Garaňky we Dar Köçede ya-da palistinaly Çaganyň agysy


Düşdüm haýynyň bukusuna
yoluň başyndaky garaňky we dar köçede
Nähili umytlarym bardy-da, wahhh..
menden öň düşdi janajan dostlarym
Olaram uçdular edil yaňyja...
Meni terk eden ruhum bilen bile
O garaňky we o dar köçede
Çalasynlyk bilen üç-bäş adam
Gülle ugratdylar arkama

Dowamy »

1518 39
Köneler, 8 years ago


“Ýusup - Züleýha” dessanynyň gelip ҫykyşy we köpdürliligi

“Ỳusup-Züleýha” dessany öz gözbaşyny Beýik Allatagalanyň kelamy bolan Kur’an-y Kerimden alyp gaýdýar. Kur’anda Ỳusuba bagyşlanylyp, “Elif lam tilke” aýaty hem ýerleşdirilipdir. Mukaddes kitabyň 12-nji süresi: “Ỳusup” diýlip atlandyrylyp, bu süre 111 aýatdan ybaratdyr. Süraniň başyndan ahyryna ҫenli Ỳakup pygamberiň ogly Ỳusup pygamberiň durmuşy b...

Dowamy »

4123 10
Köneler, 8 years ago


"umyt"

Düýşleriň agramy bilen açylmagy kyn bolan gözlerimi yene bir täze güne açdym,… “şu gün bir gijä galman, awtobusa yetişerin” diyip umyt etdim… hemişeki endigie görä, ilki bilen balkonyň gapysyny açdym we tämiz howadan öýkenimi doldurdym…
öýden çykanymda, täze dogan günün ilkinji şöhleleri yüzümi sypady. çalasynlyk bilen duralga tarap ýöra...

Dowamy »

1496 23
Köneler, 8 years ago


Bilyandirsinizem welin )))))

- Irden ukudan açylmak üçin alma kofeden has tasirlidir!
-sygyrlar merdiwana çykyp biler, yone düşüp bilmezler!! Ördeklerin “wak” sesi yanlanmayar, sebabini-de hiç kim bilenok!!
- Terje kakaonyn içindaki suwuklyk gan plazmasy hokmunde ulanylyp biliner!!!
-Uklap yatan adamyn TV syn etmegi, adatdakydan has kop kaloriya yakmagyna...

Dowamy »

1559 22
Köneler, 8 years ago


Bilyardinizmi?

» Bökmeýän yekeje haywan pildigini,
» Bir duyeguşun gözünin beynisinden uludygyny,
» sygyr süydünde pH mukdary 6-dygyny,
» Krokodiliň gözleriniň arasyndaky aralyk, ayaklarynyň ululygyna deňdiginin,
» adam, gözüni günde ortaca 100.000 gezek gyrpyandygyny,
» ABS’nyň California ştatynyň Ukiah obasyndaky agajyň 112,8...

Dowamy »

1617 43
Köneler, 8 years ago


Hosh, kaka, omurlik hosh...

Ozallar durmuş birhili manysyzdy.
Sähel zada bizar bolyadyk.
Şikayat ederdik, närazy bolardyk.
“Men bir bagtsyz” diyerdik.
“Şeyle bolaysady, beyle bolaysady durmuşym” diyerdik
Iň kiçijik zatlara hem aglardyk.
Gaharlanardyk.
Şu wagt bolsa, aňryyany bilen göz yetiryän, meni bagtsyz edyän asyl şol yeke...

Dowamy »

1824 30
Köneler, 8 years ago


Barmaklarym hacan tazeden cykar...

Bir adam täzeje maşynyna yene bir gezek guwanmak üçin öyünden çykan badyna, üç yaşly oglunyn arkaýynlykda elindäki çekiç bilen maşynyň kapotyny urup durandygyny göryär. Ylgap barypdyr-da, gaharyna bäs gelip bilmän, çagasynyň eline çekiç bilen urmana başlapdyr. Köşeşip, özüni dürsänsoň, eden işine akyl yetirip, ogluny hassahana äkidipdir. Lukman,...

Dowamy »

2141 89
Köneler, 8 years ago


Sozler...

Allah, hak we adalat bilen höküm sürenleri söyer. Kur'an
Aç adamy aldamak aňsatdyr. KATHERINE MANSFIELD
Howlukmaçlyk bilen edilen işe şeytan aralaşar.
Acylmadyk ganatlaryň ululygy bilinmez. A.GIDE
Adalat demirgazyk yyldyzy yaly yerinde durar, galan zatlar bolsa onun towereginde perwana bolar. Konfusiy
Adalat b...

Dowamy »

1100 6
Köneler, 8 years ago


Iň Ejiz wagtym....

Edil düynem mana:”sensiz yaşaman,
Men seniň kölgäňde borun” diýipdiň.
“Sensiz okap bilmen, hem şygyr ýazman,
Sensiz meniň aklym ýarym” diýipdiň.
Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň.

Şerap, tüsse bilen açdym arany,
Soňra sen terk etdiň bagty garany,
Duzak gurduň, ýatlatdyň-da şeytany

Dowamy »

1551 29
Köneler, 8 years ago


Sonra git!!!

ölümlik tussagyň söz haky bardyr
ahyrky sözümi eşit, soňra git!
Arynyň güllerde göz haky bardyr
yadygärlik bakyş galdyr, soňra git!

Bolyar, gidyän bolsaň, ahyrky nokat
Ne –hä salgy galdyr, ne hat, ne surat
Ozüňden bir parça, bir jisim goyup
Saçyňdan birki tar ber-de, sonra git!
<...

Dowamy »

1442 26
Köneler, 8 years ago


Gaharyn yakymly, mahring yakymly...


Jana jepa kyl, ey, wepa
Gaharyň yakymly, mähriň yakymly,
Ya dert goyber, ya-da doga,
Gaharyň yakymly, mähriň yakymly.

Hoşdur mana senden gelen:
Ya halatdyr, ya-da kepen,
Ya täze gül, ya-da tiken.
Gaharyň yakymly, mähriň yakymly.

Gelse jelalyňdan jepa
Yahut...

Dowamy »

2027 29
Köneler, 8 years ago


Aglamak ucin hokman gozden yash akmalymy?


Aglamak üçin hökman gözden yaş akmalymy?
Dodaklar gülen wagty, ynsan aglap bilmezmi?
Söymek üçin hokmany gözele bakmalymy?
Görmeksiz tendäki ruh, kalby baglap bilmezmi?
Hasrat, küýseyaniňden esli uzak galmakmy?
Küyseyäning golaydaka, hijran duyulyp bilmezmi?
Ogurlyk, birinden pul ya-da mülkün alma...

Dowamy »

1077 12
Köneler, 8 years ago


"yetishing"

Ynsany ynsandan ayyryarlar,
"bu sizden, bu bizden" kemsidyarler.
4 kitap ne diyer, dushunmeyarler
towerek bulashdy, duzgun bozuldy
yetish ya muhammet, yetish ya aly.

Yolumyz dushdi hajy bekdasha,
Yazgytda bolan gelermish basha,
Ganym dushman indi bajy gardasha
yetish ya muhammet, yetis...

Dowamy »

952 10
Köneler, 8 years ago


Asmanyma!!!

Asmanym! Sen menin paklik nusgamsyng!
Name boldy,mahribanym, aytsana!
Necun yuzung salyp, shumjaryp dursung?
Ejem janym, sereday-da asmana!

Nam bolduka, eje?! Nedir onun bu haly?
Sypanokmy yuzuni indi guneshli yalyn?
Gozlerinde yshyk yok, bokurdagy-da doly
Aglap bilman, kemsherip, yuwdunyp du...

Dowamy »

1622 33
Köneler, 8 years ago


Caga psihologiyasy

salam talypcom'cylar! arman ishler bilen!
psihologiya barada elime gowuja kitap dushdi welin, bir bolumi has unsumi cekdi. kopimiz durmush gurmagyn bosagasynda durus, belki caganyz gaharynyzy getiren wagty ashakdaky yazgylar yadynyza dushup, niyetinizden el uzersiniz...
gahar-gazap, cagany urmak namelere eltyar:
1. kakasyny so...

Dowamy »

1411 18
Köneler, 8 years ago


Yagysh

Alla'm ecilipdir gozel tebigat,
ahli zady ajayyp bir sazlashyk.
yone welin, menin gownumemikan?!
yaz yagyshy - hemmesinden uytgeshik.

yagysh-menin joram, ol - syrdashym meng,
kate gownum ynjap aglaysam eger
ol yasha goshulyp, syrygyp akyar:
"goy! iller bilmesin!" diyyandir meger...
<...

Dowamy »

1335 23
Köneler, 8 years ago


Zenan barada

Hz. Muhammet (s.a.w.):
"dunya bir mulkdir. Onun in peydalysy baylygy hem salyh zenandyr"

Balzac:
"bir zenany dolandyran, bir milleti dolandyrar"

Mowlana Jelaleddin Rumy:
"zenan bolmasady, dunyade shatlyk bolmazdy"

Hz. Ali(r.a):
"Zenanlaryn in hayyrlysy; namysly we adamsyna boy...

Dowamy »

1849 27
Köneler, 8 years ago


Mazar


Irden mazarlyga bardym
Görsem, her kim olup yatyr.
Her bir çaresiz bolup
Ömrüni köýdürip ýatyr

Haýsy yigit, haýsy goja,
Haýsy wezir. Haýsy hoja,
Gündizleri bolup gije
Garankylyga girip yatyr

Bardym olaň huzuruna,
Bakdym, ajal beyikligne,
Ne ýigitler myrady...

Dowamy »

1326 40
Köneler, 8 years ago


Gyzyn yuregi

nije rehimlidir, nije mähirli
nije mähribandyr gyzyň yuregi!
sen ony syndyrsaň, unutma, hergiz,
aglayan kemandyr gyzyň yuregı!

güldürseň, ömürlık sagadatyňdyr,
Söndürseň, yene-de yanmagy kyndyr
O, gaygyň, shatlygyň, muhabbetiňdir
Soygusiz-zyndandyr gyzyn yuregı!

Dashy-da erede...

Dowamy »

2121 45
Köneler, 8 years ago


Gybat name???

Gybat name we gybata nameler degishlidigi barada dushunjamizi gineldelinmi onda? Ozum okadym welin paylashmasam durup bilemok-da &))

Gybat-zynadan hem agyrdyr. Gybata nameler degishli? Bir adamyn
1. Endamy barada gurlemek
2. Asly barada gurlemek
3. Eshigi barada gurlemek
4. Ozuni alyp barshy barada gurleme...

Dowamy »

1090 12
Köneler, 8 years ago


PSIHOLOGIYA

SALAM "TALYP"CYLAR SAGLYKMY? ISHLERINIZ UGRUNADYR DIYIP UMUT EDYAN.
MEN PSIHOLOGIYANE GOWY GORYAN, EDIP BILSEM SHOL UGURDAN ASPIRANTURA GITMEK NIYETIM BAR. HER KIM "NAMA GEREK OL?" DIYIP HOWESIMI GACYRYAR. BILMEDIM, MEN UCIN-A GYZYKLY, ADAMLAN PSIHOLOGIYASYNY BILSEN, DERDINI PAYLASHSAN, BOLDUGYNDAN MASLAHAT BERSEN, GOWY-GOWY ZATLARY GURRUN...

Dowamy »

1783 62
Köneler, 8 years ago


Bir omrun sonushi ya-da "meni oldurme, eje!"

5nji otyabr

Bu gün, barlyk bolmaga başladym. Bu yagdayy heniz ejem bilen kakam bilenok. Almanyn tohumyndan hem kicijik-da men hazirlikce… Name-de bolsa, men men-da... Hazirlikce belli bir sheklim bolmasa hem, barlygymy duyyaryn. Men gyzjagaz bolaryn we gulleri soyerin.

19njy oktyabr

Calaja ulaldym emm...

Dowamy »

1182 16
Köneler, 8 years ago


"Copan ceshmesi"

çuňlukdan çuňluga çeşmeler aglar
Uzakdan uzaga çopan çeşmesi
Ey, suwa sesinden dusunen daglar
Gor,name diyr daga çopan çeşmesi

"Göwnüne pirleriň yşky dolanda
Yol alar durmuşyň gözyetimine
O güýçli daglary Perhat yaranda" Başlapdyr akmaga çopan çeşmesi

Şol wagtla...

Dowamy »

920 10
Köneler, 8 years ago


"Sessiz gami"


Indi demir almak güni gelen bolsa wagtdan
Taryha gidyän bir gämi ugrar bu kenardan.


Hic yolgacysy yok yaly, sessiiiiizje alar yol,
Bulaylamazlar ona ne yaglyk, ne-de bir gol.

Kenarda galanlar bu syyahatdan nägile
Birnäçe gün gara gözyetime bakarlar nem bile.


Dowamy »

1137 34
Köneler, 8 years ago


"omur manysy"

Aslynda omur gysga dal,
gysga basharnyklarymyz!
Yollaram tukenmez dal,
Tukenmez howeslerimiz!

Mekanlar yetdirmez dal,
Gowshak adimlerimiz!
Alemler alyslyk dal,
Sessiz aydymlarymyz!

Dunye-de hic yazykly dal,
Gunali pallerimiz!
Otegcilik arman dal,
Arman bos...

Dowamy »

2870 59
Köneler, 8 years ago