Salam yň hormatly agzalary. Siziň köpüňiziň bilşiňiz ýaly tmhits.com saýtynda her dürli türkmen aýdym-sazlary ýerleşdirilipdir. Bu gowy zat, men hem bu saýta agza boldum. Ýöne näme, birinji gezek giremsoňum asmandan düşen ýaly bolup durun-da :-) men bu ýerden aýdym alaryn öýdüp begenip başladym welin, begenjim uzaga çekmedi. Hälden bäri iş edindim, alyp bilmedim. Bu ýerden aýdymy diňe kompýuter arkaly alyp boljak öýdýän. Ýa mobil telefon arkaly hem alyp bolýarmyka? Sen meniň näme diýjek bolanyma düşünäýdiň öýdýän :-) hany, onda maňa kömek etsene, nädip aýdym alyp bolýar? Indi muny okabam aşakda hiç zat ýazman gitjek bolýaňmy? :-)

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir