ýakynda Ýaponiýa­ nyň “Shimizu Corporation” gurluşyk şereketiniň saý­ tynda berlen habarda, eger-de, goldaw bolsa, öz­ leriniň Aýy Gün elektrik bekedine öwürmek isle­ ýändiklerini hem-de bu tas­ lamanyň doly taýýardygy aýdyldy. Bu taslama laýyklykda, Aýyň ekwatoryny (11 müň kilometr) Gün panellerin­ den emele gelen we ini iki-üç kilometr bolan lenta bilen saramak meýilleşdiril­ ýär. Emele gelen elektroe­ nergiýa bolsa, mikrotol­ kun hem-de lazer şöhleleri­ ne öwrülip, Ýere ugrady­ lar. Aýdan gelen bu şöhle­ ler bolsa, öz gezeginde elektrik energiýasyna öw­ rülip, dürli maksatlar üçin ulanylar. Şereketiň wekille­ riniň aýtmagyna görä, “Lu­ na Ring” ady berlen bu lenta tutuş Dünýäniň elekt­ rik energiýa sarp etmegi üçin doly ýeterlikli bolar.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir