Uzaklarda galan ýar

Ýalñyz bolsañ, ýetişerin ýanyña,
Seni ýeke goýman – diýen sözüñ bar.
Ýatlamalañ dumanyndan çyk-da gel,
Alyslardan alyslarda galan ýar.

Söýgiñ bilen derýa bolup joş-da gel,
Öñküñ ýaly gyz juwanlyk ýaşda gel,
Gaýalardan gaýalara aş-da gel,
Goja daglañ añyrsynda
galan ýar.

...

Dowamy »

1215 26
Köneler, 9 years ago


Uruş gidip otyrdy...

Uruş gidip otyrdy
günbatar sary,
Ýigidiň yzynda galdy
söýgüli ýary.

Şol köpeldi oturdy
ýüzde ýygyrdy.
Gündiz ak ekin ordy,
gije egirdi.

Kuwwat berdi gahryman ýary biline.
Birjik şübhe etmedi
diriligine.

"Diri!" diýdi ýatanda,
turanda: "diri!"...

Dowamy »

681 1
Köneler, 9 years ago


Elektrofikasiýalaşdyrylmagyndandyrdaraý

Salam gadyrly agzalar! Men bu günki mowzugymda mekdep döwrümizde bolan bir bolgusyzja wakany beýan etmekçi. Bilmedim welin men 4-nji klas okuwçysydym öýdýän. Biz taryh sapagynda otyrdyk. Biziñ taryh mugallymymyz Nurguly bize sapakdan daşgary bir sorag berdi. Bu sorag bäsleşik hökmündedi, ýagny kim iñ uzyn söz ýazmagy başarsa, şoña žirnyý bäşlijek g...

Dowamy »

1317 59
Köneler, 9 years ago


Serkanyñ ejesi

Salam hormatly agzalar!
Men bu mowzugy aramyzdan juda ir giden, biwagt saýtdan çykarylan, könelmedik täze agzamyz Serkanyñ ejesi adyny göterýän dostumyzyñ ýagty ýadygärligine bagyşlap ýazýaryn. Ol menden haýyşt etdi, men bolsa onuñ haýyştyny bitirýärin. Ine onuñ aýdan sözleri:
"Salam talyplar.com'yñ mähriban agzalary. Men siziñ ähl...

Dowamy »

1451 24
Köneler, 9 years ago


"Opera Mobile AppStore" işe başlady

Salam, hormatly talyplar we gadyrdan dostlar! www.ubergizmo.com saýtynyň habar bermegine görä, “Opera Mobile AppStore” işe başlady. Täze Internet dükanyndan “Opera Mini” hem-de “Opera Mobile” programmalaryny ulanýanlaryň hemmesi peýdalanyp biler. Ýagny, dünýädäki jübi telefonlaryny ulanýanlaryň 55 göterim töweregi täze hyzmatdan peýdalanyp bilýärl...

Dowamy »

661 2
Köneler, 9 years ago


Bu işi

Salam hormatly agzalar! Men bu günki mowzugymda dünýä belli türkmen alymy Magtymguly Pyragynyñ "Bu işi" atly goşgusyny okap, düýpli many-mazmun çykarmaklygymyz üçin
ýazdym. Siziñ arañyzda belki-de bu goşgyny ýatdan bilýänler bardyr, öñ okap görenler bardyr. Ýöne şonda-da geliñ, ýene bir gezek goşgyny ünslije gözden geçireliñ we goşgudaky al...

Dowamy »

951 12
Köneler, 9 years ago


Zehin bäsleşigi.

Hormatly agzalar, geliñ ýene-de bir ýönekeýje matematiki meseläniñ dogry jogabyny tapmaklyk ugrunda zehinimiziñ başarjañlyk ukybyny görkezeliñ!
Mugallym Amana 35 sany mesele berip,
şolary çözmegi tabşyrýar. Dogry çözen her meselesi üçin mugallym Amana 3 şokolad berjekdigini, ýalňyş çözen her meselesi üçin bolsa, 1 şokolady yzyna a...

Dowamy »

2153 6
Köneler, 9 years ago


Näçe ýolagçy bar?

Salam hormatly agzalar!
Talyplar we dostlar!
Ulular we kiçiler!
Nejisler we gowylar!
Siziñ türkmen döwletimizi dünýäniñ ilkinji ösen ýurtlarynyñ hataryna
goshmak maksady bilen edýän irginsiz aladalaryñyz üçin men size öz adymdan we bütin türkmen halkynyñ adyndan mähirli minnetdarlygymyzy bildirýärin. Men...

Dowamy »

777 8
Köneler, 9 years ago


Gadym wagtlarda erkekler sakgallaryny nähili syrýardylar?

1991-nji ýylda Alp daglarynda buzluklaryň arasynda doňan erkek kişiniň jesedi tapylýar. Bu ýerde haýran galdyrýan esasy zat, ol kişiniň mundan 5200 ýyl öň ýaşap geçendigi we jesediniň buzluklaryň arasynda häzirki güne
çenli hiç hili zaýalanman saklanyp galandygydyr.
“Alp Çopany” ady berlen bu jesetde ünsi çekýän ýene bir zat bar. O...

Dowamy »

844 6
Köneler, 9 years ago


Mal ýagshy

Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.
Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.

Hudaýym saklasyn şerden, gahardan,
Minnetli aş ajy bolar zäherden,
Eý, ýaranlar, bir bazarsyz şäherden,
Ondan ki bir gurap ýatan çöl ýagşy.

Her...

Dowamy »

934 4
Köneler, 9 years ago


Nähili çäreler bolup biler?

Hormatly talyplar we agzalar!
Men siziñ arañyza agza bolup gelenime kän wagt geçmedigem bolsa siz bilen gowy hem-de gadyrly saýt gatnashyklaryny alyp barýanlygyma, sheýle hem siziñ meni gyzgyn we gadyrly garshylandygyñyz üçin men çäksiz begenýän. Biziñ aramyzda giñ düshünjeli, ugurtapyjy, dünýä giñishleýin garaýan, bashgalaryñ arassa pikir...

Dowamy »

907 9
Köneler, 9 years ago


Oturlyshykda bolan gürrüñ.

Hormatly agzalar, talyplar we deñ-dushlar. Düýn oglanlar bilen oturylshykda otyrkak oglanlañ biri sheýleräk bir zatlañ birini gürrüñ berdi. Menem shu gürrüñi siziñ bilen deñje paýlashmagy makul bildim. Geliñ onda bashlalyñ...

Üç sany oglan bilen bile bir gyz kafe oturmaga barýar. Olar kafede oturyp, islän zatlaryndan iýýärler, içýä...

Dowamy »

1500 24
Köneler, 9 years ago


Degishme diýseñem boljak.

Mugallym okuwçydan
sorayar:
- Aýdaly klasda 3 sany gush bar. Sen shol gushlañ 1-ni atsañ, näçesi galar?
Okuwçy:
- Hiçisem galmaz.
- Name üçin?
- Sebäbi galanlaram
gorkup gaçar.
- Otur, ikilik saña,
ýöne, seniñ pikir edish stiliñi haladym.
Okuwçy:
- Mugallym, size...

Dowamy »

1217 14
Köneler, 9 years ago


Terminator 5

Köpleriň söýgüsini gazanan “Terminator” filminiň 5-njisi surata düşüriler. Bu barada “Universal” kinokompaniýasy habar berýär. Şereket eýýäm bu ägirt filmiň surata düşüriliş işlerine taýýarlanyp başlady. Filmde baş keşbi golaýda Kaliforniýa ştatynyň gubernatory wezipesini tamamlan tanymal aktýor Arnold Şwarseneggeriň janlandyrmagyna garaşylýar.

Dowamy »

525 1
Köneler, 9 years ago


Zor bolar

Ýagşylykda ile özün tanydan –
Alkyş alyp, derejesi zor bolar.
Ýaman bolup, ýagşylygy unudan –
Öz yzzatyn gider, itden hor bolar.

Muňly bolar myradyna ýetmeýen,
Müýnli bolar Hak emrini tutmaýan,
Öz ryzkyna hiç kanagat etmeýen
Gözün diker, kişi aşyna zar bolar.

Her kim ýamanlasa...

Dowamy »

671 3
Köneler, 9 years ago


Kömek gerek!

Salam talyplar we talyp däller. Maña kömek gerek. Men köp wagt bäri opera mini'siz kösenýän, Yolötenliñ goýan operasynam aldym welin ishlemedi. UC Browser'de ishletmek gara görgi, haýysh edýän dostlar, tm-da ishleýän opmini bolsa shu ýere goýaýyñda. Sheýtseñiz uly kömek etdigiñiz?!!!

Dowamy »

1010 13
Köneler, 9 years ago


Kömek gerek!

Salam talyplar we talyp däller. Maña kömek gerek. Men köp wagt bäri opera mini'siz kösenýän, Yolötenliñ goýan operasynam aldym welin ishlemedi. UC Browser'de ishletmek gara görgi, haýysh edýän dostlar, tm-da ishleýän opmini bolsa shu ýere goýaýyñda. Sheýtseñiz uly kömek etdigiñiz?!!!

Dowamy »

554 0
Köneler, 9 years ago


Söz

Günüň dowamynda iş ýerimizde, okuwda ýa-da öýde birek-biregimiz bilen
gürleşenimizde, hoş sözleri ulanmak adama ruhy goldaw berýär. Bilip ýa-da bilmän, göwne
degýän sözleri ulanmaklyk adama erbet täsir edýär. Beýle sözler psihologik tarapdan hem oňyn bolmadyk täsirini ýetirýär.
Alymlar ynjydýan sözleri ulanýan adamyň gaharyny...

Dowamy »

870 6
Köneler, 9 years ago


Jenaýatkärler

Hormatly talyplar we talyplardan kem galmaýan dostlar. Men bir habar okadym (okamalam däl ekenim) welin çynmyka? Belki siziñ habaryñyz bardyr?! Bu aýylganç wakany okanyñda käbir ynsanlaryñ haýwan diýlip atlandyrylýan mahluklarça ýokluguny bilýärsiñ. Ýeri, bular ýalylara näme diýip, näme aýtjak?

2010-njy ýylyň 25-nji
dekabrynd...

Dowamy »

1448 41
Köneler, 9 years ago


Maşgalanyň möhüm wezipeleri

Hormatly talyplar we talyp däller! Menä okadym, sizem okap görüñ...
Ene-atanyň jogapkärçilikleriniň birem, özbaşdak hereket edip bilen, özüne ynamly, jogapkärçiliklerini
ýerine ýetirýän, säwliklerden netije çykarýan perzentleri ýetişdirmekden
ybaratdyr. Maşgala janly ulgam ýalydyr. Maşgalanyň janly ulgamynyň netijeli işjeňligi...

Dowamy »

856 26
Köneler, 9 years ago


Her ýana.

Ýarsyzlykdan ýaman iş ýok,
Göz salyp gezsem her ýana.
Ýa, ýaradan,bir ýar bergil,
Köp muşakgat degdi jana.

Bir ýar bergil etli-ganly,
Köňli giň, göwsi meýdanly,
Dil bilen, akly kemally,
Ýüzi hem bolsun görkana.

Gadyr bilenden daş etme,
Nägadyra ýoldaş etme,
Til bi...

Dowamy »

543 2
Köneler, 9 years ago


Bilseñ gowymyka diýýän.

Kitiň çagasy doglan pursatyndan başlap ýüzüp bilýär. Ol ep-esli wagtlap enesiniň süýdi arkaly iýmitlenýär. Kitiň süýdi örän ýokumly bolýar. Onuň süýdi
sygryň süýdüne garanyňda 10-12 esse ýaglydyr.Uly kitleriň ýaňy doglan çagasynyň uzynlygy alty metre çenli ýetýär.
* * *
Ynsanyň saçy bütin ömri boýunça ortaça 725 kilometre çenli...

Dowamy »

771 4
Köneler, 9 years ago


Zibiller barada.

Zibile taşlanýan kagyzlaryň, batareýalaryň, plastik
jisimleriniň ýok bolup gitmegi birnäçe ýyl dowam etýän bolsa gerek. Ilatyň artmagy we sarp ediş derejesiniň ýokary galmagy bu meseläni has-da kynlaşdyrýar.
Dünýä boýunça her bäş minutyň dowamynda iki million sany çüýşe öndürilýär, her otuz sekundyň dowamynda bolsa, bir ýüz alty müň...

Dowamy »

701 2
Köneler, 9 years ago


Keýpine ýazylanlar

Mähriban dostlar, men internet saýtlarynyñ içinde entäp ýörshüme ahyry shu ýazgylaryñ üstünden bardym we bu ýazgyny gyzyklyja görüp siziñ bilen paýlashaýyn diýdim. Belki göwnüñize ýarar.

Deňziň ortasynda näme bar? (Ň harpy)
* * *
Kimiň (ýa-da) nämäniň dişleri agyrmaz? (Daragyň dişleri agyrmaz)
* * *
Haýsy...

Dowamy »

668 4
Köneler, 9 years ago


Synap görüñ!

1) Ir bilen turup, a) ýat­
ýan ýerimi hiç haçan ýyg­namaýaryn.
b) ýatýan ýerimi köplenç
ýygnaýaryn, emma käwagt unudýaryn.
ç) ýatýan ýerimi hökman
ýygnaýaryn.
2) Sapaklarymyň rejesini
a) ir bilen taýýarlaýan.
b) adatça agşam taýýarla­ýan, ýöne käwagt unudýa­ryn.
ç) hemişe agşam taýýarla...

Dowamy »

715 3
Köneler, 9 years ago