- Irden ukudan açylmak üçin alma kofeden has tasirlidir! -sygyrlar merdiwana çykyp biler, yone düşüp bilmezler!! Ördeklerin “wak” sesi yanlanmayar, sebabini-de hiç kim bilenok!! - Terje kakaonyn içindaki suwuklyk gan plazmasy hokmunde ulanylyp biliner!!! -Uklap yatan adamyn TV syn etmegi, adatdakydan has kop kaloriya yakmagyna getirer. -Amerikan Howayollary 1987 yylda first-class’da berilyan salatlardan birje zeytun azaltmak bilen 40.000 USD peyda gazandylar. -Syçanlar gusup bilenok. -Jirafalar yuzup bilenok. -yylanlar eshidip bilenok. -Garynjalar uklap bilenok. -Kirpiler suwa çümenok. -Demirgazyk aýylary çepbekeydir. -Sineklerin 5 gözi bar. - delfinler bir gozuni açyp uklayarlar. -Bir sinegin tizligi sagatda 8 km.dir. -Sygyrlaryn 4 sany ashgazany bar. -Kengurular yza yorap bilenok. -Baygushlar mawy renki görup bilyan yeke-tak guşdur. -2600 sany gurbaga gornüşi bar. -Yetishen bir aýy at yaly çalasyn ylgap biler. -Deniz kobrasy dünyanin in zaherli yylanydyr. -Gushlary yyldyrym urmaz. Çünki elektrik togy olaryn tüyünden geçmeyar. -Çybynlaryn dine ayal jynslylary çokar ))) -Duye deniz suwuny içip bilyar we ol bir gezekde 250 litr suw içyar. -Çekirtganin gulagy dyzyndadyr. -Yer yüzünin in yssy yeri Afrika’da El-Ezize etrabydyr. (Kolegede 58 gradus) -Yer yüzünin in sowuk yeri Antarktida’da Wostok (Rossiya) bölegidir. (-88.3 gradus) - Kosmosa ilkinji gezek 12.04.1961 senesinde Yuriy Gagarin uçdy. -Ilkinji gezek aya 21.07.1969 senesinde Neil Armstrong ayak basdy. -Gadymy Rim’da çüýşeden edilen gaplar altyn we kümüsden has gymmatly hasaplanyan eken. -Dünyadaki in gadymy uniwersitet 989 yylda gurulan Musur’in El-Ezher uniwersitetidir. (((( -Dünyanin in yaş uniwersitet talyby 11,5 yashly Ganesh Sittampalamdir. -Taryhda bolup geçen soweshlerin in uzak wagtlap dowam edeni Angliya bilen fransiyanyn arasyndaky soweshdir. Bu sowesh 115 yyl dowam edipdir (1338-1453) - Angliyaly Thomas Korne 207 yyl yashapdyr. -Dünyanin in uzyn ömür suren ynsany Hytay’da 253 yyl yashapdyr (1680-1933) -Günes dünyaden 330,330 esse uludyr. - Gadymy Musurliler dashdan yasalan yassyklarda uklayan eken. -Zahirli okly gurbagada 2,200 adamy öldürip biljek mukdarda zaher bardyr. - adamlar 200 million dem alma, 1 milliard gezek yurek urma, 20 milliard göz gyrpmasyna çenli yasharlar. -Ynsanlar beyinlerinin %10ny ulanarlar. -Bir ynsan yedi minutda uka gider. - gyzgyn suw sowuk suwdan has agyrdyr. - Sary saçlylaryn saçlary gara saçlylarynka garanynda has kop bolyar ))) -Sogan dograyarkan sakgyç ceynemek göz yasharmasynyn önuni alar.

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir