Ependi mekdepde öz mollasyna çylşyrymly söwallar berýän eken. Molla olaryň birnäçesine jogap berip bilmeýär eken.onsoň mollanyň gahary gelip: _ Sen öz bilimiňi masamlan bolma , köplenç halatlarda çaga wagty akylly bolýanlar , ulalanlaryndan soň diri samsyk bolýandyrlar.- diýipdir _ Onda, hormatly mollam, syz çaga wagtyňyz örän akylly bolan bolsaňyz gerek.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir