Salam gadyrly doganlar! Ýagdaýlaryňyz gowudyr diýip umyt edýärin! Halkymyz tarapyndan giňden tanalýan we ady taryha siňip giden belli şahs barada tapyp okanjalarymy, bu gün siziň bilen hem paýlaşaýyn diýdim. Bu barada her kim öz bilýänjelerini ýa-da pikirlerini aýdybermelidirler. Uzagrakdyr welin gyzyklydyr. Jüneýit han, ömrüniň ahyrlarynda.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir