Hormatly Polkownik agza bilen betinden söhbetdeshlik

Salam hormatly agzalar! Biziñ aramyzda soñky döwür göze-basha düshüp bashlan täzeräk akyllyja, gowja dostumyz

P O L KO W N I K
bilen yakyndan söhbetdeshlik geçirip tanysh bolalyñ. Kimiñ polkownige degishli gyzykly soraglary bar bolsa beribermeli. Hany bashladyk onda...
1. doglan wagtyñ?
2. Näme üçin doguldyñ?

Dowamy »

1879 99
Köneler, 9 years ago


Bayamagyñ yoly

Bir adam gazetde sheyle bildirish yerleshdiripdir: "Men bayamagyñ yoluny bilyärin, shony hem hiç birhili muzd almazdan milli abadançylygyñ hatyrasy üçin islän adama aydyp biljek. Shu mümkinçiliklerden peydalanmak isleyänler, öz adresi bilen birlikde, marka haky üçin iki ana (pul birligi) ibermelidir. Kimde-kim sheytse, men oña eliñi sowuk suwa baty...

Dowamy »

1298 68
Köneler, 9 years ago


Gör neneñsi hekaýat


Adamlañ içinden gyl dek sogrulyp,
Bir gün soñky ýola
ugraryn menem.
Geçip giden ýyllar yza
öwrülip.
Hiç haçan, hiç haçan
dolanmaz ýenem.

Dolanmaz yzyna ýigrim bäş ýaşym,
Dolanmaz yzyna gojalygym-da.
Güneş bilen şemal bilen hoşlaşyp,
Ýiterin ýoklugyň
gijelig...

Dowamy »

898 11
Köneler, 9 years ago


Bir meýlisde

Ýaşuly, ýaş kiçi,
Birtopar kişi –
Adamdan doludy
Otagyň içi.

Boşady bäş sanak
Palawly çanak.
Çanaklaň deregne
Aýlandy çäýnek.

Gök çaýyň başynda
Gyzyşdy gürrüň:
“Plan ýerden, awdan
Gelýärdim bir gün.
Goýberdim tazyny,
Uçurdym guşy…”

Dowamy »

818 11
Köneler, 9 years ago


Hormatly agzamyz Toty bilen ýakyndan söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar! Geliñ bu gün aramyzda uly abraýa eýe bolup ýören, öz ýazgylary, açan mowzuklary, berýän jogaplary bilen giñden tanalýan hormatly agzalarymyzyñ biri we şu saýta ençeme wagtlap aktiw agza bolup gatnaşýan

T O T Y

bilen ýakyndan dostlaşmak, tanyşmak we ysnyşykly gatnaşmak üçin gysgajyk...

Dowamy »

1645 56
Köneler, 9 years ago


Garyp daýhanyñ düýşi

Gadym zamanlarda bir daýhan adam bar eken. Daýhan her gün agşam öz ýanyndan göwün ýüwürdip, bolsady ekip ýatar eken. Bir gün şol bolsadylaryny ekip ýatypdyr weli, düýş görüpdir. Düýşünde ol garyp daýhan bir ýere barýar eken. Ýolda onuñ öňünden bir owadan ak guş çykypdyr. Ol guş göräýmäge şeýle owadan, sypaýy guş bolsa-da, ol haram maslyga gonup, on...

Dowamy »

1103 16
Köneler, 9 years ago


Dostluk

Salam hormatly, ýurdumyzyñ gülläp ösmekligine uly goşantlaryny goşjak, türkmen halkynyñ asuda, agzybir, parahat durmuşda ýaşamaklygyna uly täsirlerini ýetirjek gadyrly ýaşlar, agzalar, dostlar! Men siziñ ähliñize jan saglygyny arzuwlaýaryn we dostluk baradasyndaky kiçiräjik tymsaly siziñ bilen paýlaşmagy makul bildim.

Bir wagtlar b...

Dowamy »

988 22
Köneler, 9 years ago


Kolumbyñ ugurtapyjylygy

Hristofor Kolumb bir gün ispanlar bilen agşamlyk naharyny edinýär eken. Nahar mahaly myhmanlaryň birnäçesi Kolumbuň şöhratyny kemsidip gürrüň edipdirler. Amerika syýahaty barada söz açylanda,oturanlaryň biri belent ses bilen:
– Ol ýerlere syýahat etmek kyn iş däl ahyry – diýipdir.
Kolumb bu aýdylana hiç hili jogap bermändir-de, eline...

Dowamy »

827 6
Köneler, 9 years ago


Afrika gözelligi

Dowamy »

3739 28
Köneler, 9 years ago


Muli

Muli salam dost! Sen kyn görmeseñ meñ bilen habarlaşsana!

garagolbezzat@mail.ru

Dowamy »

601 5
Köneler, 9 years ago


Sonetler çemeni (dowamy)

Salam hormatly agzalar! Ine-de sonetler çemeniniñ dowamy

Rugsat berenden soň
haýbatly horaz,
Başlar baky urşy “ýok”
bilen “baryň”.
A men sen barada ýazaryn gazal,
Oňarsam gussamy ilden gizlärin.

Öterin men ähli deňizden, otdan,
Goý, ot bilen suwdan
bolsun ýazanym.
...

Dowamy »

1032 14
Köneler, 9 years ago


Sonetler çemeni

Salam hormatly agzalar. Ine-de sonetler çemeni.

Ömrüň agajyndan düşüp dur günler,
Günler ömrüň eleginde elener.
Yza dönmek islär däli
göwünler,
Geçen gün şäher däl -
gaýdyp gelere.

Her kimiň geçenden bir ahmyry bar,
Mende-de ahmyr bar.
Ýöne men hergiz
Seniň ruhuň...

Dowamy »

1041 14
Köneler, 9 years ago


Gurbannazar Ezizow

Salam hormatly agzalar. Men bu mowzugymda türkmen halky tarapyndan az wagtyñ dowamynda uly meşhurlyga, öçmejek söýgä mynasyp bolan şahyrymyz
Gurbannazar Ezizow barada gysgaça maglumatlary siziñ bilen paýlaşmakçy. Öñ bilýänem bolsañyz zyýan etmezmikä diýýän.

Gurbannazar Ezizow
(1940-1977)

Geçen asyryň ikin...

Dowamy »

1739 36
Köneler, 9 years ago


Gybatkeş


Ruzy-magşar şikat eder tiliňden,
Ryswalygyň budur seniň, gybatkeş!
Ömrüň ele berme, azma ýoluňdan,
Agyrtmagyl iliň-günüň, gybatkeş!

Bulut dek küküräp, bark kimin gürlär,
Gähi buzdan tagtlar, ataşdan ýerler,
Gatyr dek içýanlar, bugra dek marlar,
Bedeniňden sorar ganyň, gybatkeş!
...

Dowamy »

815 16
Köneler, 9 years ago


Admin

Yslam aga gowumy ýagdaýlañ? Sen kyn görme-de meñ bilen habarlashsana.garagolbezzat@mail.ru

Dowamy »

487 0
Köneler, 9 years ago


Hormatly Auditor bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar! Bu gün biziñ aramyzda öz aýratyn taraplary bilen tapawutlanan hormatly agzamyz

bilen gysgajyk söhbetdeşlik gurnamagy makul bildim. Geliñ ýakyndan tanyş bolalyñ! Ilki men başlaýyn.
1. Adyñ, familiýañ
2. Doglan wagtyñ
3. Ýaşaýan ýeriñ
4. Okaýañmy, işleýäñmi? Eger howwa bolsa nirede?

Dowamy »

2348 120
Köneler, 9 years ago


Gezemek bilen

Ýetmiş ýaşly gardaş, girmegil ýaýa,

Okuň ýaýa barmaz
gezemek bilen:

Guwanma kesekden
bolan binaýa,

Kesek bina tutmaz,
düzemek bilen.


Adamzatdan çykar
adamlyk ysy,

Galp adamyň basym
biliner misi,

Müýemüne azar biýr

Dowamy »

706 16
Köneler, 9 years ago


Gider

Adam ogly, pelek seniň

Bir gün donuň biçer gider!

Saňa urar hanjaryny,

Jellat ganyň saçar gider!


Gezme dünýä meýl edip,

Bihuda ýerde seýl edip,

Öňki gonanlaryň ötüp,

Göz açynçaň geçer gider.


Ölseň, seni kimiň ýatla...

Dowamy »

518 2
Köneler, 9 years ago


Kareliýa jeññelinde

“Kareliýa
jeňňelinde” (poema
gysgaldylyp alyndy)

Ertirmi, agşammy,
gündizmi, gije,
Saýgaryp bolmaýar
howanyň ýüzün;
Çapgynly ýagyny, iňlewük ýeli,
Ýadyňa getirýär harasat sözün.

Tebigat gam çekýär
durmuşy bilen,
Ýaryndan aýrylan söýgüli ýar dek;
Agzy...

Dowamy »

958 3
Köneler, 9 years ago


Türkmeniñ

Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara
gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili
türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň.

...

Dowamy »

467 2
Köneler, 9 years ago


Türkmeniñ

Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara
gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili
türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň.

...

Dowamy »

443 0
Köneler, 9 years ago


Zamanamyz

Salam hormatly agzalar. Gün-günden pajarlap ösýän ýurdumyzda uly öñegidişlikler dowam edýär. Paýtagtymyz Aşgabatda gurulýan binalaryñ sany ýyl geçdigiçe artyp barýar.
bu ýerde uly gurluşyk işleriniñ alnyp barylmagy bolsa biz üçin, türkmen halky üçin edilýän atalyk aladalarynyñ ýerine düşýändigini añladýar. Bize öz ata-watanymyza, ene toprag...

Dowamy »

445 1
Köneler, 9 years ago


Gymmat ýagşydyr

Salam gadyrly we gadyrsyz hormatly agzalar, dostlar! Äleme belli türkmen alym şahyry Magtymguly Pyragynyñ aýdyp geçmedik sözi ýok bolsa gerek. Bu şahyryñ esasy dünýewi maksatlarynyñ biri-de, ýolundan azaşan ynsanlary yslam dini ideýasy bilen dogry ýola, dogry durmuşa çagyrmak bolupdyr. Ynsanlaryñ arasynda özüniñ kimligini, näme maksat bilen bu düný...

Dowamy »

1008 19
Köneler, 9 years ago


Hormatly MTS33 agzamyz bilen giñişleýin gysga söhbetdeşlik.

Salam gadyrly agzalar, dost-doganlar! Ähliñize berk jan-saglyk, uzak imanly ömür arzuw etmek bilen şu mowzugymyza başlamakçy. Bu mowzuk elbetde gadyrly we hormatly agzamyz MTS33 bilen giñişleýin we ýakyndan söhbetdeşlik geçirip, tanyş bolmaklygymyz üçindir. Menä onda gepi uzaldyp oturman başlaberjek söhbetdeşlige. Biiir, ikiii, üüç, ana başlady

Dowamy »

1474 42
Köneler, 9 years ago


Ynanylmasy kyn bolan, subutnamasyz jogaplar.

Salam hormatly we gadyrly agzalar! Aslynda durmuşda düşünip bolmaýan ýapyk we syrly ylym çeşmeleriniñ öte känligini elbetde biziñ ählimizem bilýäris. Köp soraglary jogapsyz goýýan syrly dünýäniñ gör, näçe milliardlap çözülmän galan meseleleri bar. Belki ol syrlar geljekgi müñýyllyklaryñ dowamynda aýan bolar, belki-de olar indi hiç haçanam adamzat n...

Dowamy »

3732 37
Köneler, 9 years ago