Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar! Soňky döwürlerde klimatyň ýa-da klimatdaky käbir şertleriň üýtgemegi we başga-da dürli sebäplere görä adamlaryň arasynda gury burun dykylmasy keseli ýüze çykyp başlady. Bu kesel geçen asyra garanymyzda häzirki döwürde has ýaýbaňlanmaga başlady. Burundaky suwuklyk ýitýär we burun boşlugy guraýar. Adamda dem alyş ýollarynyň turbalary gysylyp, öýkene, ýürege howa ýetmezçiligi bolýar. Beýle bolan ýagdaýynda hökman bu ugurdaky lukmana ýüz tutmaly. Bu kesel özümiz üçin howply däl ýaly bolsa-da, munuň adam ömrüne uly howpy bar. Medisina alymlary bu ugurda birnäçe ylmy işleri alyp barýarlar. Bu gury burun dykylma keseline garşy birgiden dermanlar hem ýasadylar. Mysal üçin soňky görnüşde "Золотая звезда" Dermanyny görkezsek bolar.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir