Täsin habar

Öýleri pomidorlar ýagtylan­
dyrar
Her gün hapa atylýan mi­
welerdir gök-önümle riň
galyndylaryny gavtadan
gaýtadan işlenilýän energi­
ýa desgalarynda elektrik
energiýasyna öwürmeklik
meýil leşdirilýär.
Türkiýäniň ISTAÇ AŞ şereke­
ti garbanyşhanalarda we
bazarlarda hapa aty...

Dowamy »

533 0
Köneler, 9 years ago


Pikir edip gördüñizmi?

Täze alnan içki eshik, jorap ýa-da beýleki eshikleriñizi ýuwman geýmäñ. Sebäbi bu önümler öndürilýän mahalynda dürli ýerlerde saklanýar. Sheýlelikde üstüni tozan basyp bilýär. Galyberse, olar boýalanda matada boýagyñ galyndylary galyp bilýär. Boýag maddalary bolsa tene zyýanlydyr.
Täze alnan eshigi kimiñ derrew geýesi gelmez? Ýöne munuñ sa...

Dowamy »

584 2
Köneler, 9 years ago


Ýylgyrasyñ gelse

Iñlis dili mugallymy okuwça ýüzlenýär:
- Hany, "bir" diý?
Okuwçy:
- Wan.
- Hany "iki" diý?
- Wan, wan...
- Otur, bahañ hem wan, wan.

Iki okuwçy özara gürleshýär:
- Meniñ-ä içim eljuk diýýär.
- Içiñ "eljuk" diýýän bolsa, dek gezmeli. "Dek gezen - dok gezer" diýipdirler....

Dowamy »

892 15
Köneler, 9 years ago


Geñ düzgünler

Alabama shtaty
1.Balagyñ yzky jübüsine doñdurma salmak gadagan.
2.Anniston shäherinde Noble shaýolunda jins balak geýmek gadagan.
3.Jasper shäherinde bir erkek kishiniñ aýalyny basham barmagyndan ýogyn taýak bilen urmasy gadagan. (inçe bolsa urup biler diýen many çykýar)
4. Lee posýologynda hepdäniñ çarshenbe günle...

Dowamy »

1192 23
Köneler, 9 years ago


Ylym dünýäsiniñ ägirdi

Paskal entek 12 ýashyndaka matematikany bilmeýändigine garamazdan çyzgylar hem-de tegelekler arkaly özbolushly bir matematikany döredýär. 16 ýashynda köne döwürlerden bäri ilkinji gezek geometriki bir shekili (koni) beýan edýän eser ýazýar. 19 ýashyndaka hasap guralyny (kalkulýator) ýasaýar. 23 ýashyndaka howanyñ basyshynyñ ýokary çykdygyñça azalý...

Dowamy »

622 5
Köneler, 9 years ago


Ýene-de degishmeler

Biri rentgenden geçýär. Lukman:
- Agam, siz sagat ýuwdupsyñyz-a, sizi uzaklashdyrman operasiýa edip sagady almaly bolar!
Näsag:
- Belki, geregem däldir, men bashga sagat satyn alnaýaryn.

- Syry kime ynanyp bolar?
- Ady belli ýalançylara.
- O näme üçin?
- Sebäbi ol señ syryñy açaýanda-...

Dowamy »

857 7
Köneler, 9 years ago


Näme diýmeli

Kiçijek Marala daýzasy 1 manat berýär. Gyzjagaz sesini çykarman, puly jübüsine salýar. Muny görüp duran ejesi Marala:
- Maraljan, daýzaña näme diýmeli? - diýýär.
Maral sesini çykarmaýar. Onsoñ ejesi gyzyna kömek etmek üçin sheýle diýýär:
- Kakañ maña pul berende men näme diýýän?
Maraljyk birden batly seslenýär:
...

Dowamy »

840 7
Köneler, 9 years ago


Okap görüñ

Lukman Hekim öz perzendine dört zady berk sargapdyr: shol dört zadyñ ikisini hiç wagt ýadyñdan çykarmaly däl. Ikisini bolsa derrew ýadyñdan çykarmaly. Hiç wagt ýadyñdan çykarmaly däl zadyñ biri Allatagala, beýlekisi bolsa ölüm. Gazananyñ gözüñe az görnüp, gara nebsiñ bash bermejek bolsa, ölümiñi ýatlaber.
Ýadyñdan çykarmaly iki zadyñ biri...

Dowamy »

733 3
Köneler, 9 years ago


Çalaja degishme

Aýaly kitap okap otyr. Birden ol "hi-iýh" edip, içini çekýärde, gapdalynda nämedir bir zatlara dümtünip oturan adamsyna ýüzlenýär:
-Mommy-y, muña bir seret, Sheýdaýy diýilýän bir ýerçeken seniñ maña bagyshlap on ýyl mundan ozal düzen goshgyñy ogurlaýypdyr!

Alyjy soýlan towugy eline alyp durshuna, satyja ýüzlenýär:
-B...

Dowamy »

895 5
Köneler, 9 years ago


Gysgajyk hekaýalar

JEDEL
-Adamlar meni gowy görýärler. Men olara hoshboý ys bilen bezeg berýärin. - diýip, Gül söze bashlady.
Bilbil hem ondan kem galman:
-Ýok, meni gowy görýärler. Men olara shirin owazym bilen ylham berýärin - diýdi.
-Gel, biziñ haýsymyzy gowy görýändiklerini adamlaryñ özlerinden soraly.
-Gel soraly.
...

Dowamy »

955 3
Köneler, 9 years ago


Haýsy haýwan näçeräk ýashaýar?

Bal arysy - 40 gün.
Garynja - 5-7 ýyl.
Lakga balygy - 40 ýyl.
Gurbaga - 5 ýyl.
Pyshbaga - 40-100 ýyl.
Alahöwren - 5 ýyl.
Krokodil - 40 ýyl.
Düýegush - 15 ýyl.
Totygush - 20 ýyl.
Ikatýok - 10 ýyl.
Garga - 20 ýyl.
Shimpanze maýmyny - 50-60 ýyl.
Gorilla we...

Dowamy »

848 11
Köneler, 9 years ago


Çalaja degishme

Bir uçarman dükana girip, satyjydan soraýar:
-Sizde parashýut barmy?
Satyjy jogap berýär:
-Hawa, onda-da iñ gowsundan bar.
-Açylarmyka bir?
-Arkaýyn boluñ, açylar.
-Birden açylmasa näme?
-Aý, alada etmäñ, açylmasa çalshyp beräýeris.

Dowamy »

712 3
Köneler, 9 years ago


Bulary bilýärmisiñiz?

Adam bedenindäki öýjükler her 7 ýylda 1 gezek bütinleý täzelenýär.

Ilkinji gezek surata düshürilende 8 sagat gerek bolupdyr. Shonda tebigaty surata düshüripdirler.

Biriniñ ýüzüni ýada salmak üçin beýniniñ sag tarapy ulanylýar.

Bedenimizdäki iñ güýçli myshsa dilimizdir.

Hiç bir kagyzy 8...

Dowamy »

578 0
Köneler, 9 years ago


Ýörär gider.

Adam ogly dünýä gelip,
göwünlere ýarar gider.
Emedeklär bir ýashynça,
ikisinde ýörär gider.

Üç ýashynda gyzmy-ogul,
bilbil kimin jagul-jugul.
Bala diýlen bir sheýle gül,
oýun baryn gurar gider.

Dörde ýeter, basar bäshi,
soñ doldurar alty ýashy.
Ish buýrarlyk boldy...

Dowamy »

683 4
Köneler, 9 years ago


Muny bilmek peýdaly.

Eziz deñ-dushlar, mähriban talyplar! Lukmanlar ýürek myshsasyny "miokard", agzada ganaýlanyshyñ duýdansyz bozulmagy zerarly onuñ käbir bölekleriniñ ölmegini bolsa "infarkt" diýip atlandyrýarlar.
Sheýlelikde, miokardyñ infarkty - bu ýürek myshsasynyñ käbir bölekleriniñ ölmegi. Infarkt köplenç ýüregi gurshaýan gan damarlarynyñ - arteriýala...

Dowamy »

566 0
Köneler, 9 years ago


Ýatkeshligiñiz gowumy?

Siz muny psihologlaryñ güwä geçmegine görä, shu ashakdaky test arkaly barlap bilersiñiz.
Dürli sanlardan ybarat bolan 5 sany telefon belgisini ýatda saklamak añsatmy?
Möhüm çakylyklara barmagy ýatdan çykarýan wagtyñyz bolýarmy?
Üç gün mundan ozalky ertirlikde näme iýeniñizi ýatlap biljekmi?
Ilkinji posañyz ýadyñyzdamy?

Dowamy »

995 2
Köneler, 9 years ago