Paulo Koelo we “Alhimik”

“Bagtyň syry dünýäniň ähli
gözelligini görmekdir, em­
ma agzyňdaky iki damja
ýagy ýatdan çykarman.”


Braziliýaly dünýä belli şa­
hyr we ýazyjy Paulo Koe­
lo Rio-de Žaneýro şäherin­
de 1947-nji ýylyň 24-nji
awgustynda dogulýar. Ol
ilki aýdym sözleriniň ýazar­
ydy, s...

Dowamy »

656 6
Köneler, 8 years ago


Iň tiz tizlik.Ýagtylygyň tizligi ýaly tiz­
lik bilen ylgamagy, şol tiz­
likdäki awtoulaga münme­
gi arzuw etdiňizmi? Şeýle
arzuwlar hakykat bolsady,
onda dünýäniň bir tarapyn­
dan başga tarapyna sekun­
dyň dowamynda baryp
bolardy.

Sekundyň dowamynda
ýurdumyzyň bir ujund...

Dowamy »

882 6
Köneler, 8 years ago


Okuwçylar üçin iň arzan kompýuter

Hindistanda okuwçylara ni­
ýetlenen arzan bahaly
planşet kompýuter öndüril­
jekdigi habar berildi. Baha­
sy 35 dollar boljak “Aa­
kash” atly kompýuteriň il­
kinji tapgyrda ýüz müň sa­
nysynyň ödüriljekdigi ma­
lim edildi.

Hindistanyň Telekom we
bilim ministri Kapil Sibal...

Dowamy »

799 4
Köneler, 8 years ago


Gijeki nobatçy

Bruklinde bir garry adam
nähoşlap, ýoldan beýleki
tarapa geçeninde büdräp
ýykylypdy. Garry adamy
derrew „Tiz kömek“ bilen
hassahana ýerleşdirdiler.
Ol adam hassahanada
beýhuş bolup ýatyrka
oglunyň adyny agzap,
samrap başlaýar.
Hassahanadaky
nobatçylar garry hassanyň
...

Dowamy »

696 3
Köneler, 8 years ago


Söwdagär we dükançyGünlerde bir gün Bählili
dana Bagdadyň bir köçe­
sinden geçip barýarka, kel­
lesini diwara goýup, zaryn-
zaryn aglaýan bir adamy
görüpdir. Bählili dana
onuň ýanyna baryp: “Nä­
me üçin aglaýarsyň?” diýip
sorapdyr. Ol: “Hilegärçili­
giň duzagyna düşdüm. In­
di diňe...

Dowamy »

714 8
Köneler, 8 years ago


Dünýäniň iň köne kitaby haýsyka?!

Dünýäde şu wagta çenli iň
köne diýlip hasap edilýän
kitap birnäçe sahypadan
ybarat bolup, Bolgariýa­
nyň “Halk taryhy” muzeýin­
de saklanylýar. Owradylan
altyn bilen gaplanan bu ki­
tap alty sahypadan ybarat­
dyr.2003-nji ýylda sergä çyka­
rylan kitabyň 2...

Dowamy »

781 6
Köneler, 8 years ago


106 kilometrlik suwasty geçelge

Gatnaw ýollaryny gysgalt­
mak maksady bilen dagla­
ry deşip, ýerasty ýollar, gä­
mi gatnawlaryna zyýan ýe­
tirmezlik üçin suwuň aşa­
gyndan ýerasty ýollar gu­
rulýar.Russiýa bilen ABŞ-ny biri-
biri bilen baglanyşdyrjak
ýerasty ýoluň gurulmagy
maksat edini...

Dowamy »

670 5
Köneler, 8 years ago


Çagalarda gorky döretmezlik üçin...Çagalara terbiýe berlen­
de, olara sözüňi geçirmek
üçin käteler haýwanlar bi­
len gorkuzylýar. Haýwanla­
ry entek doly tanamaýan
käbir çagalar ene-atalaryn­
dan haýwandan gorkma­
gy öwrenýärler. Şeýlelik­
de, olaryň käbirleri zyýan­
syz möjejik, hatda, bir si­
ňek...

Dowamy »

924 8
Köneler, 8 years ago


“Apple” we “Samsung”“Nokiadan” öňe geçdi

Finlýandiýanyň telefon ön­
düriji şereketi “Nokianyň”
mobil telefon bazarynda­
ky orny kem-kem pese
gaçýar. Munuň esasy sebä­
bi bolsa, “Apple” hem-de
“Samsung” şereketleriniň
täze öndüren önümleri bo­
lup durýar. “Strategy Analytics” atly
agtaryş-seljeriş şereketiniň
habar berme...

Dowamy »

932 13
Köneler, 8 years ago


Aba Serdar we onuň gozgalaňy.

Aba serdar 16-njy asyrda
Türkmenistanyň Etrek,
Gürgen etrapynda ýaşap
geçen görnüklitürkmen
serdary bolupdyr. Aba
serdar okly taýpasynyň
kethudasy bolupdyr. Ol
Türkmenistanyň geçmişinde
Aba serdaryň gozgalaňy
ady bilen belli bolan halk
gozgalyňyna başarjaň
serkerde hökmünd...

Dowamy »

619 6
Köneler, 8 years ago


Hudaýlylygyň ýokýerinde şer gelýändir

Uniwersitet. Auditoriýada
bir professor öz
talyplaryna şeýleräk sorag
berýär: - «Ähli, bar zatlary,
Hudaý ýaratdymyka?», bir
talyp oturan ýerinden
«Howa, elbetde Hudaý
ýaratdy» diýip jogap
berýär.
«Hudaý ähli zady
ýaratdymy?» diýip
professor öz soragyny
gaýtalady. «...

Dowamy »

699 4
Köneler, 8 years ago


Gelin-gyzlaryň açyklygy

Her zadyň çeni bolşy
ýaly bezenmekligiň hem
çeni bar. Çenden aşa
bezemen aýal-gyzlara
erkek kişiniň garaýyşy
üýtgeýär. Aýal-gyzlaryň
göze ilginç bezenmegi we
bunuň netijeleri barada
men sizi bir zatlar aýtsam
„Diri samsyk däl-ä menem,
akylberip aldyň senem“
diýmegiňiz mümk...

Dowamy »

1051 9
Köneler, 8 years ago


“Professor MätiKösäýew hakyndaýatlama-söhbet.”

Magtymguly
Pyragynyň döredijiligi
hakynda, onuň eserleriniň
neşir edilşi dogrusynda,
magtymgulyşynaslyk ylmy
barada söz açylsa bu
gürrüňiň bir ýanynda ady
tas rowaýata öwrülip
giden Mäti Kösäýewiň
hem ady agzalýar. Onsuz
mümkin hem däl.
Megerem bu Mäti aganyň
köp ýy...

Dowamy »

665 7
Köneler, 8 years ago


“Professor MätiKösäýew hakyndaýatlama-söhbet.”

Magtymguly
Pyragynyň döredijiligi
hakynda, onuň eserleriniň
neşir edilşi dogrusynda,
magtymgulyşynaslyk ylmy
barada söz açylsa bu
gürrüňiň bir ýanynda ady
tas rowaýata öwrülip
giden Mäti Kösäýewiň
hem ady agzalýar. Onsuz
mümkin hem däl.
Megerem bu Mäti aganyň
köp ýy...

Dowamy »

432 2
Köneler, 8 years ago


Paýhaslar düwünčeginden.

Oňat gylyk hem baýlygyň bir görnüşidir.
(Hezreti Aly)

* * *

Maňa okan kitaplarymyň
arasyndan iň gowusyny sorasaňyz aýdaýyn: ejemdir!
(Linkoln)

* * *.

Özümize bolan hormatymyzy eger biz bermesek, hiç kim elimizden alyp bilmez.
(Gandi)

* * *
...

Dowamy »

878 14
Köneler, 8 years ago


Paýhaslar düwünčeginden.

Oňat gylyk hem baýlygyň bir görnüşidir.
(Hezreti Aly)

* * *

Maňa okan kitaplarymyň
arasyndan iň gowusyny sorasaňyz aýdaýyn: ejemdir!
(Linkoln)

* * *.

Özümize bolan hormatymyzy eger biz bermesek, hiç kim elimizden alyp bilmez.
(Gandi)

* * *
...

Dowamy »

433 0
Köneler, 8 years ago


Deñ paýlanyşyk.

Salam hormatly dostlar we doganlar! Adyndan belli bolşy ýaly Hoja Nasreddini (Ependi) tanamaýan ýok bolsa gerek. Bu şahsyýet barada halklaryñ arasynda giñden ulanylyp gelinýän rowaýatlar, şorta sözler uly meşhurlyga eýe bolup durýar. Men gowsy
gepi uzaldyp oturman
esasy mowzuga
başlaýyn.

Bilimli, akylly adamlaryñ...

Dowamy »

1108 16
Köneler, 8 years ago


Gündogarda Birunynyñ eden açyşlary nämelerden ybarat boldy?

Salam hormatly dostlar we doganlar! Siziñ ähliñize berk jan saglygyny, parahat durmuşy arzuwlap şu mowzugyma başlamakçy. Bu mowzuk dünýä belli bolan alym Biruny barada bolar.Ýer şarynyñ öz okunyñ daşyndan we Günüñ töwereginde aýlanýandygyny ilkinji bolup subut eden alym Birunydyr (973-1051). Ol Ýer şarynyñ ölçegleri...

Dowamy »

872 8
Köneler, 8 years ago


Täsin görnüşler. (oýlanma)Düýş gördüm diýsem ýalançy, oýalygym bolsa gerek. Hyýalym
meni nireleredir bir ýerlere alyp gaçýardy. Bir görsem daga
dyrmaşyp barýan, bir
görsem ýagyşyň aşagynda galypdyryn. Üşüdýän, titreýän.
Soň bir zatlar ýadymda oýanmaga başlady. Unudandyryn öýden zatlarym hakydamda janlanýardy. Soň ähli zat durlanyp...

Dowamy »

669 2
Köneler, 8 years ago


Arassa ýürek

Molla ýoldaş bolup bir
çopan bile
Toýa ugranmyşlar, uzak bir oba
Gürrüñ bilen ýoluñ ýaryn geçende
Gabat gelenmişler bol
suwly ýaba


Sowukdan gyrpawlap
duranmyş suwy
Golaýda köprüsi görnenok onuñ
Çopan diýen“Nädip
geçerkäk mundan
Mollam özüñ bir alajyn gör mu...

Dowamy »

990 8
Köneler, 8 years ago


Din

Din – Allah tarapyndan
esaslandyrylan kanundyr. Ol ynsana ýaradylyş maksadyny, barlygynyň hikmetini bildirýär, Beýik Ýaradanyň öňünde nähili ybadat etmelidigini öwredýär.

Din – her bir ynsanyň
«Men kim? Nireden gelip, nirä barýaryn?» diýen sowallaryna
kanagatlandyryjy jogap berýän ýeke-täk çeşmedir.

...

Dowamy »

789 7
Köneler, 8 years ago


Ýatlamalardan


Kerim şahyr ömrüniň
ahyrky günlerinde agyr kesel mahaly bir gezek ahmyr bilen şeýle diýipdi: “Öňde bir şahyryň aýdyşy ýaly: “başardygymça-ha ýazasym gelenok,
isledigimçe-de ýazyp
bilemok”.

Kerim şahyr, megerem, beýik
Magtymgulydan soň
türkmen okyjysynyň
kalbyna iň berk ornaşan şahyrdy...

Dowamy »

957 6
Köneler, 8 years ago


Gerçek erkekler

Bolanmyşyn bir gün
şeýleräk waka
Çynmy ýalan ony Alla
bilipdir
Çaýlaşyp oturan ata-
ogulyň
Arasynda şeýleräk gep
bolupdyr

Kakasy diýenmiş ogluna bakyp
Hakyky erkekler barmyka hälem
Aýalyna diýenini etdirýän
Megerem ýokdurla ynanaý balam

Ogly ylalaşma...

Dowamy »

830 11
Köneler, 8 years ago


Akmak molla

Salam hormatly dostlar, doganlar! Men siziñ ähliñize jan saglygyny, ýurt asudalygyny dileg edýän we şujagaz entäp ýörkäm tapan gysgajyk rowaýatymy siziñ bilen paýlaşmak isleýän. Meñ-ä göwnüme ýarady, size hem ýarar diýen umyt bilen...

Şemiñ ýagtysyna kitap
okaýar
Ýetmiş ýaşan molla
ukudan galyp
Bir ýerine...

Dowamy »

1134 11
Köneler, 8 years ago


Alkogol

Taryhy yazgylara
salgylansaň, spirtli içgiler
b.e. 8000 ýyl öň
baldan, miweleriň
şiresinden, yabany üzümden alnyp başlanypdyr. Üzüm çakyryndan ilkinji spirti VI-VII-nji asyrlarda araplar alyp, ony “alkogol“, ýagny
“melul ediji“ diýip
atlandyrypdyrlar. Aragyň birinji çüýşesini 860-njy
ýylda Ragez atly...

Dowamy »

1758 16
Köneler, 9 years ago