Aýallara zulum edilmeklik – global meseleleriň biri. 1999-njy ýylda Birleşen milletler guramasynyň (BMG) Baş Assambleýasy noýabr aýynyň 25-ni aýallara zulum edilmegi düýbünden ýok edilmegiň Halkara güni diýip yglan etdi. Bu aýallaryň hukuklarynyň bozulýandygyna jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek maksady bilen edildi. Şeýle çäräniň görülmegine näme sebäp boldy? Köp ýurtlarda aýal maşgala "ikinji" derejeli adam hökmünde garalýar. Aýallara bolan bu garaýyş öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Aýallara zulum edilmegiň ähli görnüşleri ösen diýip hasaplanylýan ýurtlarda hem bardyr. BMG-niň öňki baştutany Kofi Annan bu babatda şeýle aýdýar: "Aýallara zulum edilmek ähli jemgyýetlere, medeniýetlere aýallaryň etnik gelip çykyşyna, sosial ýagdaýyna, maddy üpjünçiligine, beýleki ýagdaýlaryna garamazdan mahsusdyr". Adalat ugrunda göreşiji Radhika Kumaraswami aýallara zulum edilmek barada ýörite doklad bilen BMG-da çykyş edende, aýallaryň köpüsi üçin zulum edilmek baradaky meseläniň gadagan we ara alyp maslahatlaşmak üçin aýyp hasaplanylýan meseledigini belledi.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir