Bir däli doktoryň ýanyna barýar. Doktor: näme arzyň bar, aýdyber!? Däli: doktor meň krowadymyň aşagynda näçe gün bäri syçanlar futbol oýnaýarlar, gije ýatyp bilemokda hiç, näme etjegimem bilemok indi!? Doktor: men saňa derman ýazyp bereýin, şony şu gün agşam içersiň, ne syçan bolar ne-de futbol, hezil edäýersiň! Däli: ertir agşam içsem bolmazmy? Doktor: näme üçin? Däli: aý bu gün final oýny bardy-da :)))

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir