo | 2012-02-28 12:18:30
  yokarky pikirimi sana yazdym otayda sana palcy diyen adam bamy
  mirasymyz 8 years ago
 • Bir gün Ependiň eşegi ogurlanypdyr. Goňşularyt gelip şol ependini günäkärläpdirler.
  -şeýden bolsaň beýle bolmazdy
  -beýden bolsaň eýle bolmazdy.
  -eýden-beýden bolsaň şeýle bolmazdy.
  Ahyry bu günäkärlemelere jydamadyk Ependi agamyz:
  -Näme meni günäkärleýäňiz, ogry näme ak-jüýjemi diýipdir.

  Bärde-de herkim günäni haýýama ýüklejek bolup dur. haýýam ýazsa ýazypdyr. Şu ýere ýerleşdirmek nämä gerek. Men dinden hiç zat bilemok. Ýöne bilemok, näme diýseler diýibersinem-ä diýip bolmaz.
  ependi 8 years ago
 • sen bu ylymyň we pikirleriň bilen gowy palçy-ha bolup bilersiň, ýöne duýdurýan palçy-ýalançy bolýandyr we bu iş günädir.
  miskin | 2012-02-28 11:56:11


  palçy yalançy palçy yalançy diydin.mena tanamadyk adama beyle söz diymage gorkardym.musulman bolup tanamdyk adama beyle diymek .ay bolyar senin bilen jedele gidip oturjak dal.yöne şuny yatdan çykarma şu sözlerini palçy yalançy
  nlo | 2012-02-28 12:18:30

  kim palcy diydi sana
  turkmenntug 8 years ago
 • omar haýýam haýsy döwletde,

  haýsy døwürde,

  haýsy $ahyñ döwründe ýa$ady?


  (miskin agam,özüñizi,aklyñyzy gaharyñ erkine bermekden gorañ.)
  turkmenntug 8 years ago
 • bir gün ependiň eşegi
  ogurlanypdyr. goňşularyt gelip şol
  ependini günäkärläpdirler.
  -şeýden bolsaň beýle bolmazdy
  -beýden bolsaň eýle bolmazdy.
  -eýden-beýden bolsaň şeýle bolmazdy.
  ahyry bu günäkärlemelere
  jydamadyk ependi agamyz:
  -näme meni günäkärleýäňiz, ogry
  näme ak-jüýjemi diýipdir.  gowy degi$me ekeni.öñ e$tmändim. :)
  URGENCLI 8 years ago
 • omar hayyam 1040-njy ýylda nişapurda dogulyar.
  1074-nji ýylda maryda mary obserwatoriyasyna astronom edilip bellenilyär
  mälik şa oňa täze kalendar düzmegi tabşyryar. ay kalendary bilen işlemegiň kop yalnyşlyklary doredyändigi üçin Hayyam öran takyk gün kalendaryny düzüp uly meşhurlyk gazanyar
  beyik halypa 1122-nji ýylda aradan çykyar
  häzirki wagtda aşgabatdaky ylham seyilgähinde hormata mynasyplaryň arasynda heykeli goyuldy

  BILYÄNJELERIM
  nlo 8 years ago
 • her haysynyz dine hormat goyyan diyyaniz.yöne owganystanda muslmanlaryn kitaplaryny yakylanda birinizinem sesiniz çykmady. biz bu tayda bolup amerikada musulman doganlarymyz bilen muna garşy çykdyk yöne name gördük tayak iykdink. elimizden hiç zat gelmedi.gaytam her haysymyzyn yzymyzda bir fbi işgari düşmage başlady.yöne şondada ruhdan düşemzok .özümizi amerikada bolup hristyanlara güldrip goyamzok.bu işlerden son bütin hristyanlar bizin üstümizden gülmage başlady. barde welin siz dine hormat goyyanyz yöne şol kitaplar köçede yakylanda birinizem sesiniz çykanok oturyp yene musulman diyyaniz.bilyanmi dünya name üçin bizin üstümizden gülyar. bu hakykat gülyarler musulmanlar öz dinlerini gowy bilenok diyyar.yazylygy zatlara garşy hereket edyarler diyyarler.ine in yönekey mysal ayal gyzlarymyzyn we geyyan egin eşigimizin üstünden düşdüler.men yöneden yere miskin agzamyza yokardaky soraglary beremok. howa mirasymyz jogabyny bermage tayyarmyn .amerika musulmanlaryn üstünden gülyarde senin sesin çykanok yene bu tayda jogabyny bereris diyyan men hem bir musulman we türkmen. ine men şu tayda batyr bolşunyza gaharym gelyar.in yönekey mysal obama musulmanlardan ötünç soranda kabir amerikanlar ony dali diyip hasaplayar.we kabirleri ony musulman diyyarler.aranyzda biriniz menin ornumda bolsanyz bilerdiniz menin yagdayymy ay bolyar gury sözden peyda yok .men hem öz dinime we medeniyetime uly hormat goyyan .
  Miskin 8 years ago
 • ependi aga saňa palçy diýmedim, =nlo= üçin ýazdym seniň jogabyň aşagyna çykypdyr, saglygyň!
  ependi 8 years ago
 • ependi aga saňa palçy diýmedim, =nlo= üçin ýazdym seniň jogabyň aşagyna çykypdyr, saglygyň!
  miskin | 2012-02-28 12:52:20
  yok bilyan yalnysh dushunupsin sen, men son ashakda duzedip yazdyma
  turkmenntug 8 years ago
 • bir gün bagdad bazarynda,döwrûniñ ylymly adamlaryndan bolan tanymal bir ki$i bir ýahuda erbet gaharlanyp,

  -"köpek"

  - diýip,sögüpdir.
  Muny ,$ol wagt $o töwerekden geçip barýan Mansur hallaç e$dipdir,we gelip alyma,

  -"sen içiñdäki köpege aýt,üýrmesin"

  -diýipdir...

  (matlapdan da$la$an bolsam bagy$lañ)
  magnit 8 years ago
 • ýalňyşmasam, aşaky setirde Omar Haýýam Muhammedi gepledýär öýdýän.
  Adgjmptw | 2012-02-28

  Muhammet diyaydinlay göni ? Pygamber adama sylag hormat yokmy? Bolupsunda hristiyan, sylanshygy saklan, ol sana we sen yalylara oyunjak adam dal!!!
  Yene bir zat, herkim öz islan dinine uysun, on b.n ishimiz yok, ýöne ilin uýýan dinini garalap, poh icinden monjuk gozlap, ýalan shyltak atsanyz jogabynyz beriler!!!
  O name ucin govy taraplaryny agzaman dine sheraply setirlerini getiripsiniz ???
  magnit 8 years ago
 • omar kim bolsa sho bolsun yöne sho setirleri bahanalap türkmenin milliligni, dap dessuryny, ynanan dinini depelejek bolman!!!!
  amerikada jogap beren tapylar, turkmen entak ona ejizirak gelyar.
  Yöne ýewropada 2 gun boldum diyip sholan pikirini, ynanjyny bizin anymyza guyjak bolup helak bolushunyza men hayran kabirinize. Goy yewropa, amerika bolsun hristiyan, edenini etsin öz yerinde! biz turkmen! turkmenistanda önup osduk, yashayas, öz ynanjymyz bar, däp dessurymyz bar, öz yerimizde islanimizi ederis, adamlan arasynda hristiyancylygy wasp edip, agitasiýa etmegin geregi yok! Gynansagam Kabirleri muny goldayaram....
  vento 8 years ago
 • Wah komunizim... O ýazylýan gošgular kominizim dówrúnde čykan kitaplardan alynan bolmaly. Koministlar allaň ýokdupyny suwut etmek účin,halkyň edebi beýik alymlarynyň sózlerini úýtgedip ýazmaga bašladylar. Munda túrkmen edebýaty gaty kóp pida čekdi. Hatda háli házire čenli Beýik pyragyň gošgylarynda da olaň tásiri bardy. Omar haýýamyň rubagylaram šo pidalardan bolmaly. siz dúšiniň seljukly dówletiniň baš maksady yslamy ýaýmakdy. We bu dówletiň iň beýik alymlarnyň biri dinsiz bolup čykaýmaza. Omar haýýam hezretleriniň dinimizi wasp edýán rubagylaryny okan adam ózini ýitirýá. Onuň šeýle bir ajaýyp gošgulary bar. Ol beýik adam. Ýokardaky gošgulara seretseň komunizimiň ysy gelip durandyr. O setirler hič bir dini,hič bir pygamberi górkezmeýár. Ne Muhammet aleýhesalamyn,Ne hezreti musanyň,ne hezreti isanyň ýoluny górkezýar bu šygyrlar. Diňe dinsizlige čakylyk bar, bu setirlerde,harama čakylyk bar. Diýmek komunistlaryň iši olar halkyň pishalogýasyny ynančsyzlyga úýtgetmek účin šeýle etýáler.
  vento 8 years ago
 • Nálet siňsin saňa,eý komunizim,
  alkaša ówúrdúň, pir dek haýýamy.
  sen geleň soň eštdik,hak resulunyň,
  arak ičiň! aklyň artar diýýánni.

  Aslymyz musulman, elhamdilula,
  beýle garalyga sokmaň haýýamy,
  kagyza ne ýazsaň,šolam okalýa,
  Nálet siňen komunizim eýýamy.
  ynandyraýaňam šo sózleň bilen,
  aslyny unudan,topar haýbany.

  dostlar bu ýerde hič kimi nyšana alamok,diňe komanizimy šeýle ýigrenýánimi aýdasym geldi. Aslyňyzy gorak oguz hanyň nesilleri.!

  kasoy21 8 years ago
 • Söz bilmeseň, bileniňi aýtmasaň,

  Söz sözledip, söz aslyna ýetmeseň,

  Ýaý çekeňde, dogry garap atmasaň,

  Ol okuň nyşanyň ýanyna degmez.
  turkmenntug 8 years ago
 • vento,agam,
  "arkasyndan dutaryny kakyp alyp,bä$ keleme söz aýdýan" atam babam ýadyma dü$üp gitdaý.

  Sagja bol!
  1merdan 8 years ago
 • ýegen we vento agzalarmyz goşgyly teswiriňiz üçin sagja bolyň, gaty gowy..
  wulkan aga sizem sag bolyň ýene şol birje bendiň 2-nji setirini gaýta işläp goýberseňiz belki has gowy bolar ("eger hakykatdanam içseň iç, maňa degmeseň kaýyl" diýip ýaşaýan bolsaňyz bilmedim
  1merdan 8 years ago
 • bäää miskin aga maňa jogap ýazmansyňyzooow, dogry jedel ýene kelläňizi bulaşdyrandyr, sizede kyn.....
  ýada men jogaba mynasyp däldirin
  ýada soragyňa jogap almak üçin jedele goşylmalydyr
  belki bu zatlaryň hemmesi meniň aklymyň ýetmeýän gowylygyndan nyşandyr
  ....Belki jogap berilende di şu tema hakda hiç kimiň ýazmadyk teswirlerini ýazardym(ýa-da yrsaramak üçin soramajagym bellä)
  belki hemmesi , hemmämiziň aklymyzyň ýetmeýän gowylygyndan nyşandyr
  Miskin 8 years ago


 • 1MERDAN, bagyşla seni jogapsyz goýupdyryn. Ýöne sen mert ekeniň, sebäbi ýalňyşyňy boýun almak her kimiň nebsine başardýan iş däl. Öz ýalňyşyny görüp,düzetjek bolýan adamdan kämillik garaşsa bolar.
  turkmenntug 8 years ago
 • haýsydyr pikiri doly ýalñy$ hasaplamak,(ýada doly dogry hasaplamak) nädogrulyga ýakyn meñ pikrimçe. Kesgitli netije ,karar bermek,birhiliräk gelýä...
  ...çün ki,her zady anygy we dolulygyna bilen ... Biz däl...
  turkmenntug 8 years ago
 • omar haýýamy TÜRKMENÇÄ terjime etmek i$i ruslardan öñ bolupdyrmy?
  Miskin 8 years ago
 • Menden Muhammede ýetiriñ salam,
  Hormat bilen soñra aýdyñ bir kelam!
  –Turşy çaly halal edip şerigat,
  neçün gyzyl meýi edipdir haram?

  Meniñ tarapymdan Haýýama salam,
  Soñra aýdyñ: “ham ekeniñ eý, Haýýam,
  Men haçan aýtdym meý haram diýip?
  Akylla halaldyr, akmaga haram”.

  ýalňyşmasam, aşaky setirde Omar Haýýam Muhammedi gepledýär öýdýän.
  Adgjmptw | 2012-02-28 01:45:57


  gynansam hem entek hem düşünmedik agzalar bar. eger =Adgjmptw= agzanyň kimdigini bilmeýänler bolsa bilsinler, ol dinsiz ýönekeý dinsiz hem däl, ol biziň dinimize, pygambermize (s.a.w.) dil ýetirip, duşmançylyk edýän biri, =ertir=com. dan 3 aý töweregi (ady =ygtybarly=) mundan öň gaçyp gaýtdy. indi hem bärden gaçdy. ol omar haýýamy başyna ýapsynmy!?, ony bahanalap temasynyň 3-4-nji (okap görüň!) küpletlerinde diýjegini diýdi.
  Onuň =bişiren zäherli kökejigini= hem birnäçe sada agzalar iýdi!
  turkmenntug 8 years ago
 • Miskin aga.sözleriňizdäki äsgermezçiligi duýmak agyr...
  turkmenntug 8 years ago
 • miskin aga.siz shu mowzukdaky hereketiňiz bilen näme üýtgetdiňiz?

  ynsanlary beýgeldýän pes päl (mik diýýän)
  turkmenntug 8 years ago
 • omar haýýam hakynda ilkinji bolup,iňlis,oksfordda mugallymmy,bir zat bolup işlän Tomas gaýd,(1700),soňurak fon gomer we meme nikolas dagy ýazdy...

  1856 njy ýylda iňlis şahyry edward wits gerald 70 töwerek rubagyny terjime etdi,we neşirden soň ol meşhur adam bolup gitdi

  gerald bu terjime barada halypasy gowl a ýazan hatynda : -"rubagylary bolmalysa terjime etmedim,...'diýip nygtapdyr...
  ata 8 years ago
 • bah, nlo-nyn gitmegi barden bashlanyan ekeni. Ozi yalnyshypdyr ekeni mana gora-de.

  Awtor hernace bashda jedel zat islamok diyse-de, goyyan we yaymak isleyan ideologiyasy we maksady bn ozi sebap bolupdyr.

  Awtor hristiyanlygy saylan bir turkmen. Oz mugallymy mensylap-yn hem eyerijisi. Acan kopsanly hristiyanlyga degishli mowzuklary hem muna delil.

  Indi hristiyanlykda arak icmek haram dal, Yslamda bolsa haram diyip, onam Yslam terbiyesi bn yetishen Omar Hayyamyn ustunde gorjezjek bolmagy, pygamberimizi (saw) hem yansylajak bolmagy onun na derejede icigaralygyny gorkezyar.

  Onun matlabyna dushunmedik ka guycli agzalarynam bardaki bolushlaryna dushunmedim we gynandym. Enshallah, miskin aganyn we mirasymyz aganyn yazanlaryny uns berip okarsynyz we many chykararsynyz diyip umyt edyarin.

  Nlo, sana bolsa shuny diyyan: biderek yere gidipsin ya gitjwk bolyarsyn. Ondan-a gelip, yene-de gowy mowzukdyr yazgylaryny biz agzadyr myhmanlar bn paylashyp dur.

  Sag bolun!
  Jebislik 8 years ago
 • Salowmaleykimler! Miskin, gowumy yagdaylar? Miskin, men muny sanga yuzlenip aydyan! Sen adgjmptwny tanayarmyng? Onung yashayshy barada nameler bilyang? Onung reala gatnashygy we adamlara gatnashygy barada name aydyp biljek? Ing bolmanda onung bilen birje gezek dushushyp gorupmiding? Bu soraglara jogap ber! Indi dowamyny aydayyn. Saytda hat yazyp bolyar, surat goyup bolyar, link goyup bolyar, wideo goyup bolyar, yone duygy goyup bolyarmy, yok, goyup bolmayar, eger bolyan bolsa goy shu yere duygyngy. Yone birje zat welin belli. Islendik yazgyny okan adamyng ozunde duygy doreyar, ozuning yazga bolan garayshy, prosesi doreyar. Bu sebapden islendik adamyng oz kabul edishi bolyar. Meselem: rowayat yazyldy, biri geler okar, "bu gaty gowy rowayat eken" diyip, hat-da ol dokumentalnyy bolmadyk waka bolsa-da ol barada hyyaly duygular emele gelip angynda gowulyklary duyup bashlar. Yene biri gelip okar, "ay, bu bir yonekeyje rowayatlay" diyer-de gechip gider. Emma ol okan zady yadynda galar.
  Jebislik 8 years ago
 • Yene biri geler, bashyny okap, "ay, bu bir bolgusyz rowayatlay" diyer-de asla okamaz, indi bu adamlary dengeshdirip gor, olaryng her haysynyng yashlary nachedir oydyang? Name uchin biri okap tasirlendi, beylekisi okasa-da tasir etmedi, ing songkusy bolsa onung rowayatdygyny bilip duybunden okamady? Name uchin? Munga kim gunakar? Dolanaly esasy mesela, sen shu wagt oz yashayshyngdan gownung hoshdur, eger "howwa" bolsa senden birtopar adam nagile, dinge bu yerde dal, realda-da sheyle, ynanangokmy? Eger "yok, yashayshymda kemchilik bar" diysengem, onda menem "kemchiliging barka ile akyl satma" diysem gaty gorersing!
  Jebislik 8 years ago
 • Bu mening ozumde-de sheyle. Miskin, yene bir zat sorajak, shu yashynga chenli arak ichip gordungmi? Chilim chekip gordungmi? Pikiringde, angyngda bir owadan gyz barada we onung bilen eyle-beyle bolmak barada hyyal edip gordungmi? Tualede gidip gorensing, oz ichingdaki chykyan zatlary hem gorensing, chunki her gap oz ichindakini dashyna chykaryamyshyn. Shu zatlar dinge sende dal, bashgada hemmamizing kopumizde bolan zatlar. Indi, oz ayratynlygyng yitip gidip baryan yaly bolarsyng!
  Jebislik 8 years ago
 • Omar Hayyam barada: onung rubagylaryny ozuningki hasaplamayan bolsang subut etmeli bolarsyng, ol bulary ozunden oylap tapyp yazmady, yokarda cheshmesini hem goyupdyr. Shol cheshme hem eyranyng sayty, sening ynanjyngdaky adamlaryng sayty. Islesesengem, islemesengem bu sheyle. Yenem bir zat, men bu yazgylary yazanymda men barada name pikir etding?
  maloyjan 8 years ago
 • senem sholardandygyny bilyan ya yene shon ozem bolmagyn mumkin
  Jebislik 8 years ago
 • Maloyjan, men muny sanga aydamok, eger muny ozunge degishli diyip kabul etseng, sanga-da degishli yokardaky!
  maloyjan 8 years ago
 • sylapmen senmay bu yitdin gitdinahow :D
  Jebislik 8 years ago
 • Yenem bir zat: adamyng ynanjyna baha bermekde we onga karar bermekde sen we men hich kim. Sebabi senem adam, menem, olam adam.
  Madem 8 years ago
 • Yok bu goshgy bizin obadaky Meretgeldi Alkashynka how
  Miskin 8 years ago
 • Yenem bir zat: adamyng ynanjyna baha bermekde we onga karar bermekde sen we men hich kim. Sebabi senem adam, menem, olam adam.
  Jebislik | 2012-03-02 00:10:43


  =Jebislik,bellaragazza,Adgjmptw we...= kösenip munça manysyz, aýyp, gülkünç zatlar ýazypsyň emma jogap berer ýaly bir akylly sorag yazmansyň.
  turkmenntug 8 years ago
 • duraweriñ how


  siz kü$t oýnap görüpmidiñiz?
  Yegen 8 years ago
 • Jebislik agza kimaý, sylapmenmi?
  Yegen 8 years ago
 • Jebislik agza kimaý, sylapmenmi?
  Jebislik 8 years ago
 • Miskin, men akmaklygymy boyun alyaryn, men akylymy basleshige chykarmadym. Siz gurrungdeshingizing yalngyshyandygyny garayshyngyz, hereketingiz ya-da ahengingiz bilenem soz bilen aydancha dushundirip bilersingiz. Yone siz onga "seningki nadogry" diymek bilen, gurrungdeshingizi ozungingking haklygyna ynandyryp bilerin oydyarsingizmi? Hich hachan! Sebabi siz onung dushunjesine, sagdyn pikirlenishine, gownune gonumel urgy etdingiz, shahsy mertebesine degdingiz. Bu bolsa onda pikirini uytgetmeg-a beylede dursun, gaytam size jaydar gaytargy bermek duygusyny doredyar. Shundan song siz onung ustune Platonyng ya-da Immanuil Kantyng logikasyny yagdyrsangyzam, ol size komek etmez, sebabi onung gownuni syndyrdyngyz.
  Jebislik 8 years ago
 • Sizing ynanjyngyz boyuncha hadyslarda sheylerak sozler bardy:

  Adamlaryng ing hayyrlysy adamlara peyda edyan adamdyr.

  Jennet bolsun, shol kishige, yagny ozuning aybyna bashagay bolup, iling aybyna eli degmese.

  Belang gelmekligi gep bilendir.

  Eger bir kishi adamlara rehim etmese, Allatagala hem onga rehim etmez.

  Haysy gapydan bolsa-da ylym al, sanga zelel bermez.

  Eger bir adam sening kemchilikleringi aydyp sanga sogse, onda onung kemchiliklerini aydyp onga sogme. Shonda sogap sanga, guna onga bolar.

  Hergiz gaharlanmang!
  Jebislik 8 years ago
 • Sizing ynanjyngyz boyuncha hadyslarda sheylerak sozler bardy:

  Adamlaryng ing hayyrlysy adamlara peyda edyan adamdyr.

  Jennet bolsun, shol kishige, yagny ozuning aybyna bashagay bolup, iling aybyna eli degmese.

  Belang gelmekligi gep bilendir.

  Eger bir kishi adamlara rehim etmese, Allatagala hem onga rehim etmez.

  Haysy gapydan bolsa-da ylym al, sanga zelel bermez.

  Eger bir adam sening kemchilikleringi aydyp sanga sogse, onda onung kemchiliklerini aydyp onga sogme. Shonda sogap sanga, guna onga bolar.

  Hergiz gaharlanmang!
  maloyjan 8 years ago
 • jebissiz sen kimidigini aytmadynay
  Jebislik 8 years ago
 • Kuranda hem:
  Bes, kim (durmushy dunyade wagtynda) zerreche yagshylyk etse, (Kyyamat gununde) shony gorer. Kim zerreche yamanlyk etse, ony hem gorer!

  101: 7-8.
  Jebislik 8 years ago
 • Siz olaryng ustunden zorluk bilen hokum yorediji dalsingiz.

  88: 22
  Miskin 8 years ago
 • Miskin, men akmaklygymy boyun alyaryn. Siz gurrungdeshingizing yalngyshyandygyny garayshyngyz, hereketingiz ya-da ahengingiz bilenem soz bilen aydancha dushundirip bilersingiz. Shundan song siz onung ustune Platonyng ya-da Immanuil Kantyng logikasyny yagdyrsangyzam, ol size komek etmez, sebabi onung gownuni syndyrdyngyz.
  Jebislik | 2012-03-02 09:41:32  =Jebislik,bellaragazza,Adgjmptw,demokrat we...= Sen birtopar garyshyk chuyrik filosofiyany yat tutyp song hem olary garyshdyryp ichinde oz pikirini bukup bir zatlar aytjak bolyan iki yuzli yash pelsepecha mengzeyarsing, sende achyk dury pikir yoretmek we meselaning yzygiderliligi yok. Eger yasamalykdan we hileden chykyp, hakyky maksadyngy oz sada dilingde aytsang hemma dushnikli bolar we ozung hem beyle ikiyuzlilikden halas bolarsyng.Sanga eshitmek ajy hem bolsa bu hakykat, oturda gowja pikirlen!
  Jebislik 8 years ago
 • Miskin, yokardaky birtopar atlar name? Guman edyarming? Guman imandan ayyryar dalmi? Imandan ayrylansong kapyr bolarsyng, ya bilyaming sholaryng mendigimi? Birden dal bolsam name? Tohmet atdygyng bolyar, yene kapyr boljak bolyarmyng? Sen sebapli kabir agzalar saytdan gitdi, sening ynanjyng sebapli. Sening nahili adamdygyng meni gyzyklandyryp bashlady. Sen bashgalaryng shahsyna degyang! Kemsidyang! Gepleshmani basharangok! Oz diningden bilyan zadyngam yok! Adamyng gownune degmani hich zatcha gorengok! Bu hakykatdanam sheyle, shu yerdaki agzalar bilyar sening nahilidigingi!
  Jebislik 8 years ago
 • Sowet dowrunden galan =Tokmak= zhurnaly yaly bolup tankytlamakdan bashga basharyan zadyng yok! Yokarky soraglara hem jogap ber! Akmagyng soragyna jogap ber! Ichingden name chykyandygy barada ayt! Shu taydaky agzalardan ayratyn tarapyng barmy seng? Haysylar? Okayan ylmyng peyda berenokmy sanga?
  maloyjan 8 years ago
 • e samsyk akyllysyrap gurlan bolup ozune namedirin oydyan, senem gum bolda gitda nama yurege dushup dursun
  Jebislik 8 years ago
 • Bagyshla Miskin! Bu tankytlar sening gaharyngy getirendir! Ya begendingmi? Begenen dalsing-le elbetde. Tankyt erbet zat. Tankyt bilen hich adama dogry dushundirip bolmayandygyny bilyan bolsang gerek. Men olary ozungde gormegingi isledim! Kalbymda sanga erbet niyetim yok!
  maloyjan 8 years ago
 • heley bolayyn diy
  Jebislik 8 years ago
 • Maloyjan, jan dostum! Men Miskin bilen gurrung edyan!
  Miskin 8 years ago
 • Miskin, yokardaky birtopar atlar name? Guman edyarming? Guman imandan ayyryar dalmi? Imandan ayrylansong kapyr bolarsyng, ya bilyaming sholaryng mendigimi? Birden dal bolsam name? Tohmet atdygyng bolyar, yene kapyr boljak bolyarmyng?


  Gaharlanmasana,sen howlukman oka, ol atlaryň içinde seniň hem adyň bar ahyryn! Onsoň hem meniň ynanjymy alada etme-dä, ilki maslahatlara eýerde öz pikiriňi adamlara düşündirmäni öwren, ondan soň eger mollaçylygy öwrenisiň gelse, nesip bolsa bilýänjämi öwrederin, ýöne bir şertim bar maňa ýalan sözlemejegiňe söz bermeli!
  maloyjan 8 years ago
 • jan diymow mana sen name gokmi
  Jebislik 8 years ago
 • Miskin, men mollachylyk owrenjek diymedima sanga! Meng gaharym gelenok sanga! Nebsim agyryar! Sen manga aytsana, omrungde arak ichip, azajygam bolsa ichip gordungmi?
  maloyjan 8 years ago
 • korpe sena dagadynow satlyk bla
  Jebislik 8 years ago
 • Maloy, sanga zat diyen barmy shu wagt? Ayt, erkek yaly ayt!
  maloyjan 8 years ago
 • satlyk name bolyarow sana, mana name diyjekdin
  Miskin 8 years ago
 • Miskin, men mollachylyk owrenjek diymedima sanga! Meng gaharym gelenok sanga! Nebsim agyryar! Sen manga aytsana, omrungde arak ichip, azajygam bolsa ichip gordungmi?
  Jebislik | 2012-03-02 11:34:24


  Seniň nämä nebsiň agyrýar? Bu soragyňa =howwa= diýsem meni utandyrmak isleýäňmi, ýa-da maňä gyzyňyzy, ýa-da uýaňy gelin edip berjek bolýarsyňmy, ýa-da meniň günälerime begenmek üçinmi, ýa-da gynanmak üçinmi, ýa-da sen dereje alýaňmy, ýa-da sogabyň köpeljekmi, ýa-da günäň köpeljekmi, ýa-da meniň günälerimi (toba) Isa Mesihe ýüklejekmi, ýa-da sen gabyrdaky sorag perişdeleriň wezipesini aldyňmy, ýa-da ahyretde şaýat boljakmy? sen hakykatdan hem samsyk, düşünjesiz ekeniň, näme meni perişdedir öýtdiňmi? Günäni diňe arak datmakda görýäňmi? Iň uly günä Hudaýa şärik goşmak we gul hakyny iýmek. Şolaryň ikisi hem sende bar.


  Pygamberlerden (a.s.) başga adamlar ömürleri dowam etdigiçe kiçi hem bolsa günäden halas däldirler. Gullaryň haýyrlysy toba edýänlerdir!

  Isa (a.s)-dan bir günä eden hatyny daşlap jezalandyrmak üçin fetwa soranlarynda =ilkinji daşy kim günäsiz bolsa şol zyňsyn= diýende hiç kim
  daş zyňyp bilmändir, belki sen zyňardyň, hany her günki günäňizi (toba) başga birine =ýükläp= otyrsyňyza!
  turkmenntug 8 years ago
 • mowzuk haýsy,matlap haýsy,bilmedim...
  1merdan 8 years ago
 • siz musulmanm?... Jogap ber, howwa ýa ýok.... $eýdip çöp döwen ýaly etmek kyndyrda elbetde, ýada biz "ony onyñ özinden gowy tanajak bolýas"
  turkmenntug 8 years ago
 • bu ýerde omar haýýam hakynda taryhy(hakykaty) orta çykarmak islegli teswire du$madym diýen ýaly.

  Hakykaty gözläñzok siz.öz pikirjagazlarñyzy.agzñzdan sypdyran sözjagazlarñyzy goramak bilen ba$agaý...
  mirasymyz 8 years ago
 • Her dowurde gowylyk bilen erbetlik gapga garshy bolupdyr. Yone adgjmp... Sizde gowylyga garshy bolar yaly guych galmandyr. Sozunde-de derek yok. Hany sayta girjek daldinle. Hey sende beren sozunde durmaklyk yokmy? Yylan janaweri oldurersin welin in sonynda guyryjagy gymyldara, ana shon yaly senem, sylapmeninem bu wagt guyrugy gymyldayar.
  Ha, turkmentug bu betpal senem kellani bulashdyrdymy? Ya senem yogowo shayatlaryndanmy? Sana yokarda miskin aga, ata aga gowy edip dushundirendir. Akyllyja bolsan gowy bor, turkmentug. Yazyan jogaplanna dushuner yaly dal. Karl marks, lenin yalylar dushunip, manysyny anlaymasa. Kusht oynap gormedinizmi diyipsiniz welin, tema bilen kushti bir yere getirip bilmedim.
  Yokarda-da agzaldy teman maksady omar hayyam dal. Senem shol omar hayyam diyip tutduryp dursun. Omar hayyam bilen ishimiz yokhow. Belki yagshyzada bolandyr, belki haramy wasp edyan goshgylar bashga birininkidir. Bizin omar hayyam bilen ishimiz yok. Goy omar hayyamly gurrunlenni. Hazirem yene yazan borsun "chun manyly" gurrunlenden.
  Miskin aga samsyga dymmak bilen jogap berseniz gowy bolarmyka diyyan. Onsonam synchylygynyza gen galdym. Yokarda agzan agzalan bir adamdygyny menden bashga bilyan yokmyka diyyan. Ygtybarly, demokrat, adgjmptw, belloragazza, jebislik bulan baram bir agza. Ertir.com-dada eyran barada achyady, bardede jebislik eyran barada achyar. Shulan eyrandan alyp bilmeyan bir zada bar.
  Ha jebislik sunkinem syzlar welin onda-da aydayyn. Hormatly Prezidentimiz arada dashogyzda yene bir yerda diydi yadyma dushenok, metjit saldyryn diydi. Shol wagtky halynyzy goresim gelyaray. Edil yone dalliran yala bolyansynyz. Ya-da 12-nji yanwarda hormatly muftumize tebarek chykardyp telewizorda gorkezyar. Bay-bayow, ol wagt dagy bychgy bilen ika bolunen yaly bolyansynay. Ay borda, ynanjynyzy chalaja owrenip heleynizi kowalap yorman hakykaty biljek bolmaly. Degishli agzalar nerwinizi galdyranym uchin meni bagyshlajagam bolman. Siz yalylan bagyshlanam gerek dal.onem bir agza diyerdi, gahar erbet zatdyr, kesellayman birden. Klawiturany basjak bolup eliniz titrap telefonynyzu yere gachyrayman birden.
  turkmenntug 8 years ago
 • miras agam,ünsüñiz üçin ullakan minnetdarlygmy bildirýän!

  Kelle bula$mak ýa durlamak hakynda aýtsam, :))) bu ýerde kelle bula$dyrarlyk güýçli psholog göremok.(iñ bolmanda oýnatgy däldigme ynanýan)
  aýdypdyrlara,"samsyk bilen gürle$ýän diýip oýlaýan bolsañyz,gaty ahmal zat ki,gar$yñyzdaky adam $eýdýä"

  kü$t hakynda,
  Gar$yda$yñ nerwsne täsir edip,öz maksadyña kömek bermegni gazanmak!
  (bu usul söwdada,syýasatda,ýa da ine,$uña meñze$de "añy ejizlere" gar$y ulanylanynda ($u ýerdäki ýaly) "gowy" peýda berýä!)

  pikir et,ol diniba$gañ maksady näme?näme diýeñde $ony sen ýola gaýtararyn öýdýäñ?

  Maksady gaharñy getirmek,(üns ber! Gahar etmek dinimizde halanylmaýan zat!(ençeme hadis u rowaýatlara bak!).)hemem yslam dünýäsiniñ beýik alymyny bizden da$la$dyrmak! (seret,kim bolsun,i$imiz ýok,diýdirdimi?
  Näme üçin gijeler ýatman zähmet çeken alymymyz bilen i$imiz bolmaly däl?).

  Gezen ýerlemde bir nälaýyk zatdan gözümi,gulagmy ,elimi,özümi alyp gaçanymda "sen muslimmi " diýip soraýalar.( töweregimde her dinli adamlar gaty kän!) olar.sen hristianmy,budistmi,indumy diýenok,"Muslimmi" diýýä.
  $oña görä edep ahlagymyz bolmaly dälmi eýsem!

  Biz,(Allaha hamd bolsun ) musulman ynsanlar,öz sabyrymyz,paýhasymyz.giñ pikirliligmiz... Ýaly häsiýetleri çem gelen dinsiziñ birinji setirne gahar edip unutsak,onda sylapmeniñ gurugy gymyldaman,tansam eder.(uzak etsin o gûni,getirmäwersin...)


  ýa$ulylar,belki kemter gaýdýan,ýa da umuman ters tarapa gidýän pikirlerim bolmagy mümkin.onam ,normal halat hasaplaýan,
  Çünki,"ynsan" biz,ýalñy$yp,unudyp ýören ...

  Ýene bir gezek aýdýan,we has gowurak dü$ünmegiñiz üçin,(eger,gaharyñy basyp,biraz özüñizi dürsäp okaryn diýseñiz)
  $u ýerden 6-njy,7-nji teswirleri okañ.
  turkmenntug 8 years ago
 • Miras aga,"bagy$la " ýa da"bagy$lama" sözüni getirmegiñ özi ,özüni gûnäkär hasaplaýan adama degi$li bolýa.ýöne (beýlekileri bilemok weli) men sizi hiç zatda aýyplap bilemok.oña hakymyz barmy näme?her kimde bir pikir bar,meñze$ gelmedigi üçin günäläp bolmaza?!
  Sizde (we ýene kimde)ýakymsyz täsir galdyran bolsam.bagy$lañ.


  ...
  Jebislik 8 years ago
 • Turkmentug, sening aydan akylly sozlering uchin men gepimi tamamlayan! Sening yaly adamlaryng yering yuzunde koprak bolmagyny isleyan! Mirasymyz, sen adminem bolsang, kimem bolsang manga bildiryan yeri yok! Bir topar adama tohmet atyp oturma, hormatly prezidentimiz barada aydanymda bolsa jany sag, omri uzak bolsun! Onung bashtutanlygynda ahli adamyng erkin yashayshy doredi, her bir rayatyng oz rayatlyk deng hukuklarynyng bolmagyny gazandy. Birining dini bashga diyip, beyleki birining milleti bashga diyip doshunden itmedi. Hormatly prezidentimizing alyp baryan ishlerine men guwanyan, turkmen halkymyzyng eshretli durmushy uchin men begenyan! Mirasymyz, gownunge degmek islamok! Men dinge miskin bilen gepleshipdim. Yene miskin shular yaly etmegini dowam etse, menem dowam ederin! Ozum uchin dal, denghukuklyk uchin! Her bir adama adalatly karary ya-da hokumi dinge Huday chykarar! Mirasymyz, men sizing mangamy ya bashga birinemi aydanlaryngyzy men bagyshladym!
  1merdan 8 years ago
 • ....?... jebislik yslam hakda miskin, ýa miras däl men jogap bersem bolmazmy, ýada islendik din hakynda? Eger miskin aga bn ba$ga alada bolmasa, a köreker jedel goh etmäni halamok welin.... Yslam hakda ylmyma göwnüm ýetýär
  turkmenntug 8 years ago
 • .säher meýhanadan çykdy bir seda,
  meýhananyñ mesi, eý däli-şeýda,
  tur, ömür käsämiz
  dolmazdan owal,
  pyýalany meýden dolduran peýda.


  Hawa,nämä dü$ündik.

  Säher gulagyma geldi bir seda.
  Ylym almak parzdyr.yatma ukuda.
  Tur ,ömür käsämiz dolmazdan owwal.
  Kelläni ylymdan dolduran peýda.

  Diýip,sada,garyp,köçe diline geçirsek neneñ bor?

  Aslynda Omar haýýam,we meñ diýjek bolýanlarma dü$ünensiñizä indi?
  turkmenntug 8 years ago
 • ( yokardaky "terjime" kämilligetarap dostumyñ pikrinden gelip çykan. Nurýagdy da ýagny.)
  vipboy 8 years ago
 • adgjmptw 152 jogap 1138 okalan
  Miskin 8 years ago
 • Hormatly =TURKMENTUG= Aga! Siz gayrat edip 3hudayly we 4 kitaply =jebisliging= yokardaky goyan goshgularyna hem syn beringsene! ynha ashakda yerleshdiryan
  ((

  Geliñ, meýhanada durup geçeliñ,
  Şatlykda bir käse urup geçeliñ,
  Kurhany, selläni meýe çalyşyp,
  Meçjide omzumyz urup geçeliñ.

  Meý içen wagtyñda aklyñ ýitirme,
  Huşuñy ýitirip, samrap oturma,
  Isleseñ şerabyñ halal bolmagyn,
  Däliräp, ynsana azar ýetirme.

  ine şu setirler köp çeşmelerde Omar Haýýamyň ady bilen gelýär
  Adgjmptw | 2012-02-28 01:36:05

  Menden Muhammede ýetiriñ salam,
  Hormat bilen soñra aýdyñ bir kelam!
  –Turşy çaly halal edip şerigat,
  neçün gyzyl meýi edipdir haram?

  Meniñ tarapymdan Haýýama salam,
  Soñra aýdyñ: “ham ekeniñ eý, Haýýam,
  Men haçan aýtdym meý haram diýip?
  Akylla halaldyr, akmaga haram”.

  ýalňyşmasam, aşaky setirde Omar Haýýam Muhammedi gepledýär öýdýän.


  Ey niyeti bozuk uchhudayly, dort kitaply kopyuzli,=jebislik...=! sening bilen esasy mesela indi bashlajak.


  Sanga birinji soragym shu, sen yalanchymy?
  maloyjan 8 years ago
 • adgjmptw+jebislik bolup gelipdir ekenda hay bla gitjek diyip gitmandiremay
  vipboy 8 years ago
 • wah wahey
  maloyjan 8 years ago
 • ey niyeti bozuk uchhudayly, dort kitaply kopyuzli,=jebislik...=!


  gowy aydypsynay shuna
  turkmenntug 8 years ago
 • miskin agam.ýokarda link salgy goýdum.$oña ýada "ýenede Omar haýýam hakynda" atly mowzuga girip,6 njy,7 nji teswirlerini okañ,$o ýerde ýazan boldum.
  turkmenntug 8 years ago
 • ...birinji bolup,omar haýýam
  hakynda inlis alymy,oksford
  dorulfununiniñ mugallymy tomas
  gaýd ,soñurak fon gomer birgestel
  we meme nikolas dagy ýazdylar. i856 njy ýylda iñlis $ahyry edward
  wits gerald ýetmi$ sany rubagyny
  terjime edýä we me$hur bolup
  gidýä.
  gerald bu terjime hakynda öz
  halypasy gowla ýazan hatynda
  "men bu rubagylary öz asly ýaly terjime etmedim.käbir taraplaryny
  saklap galyp,biri birine go$up
  (garyp) üýtgetdim"-diýip ýazýa.
  bu terjimä ýewropada $eýle uly
  üns berildi ki,az wagtyn içinde
  eýýäm birnäçe dile öwrüldi...

  bu musulman ýa$lary din ýolundan
  uzakla$dyrmak üçin oýlap tapylan
  oýundy!!!

  eger olar biziñ $ygryýetimize
  gyzyklanýan bolsalar,näme üçin
  ferdöwsini,azadyny,nowaýyny... terjime etmediler?
  omar haýýam olara näme üçin
  gerek boldy?

  olar,omar haýýam ýaly ylymlaryñ
  uly wekili,özi musulman
  hasaplansa hem,yslama,onuñ
  akydalaryna gar$y çykan , diýmek
  üçin $u ýoly tutdular.
  bu ýerde olar.adaty adamlar ýaly ylymsyz bolmansoñ gar$y
  cykdy,yslama sowatsyz,akylsyz
  adamlar ynanýa -diýdirjek
  bolýalar
  Miskin 8 years ago
 • Kop sagbolung =turkmentug= aga! zahmetingize. Mening yadyma hemmesi dushenok, yone Omar Hayyamyng toba rubagysy hem bolmaly eger mumkin bolsa bu yerde dal, oz achan temangyzda ony yerleshdirsengiz gowy boljak. Ol-a Omar Hayyam eken, it hem bolsa oz itimiz men barde =kopyuzli= bilen az-owlak gurrungim bar.
  Miskin 8 years ago
 • Eyy, niyeti bozuk uchhudayly, dort kitaply kopyuzli,=jebislik...=! sening bilen esasy mesela indi bashlajak.


  Sanga birinji soragym shu, sen yalanchymy?
  turkmenntug 8 years ago
 • *1856 bolmaly i856 ýazlypdyr
  durmush1 8 years ago
 • yslam bir parlap gowerip duran agacdyr. iman bolsa on kokudur. hazirki zamanda gurcuklar kokun birja damaryndan iyjek bolup azap cekyaler. shol gurcuklary yok etmek ucin, kop okap kop dowa etmeli. olan dermany sholdur.
  durmush1 8 years ago
 • 5000 dollar kop zat. on hasabyny berjek bolsan, ishine okde diydirjek bolsan bir zatlar oylap tapmaly bolya. name ucin omar hayyam hakda gyzyklanyp temany acan bolsa awtor dine teris goshgylarny goyupdur. iki taraplayyn goshgularny goyup name ucin omar hayyam owsup iki taraplayyn goshky yazdyka diyerdi. a beyitman awtor. name ucin?
  Barmaley 8 years ago
 • Men ertircomda Ýigdekçe lakamymda Sylapmene protiw tema açypdym, shondada shu Ygtybarly diýen agza temamy halamandy, nägilelik bildiripdi. Yzarlap görüñ...
  turkmenntug 8 years ago
 • howwa kurany we namazy her kim
  özüne bir bähbit (pul, mal) üçin däl,
  sogap bolsun, gullyk borjum diýip
  okamaly eliňden we diliňden
  adama zyýan getirmeli däldir, ynha
  musulmançylygyň hakykaty şeýledir.

  miskin | 2012-02-28 11:23:10

  ýokarda bolsa meni miras aga gorkunç ýerlere ta$lady,"dilinde"...
  Miskin 8 years ago
 • Eyy, niyeti bozuk uchhudayly, dort kitaply kopyuzli,=jebislik...=! sening bilen esasy mesela indi bashlajak.

  Sanga birinji soragym shu, sen yalanchymy?
  Miskin 8 years ago
 • Yene miskin shular yaly etmegini dowam etse, menem dowam ederin! Ozum uchin dal, denghukuklyk uchin! Her bir adama adalatly karary ya-da hokumi dinge Huday chykarar!
  Jebislik |
  2012-03-02 21:42:30


  Howwa , köpýüzli agza! meseläni özüň başlap, özüň hem gutarman taşlamada! biziň söhbetimiz indi başlamaly ahyryn, ýa-da wyjdan diýlen duýguň oýanjak, işlejek bolýarmy? zyýany ýok nesip bolsa ýene bir ýerde duşarsyň we şonda soragymy bererin!
  turkmenntug 8 years ago
 • ...gördüm meýhanada bir piýan biri,
  soradym: “gidenler bolarmy diri?”
  diýdi: “meý iç, ençe biziñ ýalylar,
  gidendirler, emma gelmedi biri".  ylym dergähinde,danalan biri,
  Soradym,ylymly.galarmy diri?
  Diýdi ,"sen,ylym al,hemem $uny bil!
  Kim doglanda öli,kim ölüp diri."


  (meñ pikrimçe)
  turkmenntug 8 years ago
 • *

  birinji setirde, *"piýan" diýipdirmaý ,Omar haýýam :)))
  Miskin 8 years ago
 • gynansam hem entek hem düşünmedik agzalar ýa-da dini we däp-dessurlaryna dil ýetirilende =garnym dok bolsa bolýar, namys nämäme gerek,= diýip goşgujyk aýdyp ýören agza bar. eger =Adgjmptw+jebisliigiň= agzanyň kimdigini bilmeýänler bolsa bilsinler, ol dinsiz ýönekeý dinsiz hem däl, ol biziň dinimize, pygambermize (s.a.w.) dil ýetirip, duşmançylyk edýän biri, =ertir=com. dan 3 aý töweregi (ady =ygtybarly mundan öň gaçyp gaýtdy. indi hem bärden gaçdy. ol omar haýýamy başyna ýapsynmy!?, ony bahanalap temasynyň 1-2-3-4-nji küpletlerinde diýjegini diýdi.
  Onuň =bişiren zäherli kökejigini= hem birnäçe sada agza höwes bilen iýdi! =Binamysa günde toý diýipdirler=!
  turkmenntug 8 years ago
 • miskin agam,

  $ol "zäherli kökejikler"i kimiñ iýenligni,subutnama bilen dü$ündirip bilermisiñiz.

  Ýöne gahar dälde pikir etmegñizi haýy$t edýän!
  turkmenntug 8 years ago
 • we aýdyñ ki,$ol "zäherli köke" paýlaýanyñ maksady nämedi?
  nlo 8 years ago
 • howa miskin agza senin bilen jedelleşmek niyetim yok siz şu soraga jogap berayin özem hayyş bilen siz türkmen türk mekdebinde okana dalsin herna.onsanam yene bir zat barde her zat diyenin bilen öz aydyşyn yaly olar diyjegini diydidi gitdi.sonrada hemmanizin üstünizden gülüp otyr bes edayin şu jedeli hayyş sizden.hemmanizden şu zat hakda jedeli bes edin.yokarda alla bar günali bolsa jezalaryny alarlar.bu dünya jogaply dünyadir
  Miskin 8 years ago
 • Salam hormatly =NLO=!
  Men siz bn jedelleşmek niýetim ýok!Gowja okasaňyz kimiň jedele başlanyny, kimiň jedele goşulşanyny we kimiň biziň ynanjymyzy ýaňsa alandygyny bilersiňiz. Okaberiň!


  Türkleriň mekdebinde (nesibäm bolmady, ýogsam hezil edip okajakdym) hem okamadym, amerikan-ors mekdeplerinde hem okmadym.oba mekdebinde okadym.Türkiýede, ýa-da siz ýaly Amerikada hem okamadym.Hudaýym her kime peýdasy degýän ylym bersin.

  Howwa gadyrly =NLO=! ýokary bilim hem gowy zat,şonuň ýanynda edep diplomy hem hökman gerek.Ol diplomy hem däp-dessurlarymyzy we dinimizi öwrenip, durmuşda şoňa görä ýaşap alyp bolýar.Hemmämize nesip etsin!
  Jebislik 8 years ago
 • hey miskin, miskin...
  maloyjan 8 years ago
 • hey jebissiz, jebissiz...
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri